Recenzia
09.09.2020

Ženská stopa v našich dejinách

Ján Golian, Rastislav Molda a kol.: [Ne]Obyčajné príbehy žien 

Ružomberok: Society for Human Studies, 2019

 

Autorský kolektív ôsmich slovenských historikov a historičiek pod editorskou taktovkou Jána GolianaRastislava Moldu sa podujal na prínosnú a pochvalnú úlohu: v spoločnej kolektívnej monografii predostrel historické príklady ôsmich žien, ktorých osudy poznačili chod našich dejín: Anna Jurkovičová Hurbanová, Božena Kutlíková, Johana Miloslava Lehotská, Ružena Anna Houdeková, Bohdana Škultétyová, Sidónia Sakalová, Mária Gulovichová a Mária Rázusová-Martáková.

Tento zoznam si pochopiteľne zaslúži viac, než len osem mien. Počet žien, ktoré boli v historickej spisbe dlhodobo opomínané, je obrovský. O to väčšmi treba oceniť každú snahu zaplniť tieto prázdne miesta. Naviac, ako píše vo svojom recenznom posudku Ľuboš Kačírek, týchto osem osudov možno do istej miery vnímať ako pars pro toto mnohých žien.

Zaujímavá je heterogenita vybraných postáv. S výnimkou ženskosti akoby osem vybraných žien nič nespájalo. Editori sami vyjadrili úmysel takéhoto kroku: vďaka nemu sa ich kniha odlíšila od bežného prístupu analýzy homogénnej sociálnej skupiny a umožnila sledovať osudy vybraných žien v šírke križovatiek ľudského života. Čitatelia tak majú možnosť sledovať osud manželky národovca, literátky, či ženy, ktorá sa svojou húževnatosťou a charakterom dokázala presadiť aj vo svete, ktorý sa dovtedy vyhraňoval svojou mužskosťou.

Benefitom publikácie je popularizačná rovina, vďaka ktorej sa môžu čitatelia oboznámiť s fenoménom feminizácie spoločnosti na základe výsledkov seriózneho historického výskumu, v ktorom absentujú nevhodné ideologické vsuvky, ale zároveň ponúka aj inšpiratívnu rovinu založenú na skutočnom príklade výnimočných žien.