Recenzia
Lýdia Čelková
28.10.2014

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve

Jednou z aktuálnych tém verejného zdravotníctva na Slovensku sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Autori publikácie Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve (Veda) Štefánia Moricová, Ivan Bartošovič, Ladislav Hegyi si vybrali štyri najohrozenejšie skupiny – Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov. Analyzovali dostupné pramene, načrtli súčasný stav skupín v oblasti starostlivosti o zdravie, zamysleli sa nad možnými východiskami. Rozbor materiálov ukázal, že najohrozenejšia je rómska populácia, najmä zo segregovaných a separovaných osídlení. Vzhľadom na závažnosť problematiky tvorí polovicu rozsahu publikácie – zoznamuje s históriou Rómov a tradíciami, ktoré pomáhajú pochopiť vzťah tejto populácie k chorobám a zdraviu. Štúdia konštatuje, že ich súčasný zdravotný stav je veľmi zlý – v osadách jevysoký výskyt infekčných ochorení, geneticky podmienených chorôb a psychiatrických diagnóz. Poukazuje na problémy matiek a žien, očkovanie detí, nezdravý životný štýl a výživu, vrátane závislosti od drog, alkoholu, liekov...

Publikácia ďalej načrtáva riešenie problému ľudí bez domova a v súvislosti s nezamestnanými sa orientovala na vplyv straty práce na rodinu, na negatívny dopad na ich psychické a fyzické zdravie. Ostatnou znevýhodnenou skupinou sú seniori, pre ktorých sú charakteristické ochorenia, chudoba a malá tolerancia spoločnosti voči nim. Zároveň štúdia poukázala na násilie proti seniorom (týranie, zanedbávanie, vymáhanie peňažných príspevkov), jeho motivácie, ako aj nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o seniorov. Autori umožnili nazrieť do problematiky zdravotnej starostlivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva prehľadne a takto spracovaná téma poslúži aj ako vysokoškolská učebnica.