O jej historických medzníkoch a súčasnom smerovaní hovorí jej riaditeľka PhDr. Marta SAKALOVÁ

Korene vzniku Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity (UK ŽU) siahajú k založeniu Vysokej školy železničnej v Prahe (VŠŽ), ktorá sa vyčlenila z ČVUT, neskôr sa premenovala na Vysokú školu dopravnú a roku 1961 sa komplexne presťahovala do Žiliny, roku 1980 bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline a roku 1996 na Žilinskú univerzitu. Z Prahy do Žiliny sa roku 1961 presťahovala aj knižnica, ktorá sa etablovala ako Ústredná knižnica VŠD v Žiline.

• Čo charakterizuje jednotlivé etapy rozvoja knižnice?
– Veľmi stručne: v 70. rokoch 20. storočia nastúpila ÚK VŠD na automatizáciu knižničných činností a premenovala sa na Ústrednú knižnicu a študijno-informačné stredisko VŠD (ÚK a ŠIS VŠD). V 80. rokoch knižnica rozšírila fond o ďalšie nosiče informácií, napr. diskety a mikrofiše. V akvizičnej politike platila zásada centrálneho nákupu študijnej literatúry v pomere 1 exemplár na 3 študentov. S nástupom informačnokomunikačných technológií začiatkom 90. rokov sa začal budovať automatizovaný knižničný systém. Je to neuveriteľné, ale knižnica začala automatizovať svoje procesy na jednom počítači. V tom istom roku sa presťahovala do nových priestorov na Veľkom diele. Roku 1992/1993 bol v požičovni lokálne sprístupnený prvý elektronický katalóg s tromi terminálovými stanicami. Ceny za nákup literatúry v tomto období sa niekoľkonásobne zvýšili a súčasne nastal útlm vo vydávaní odbornej literatúry. V januári 1997 bola premenovaná na Univerzitnú knižnicu Žilinskej univerzity, podstatne rozšírila štandardné činnosti, škálu elektronických nosičov informácií a pristúpila k systematickému budovaniu fondu noriem, začala používať v technologických procesoch čiarkový kód. V ďalšom desaťročí sa postupne stala pracoviskom vybaveným počítačovou technikou s online prístupom k interným bázam dát a externým informačným zdrojom. Pôvodný online katalóg bol nahradený novým, s možnosťou elektronickej objednávky kníh vzdialenému používateľovi. V študovni boli sprístupnené pre čitateľov multimediálne PC pre prácu na internete a inštalovaný bol výkonnejší knižničný server. Počnúc rokom 2001 UK ŽU systematicky rozširovala služby o prístup k ďalším elektronickým periodikám a bázam dát. Pôvodné počítače pre používateľov boli kompletne nahradené výkonnejším zariadením.

• Aké je hlavné poslanie vašej knižnice?
– UK ŽU ako kultúrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia spravuje univerzitný, elektronický knižnično-informačný systém, získava, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné, vedecké a odborné informačné dokumenty bez ohľadu na ich formu. Ako akademická knižnica poskytuje knižničnoinformačné služby, zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám predovšetkým pedagógom, pracovníkom vedy a výskumu a študentom Žilinskej univerzity. Fond knižnice obsahuje vyše 203 900 knižničných jednotiek domácej a zahraničnej proveniencie – knihy a viazané periodiká, skriptá, brožúry, normy, elektronické a audiovizuálne dokumenty, vlastné a externé elektronické informačné zdroje (databázy). Do knižnice pravidelne pribúda 285 titulov periodík v tlačenej forme, z toho 147 zahraničných. Fond je spracovaný v automatizovanom knižničnom systéme DAWINCI a informácie o ňom sú prístupné v online katalógu knižnice na jej webovej stránke: http://ukzu.uniza.sk.

• Kam smeruje UK ŽU?
– Knižnica poskytuje väčšinu svojich služieb elektronicky, skvalitnenie tohto typu služieb vyžaduje systematické budovanie informačného fondu a organizovanú správu elektronického sprístupňovania dokumentov priamo cez online katalóg. V tomto zmysle buduje knižnica archív plných textov záverečných prác študentov univerzity. Knižnica nemá úmysel byť len virtuálnym článkom v komplexe univerzitných pracovísk, ale chce sa včleniť zodpovedajúcimi priestormi do areálu školy.