Predstavuje jej riaditeľka Mgr. Anna GAŠPAROVIČOVÁ

Aktivity Malokarpatskej knižnice

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila do sprievodného programu tohtoročnej Bibliotéky besedu a stretnutie s niektorými spisovateľmi a ilustrátormi kníh pre deti Autori Malokarpatského regiónu. O pripravovanom podujatí hovorí riaditeľka knižnice Mgr. Anna GAŠPAROVIČOVÁ.

* Pred dvoma rokmi si Malokarpatská knižnica pripomenula polstoročie svojej činnosti. Ktoré obdobie v jej histórii pokladáte za rozhodujúce?

– Boli to 80. roky, keď po viacnásobnom sťahovaní knižnica dostala vlastnú budovu, ktorá sa vzápätí rozšírila o prístavbu. Získala tak dôstojné priestory na knižnično-informačnú činnosť a ďalšie aktivity. V nasledujúcom desaťročí bola knižnica vybavená prvými počítačmi a knižnično-informačným programom, čím sa odštartoval proces automatizácie, ktorý výrazne poznačil celý jej doterajší vývoj.

* Aké sú dnešné priority knižnice?

Malokarpatská knižnica je moderná kultúrna inštitúcia, poskytuje širokú škálu knižničných, informačných a bibliografických služieb. V Bratislavskom samosprávnom kraji plní funkciu krajskej knižnice a viaceré regionálne funkcie. Je metodickým centrom pre 69 verejných (mestských a obecných) knižníc. Väčšina odborných činností je automatizovaných. Od roku 2000 poskytuje internetové služby svojim čitateľom aj širokej verejnosti. Prioritou našej činnosti naďalej ostáva práca s knihou vo všetkých jej formách a podobách.

* V knižnici pripravujete množstvo besied, literárnych súťaží, kvízov a výstav najmä pre deti, venujete im aj veľa hodín informačnej výchovy. Čo sa vám v práci s deťmi podarilo a, naopak, čo z plánov sa nepodarilo realizovať?

– Získali sme a najmä udržali záujem detí o akcie, ktoré sa každoročne opakujú, napríklad vedomostný kvíz Poznaj svoje mesto. Deti si rozširujú vedomosti z histórie, kultúry, spoznávajú dôležité fakty a udalosti aj významné osobnosti mesta, v ktorom žijú. Tento projekt sa však blíži ku koncu a treba rozmýšľať nad novým zaujímavým podujatím. Záujem je aj o súťaž Kráľa detských čitateľov, a to i napriek pomerne náročným kritériám. V poslednom čase určite dominujú naše ...noci v knižnici, tento rok sme nocovali v knižnici už  tretíkrát.

Momentálne si nespomeniem, čo sa nám nepodarilo. Keď sa zrodí dobrý nápad, robíme s kolegyňami všetko preto, aby sa podarilo zrealizovať ho.

* Počítače a internet neznižujú záujem o ostatné aktivity, ktoré pripravujete pre čitateľov?

– Ani nie. Rovnako ako v minulosti aj pre súčasné deti je stretnutie so „živým“ spisovateľom veľkým zážitkom, o čom svedčia zápisy detí v našej kronike. Deti prichádzajú na besedy pripravené, diskutujú  a často nás aj našich hostí prekvapia šírkou svojich vedomostí aj záujmov. Je to aj vďaka tomu, že získavajú informácie aj prostredníctvom internetu a elektronických médií. Staršia generácia takúto možnosť nemala.

* S akým konkrétnym zámerom prichádzate na tohtoročnú Bibliotéku?

– Naša knižnica plní určité regionálne funkcie, napríklad buduje bohatú databázu regionálnych osobností a faktov. Aby to nebola samoúčelná činnosť, treba ju prezentovať na verejnosti. Predstavenie regionálnych autorov – spisovateľov a ilustrátorov pôsobiacich v Malokarpatskom regióne, je iba jednou z foriem takejto prezentácie. Vybrali sme autorov a ilustrátorov tvoriacich pre deti a podujatie sme pripravili pre žiakov bratislavských ZŠ. Zároveň chceme pozvať študentov Školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave – našich budúcich kolegov, aby sa presvedčili, že práca vo verejnej knižnici nie je len vydávanie a preberanie kníh. Je to práca rozmanitá, možno pri nej stretávať zaujímavých ľudí a poskytuje možnosti na sebarealizáciu.

Zhovárala sa Lýdia Čelková