Medzinárodný deň školských knižníc hodnotí riaditeľka Slovenskej pedagogickej knižnice PhDr. Helena PANGRÁCOVÁ

Aktivizácia školských knižníc

Pred šiestimi rokmi Medzinárodná asociácia školského knihovníctva určila štvrtý októbrový pondelok za Medzinárodný deň školských knižníc. Slovenská pedagogická knižnica pri tejto príležitosti vyhlásila tento rok Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice (24. 10. 2005). O ohlase na túto iniciatívu hovorí riaditeľka Slovenskej pedagogickej knižnice PhDr. Helena PANGRÁCOVÁ.

  • Čo vás bezprostredne podnietilo vyhlásiť súťaž a ,,zmobilizovať“ školské knižnice?

– Slovenská pedagogická knižnica upozorňovala školy a školských knihovníkov na Medzinárodný deň školských knižníc v predchádzajúcich rokoch prostredníctvom Učiteľských novín. Odporúčali sme im aj typy podujatí. Žiaľ, bez výraznejšieho ohlasu. Rozhodli sme sa teda pre súťaž. Oslovili sme ministra školstva SR, ktorý prevzal záštitu nad súťažou a venoval aj finančné prostriedky na ocenenie víťazov (100 tis. Sk).

  • Koľko knižníc sa prihlásilo do súťaže?

– Súťažilo 143 školských knižníc, jedna materská škola, jedna mestská knižnica a jedna pedagogicko-psychologická poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy. Do hodnotiaceho kola postúpilo 125 školských knižníc, z toho 94 na základných školách a 31 na stredných školách. Komisia mala veľa práce – hodnotila, či bolo podujatie v súlade s témou Objavovanie dobrodružstva, originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia, ako aj formálnu stránku podujatia.

  • Môžete stručne zhodnotiť výsledky súťaže a predstaviť ,,víťaza“?

– Súťaž bola veľmi vydarená. Školskí knihovníci dokázali počas akcií zaktivizovať nielen žiakov, ale aj učiteľov, rodičov, predstaviteľov samospráv, okolitú komunitu. Práve túto súdržnosť sme hodnotili najvyššie aj u víťaza, je ním Základná škola Lukáčovce. Zorganizovali stretnutie žiakov a rodičov pod názvom Poklady v knižnici. Získali cenu ministra školstva – 20 tis. Sk na nákup kníh podľa vlastného výberu. Zvláštne ocenenie, knižné dary, venoval Spolok slovenských spisovateľov a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied školskej knižnici Školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave, ktorú vyžreboval člen odbornej poroty. Víťazom sa stali všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, najmä žiaci základných a stredných škôl, ktorým sa počas podujatí otvoril svet kníh a knižníc tak, ako ho doteraz nepoznali. Ako svet objavovania dobrodružstva.

  • Uvažujete na základe tohtoročnej skúsenosti o vytvorení tradície Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku?

Áno, aj v budúcich rokoch si chceme pripomínať tento deň zaujímavými aktivitami. Dúfame, že čoraz viac škôl sa zapojí do jeho oslavy.

Rozprávala sa Lýdia Čelková