Predstavuje jeho riaditeľ PhDr. Ľubomír Kucka

 

 

Edičná činnosť Centra VTI SR

Adresa:          Centrum vedecko-technických informácií SR

Nám. slobody 19

812 23 Bratislava

tel.                  02/43 42 05 97

tel./fax:           02/43 42 04 54

e-mail:            publik@cvtisr.sk

www.cvtisr.sk

Riaditeľ CVTI SR: PhDr. Ľubomír Kucka

Vedúca edičného a propagačného odboru: PhDr. Mária Žitňanská (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 1953

Zameranie: Vydávanie odbornej periodickej a neperiodickej literatúry, ktoré vychádza  z potrieb knižničnej a informačnej teórie a praxe.

Rozširovanie publikácií: Našu produkciu (časopiseckú aj knižnú) si distribujeme sami prostredníctvom vlastnej webovej stránky a na knihovníckom portáli InfoLib, objednávky uverejňujeme aj v našich odborných časopisoch.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

Nie sme komerčné vydavateľstvo, naša edičná činnosť vyplýva zo zamerania  Centra VTI SR (do roku 1996 Slovenská technická knižnica), ktoré je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. V rámci metodickej činnosti rozvíja aj vzdelávaciu a edičnú činnosť. Prvú publikáciu vydala knižnica roku 1953 a dodnes počet titulov prevýšil 450. Zväčša to boli rôzne študijné príručky pre účastníkov doškoľovacích kurzov, metodické materiály, zborníky z rôznych národných aj medzinárodných odborných konferencií a sympózií (tzv. sivá literatúra), skriptá a teoretické štúdie (Elektronická komunikácia vo vede od J. Šušola a iné), a to nielen pre študentov, ale aj pre ľudí z praxe. Pri príležitosti 60. výročia vzniku našej inštitúcie sme pripravili publikáciu Centrum vedecko-technických informácií SR. 1938 – 1998, ktorá podrobne a historicky verne dokumentuje vznik, vývoj a prerod klasickej knižnice na moderné informačné centrum.

Našimi autormi boli a sú takmer výlučne slovenskí odborníci z knižničnej a informačnej vedy. Len vo výnimočných prípadoch sme vydali publikácie zahraničných autorov o najnovších trendoch v oblasti informatizácie, globalizácie či internetizácie – Budovanie európskej informačnej spoločnosti pre nás všetkých. Záverečná správa špičkových expertov, ktorú vydala Európska komisia roku 1997.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2005? 

– Vlani sme vydali tri publikácie: WinISIS 1.5.3. Príručka k systému od D. Zendulkovej, zborník INFOS 2005 a monografiu Informačné správanie. Pohľady informačnej vedy autorky J. Steinerovej. Okrem monografií vydávame ešte štyri odborné periodiká, dve z nich aj v printovej aj elektronickej forme. IT lib. Informačné technológie a knižnice celoslovenský odborný knihovnícky časopis pre každého, kto pracuje s dokumentmi a informáciami vychádza od roku 2001 štyrikrát ročne, v e-forme ho možno nájsť na adrese http://www.cvtisr.sk/itlib. Ďalší štvrťročník Slovenskej asociácie knižníc Bulletin SAK si môžu záujemcovia pozrieť aj v elektronickej forme na adrese www.sakba.sk. Dve periodiká sú dostupné len v elektronickej forme. EURO:INFO – prináša 12-krát ročne aktuálne informácie o podujatiach, programoch a aktivitách v Európskej únii, tematicky sa orientuje na informačné a komunikačné technológie, čitatelia ho nájdu na adrese http://www.edis.sk/index/go.php?id=13&lang=sk. e-MONITOR – prináša články zo slovenskej periodickej tlače a informácie z marketingu, informačných technológií,  e-obchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie a duševného vlastníctva. Dostupný je na adrese http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=254&lang=sk.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006?

– Tento rok pripravujeme publikáciu Vecné spracovanie a nové informačné technológie od A. Peťovej, reflektuje rozvoj nových informačných technológií a ich vplyv na vecné spracovanie a poukazuje na nevyhnutnosť zmeny, harmonizácie vecného spracovania. Je určená tak pracovníkom knižníc, ako aj študentom knihovníctva na stredných a vysokých školách. Titul Prístupnosť webu pre znevýhodnených používateľov od A. Fojtu nastoľuje veľmi diskutovanú tému nielen v EÚ, ale na celom svete. Autor zmapoval situáciu v tejto oblasti, definuje pojem prístupnosti a podrobne opisuje podporné technológie, ktoré používajú znevýhodnení používatelia pri práci s počítačom a na internete, napr. čítačky obrazoviek, hlasové a textové prehliadače, braillovský riadok, zväčšovač obrazovky. Knižnice si vďaka tejto publikácii môžu optimalizovať svoje webové sídla, ako aj knižničné služby pre tento typ používateľov. Ako tretí titul pripravujeme zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Využívanie informácií v informačnej spoločnosti.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší a najužitočnejší? 

– Vzhľadom na špecifickosť každého vydaného titulu je nemysliteľné určiť poradie užitočnosti. Naše publikácie tvoria v prenesenom zmysle akési súkolesie užitočnosti pri zvyšovaní poznania a odbornosti.  

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Pri takomto špecifickom zameraní titulov sa o vydavateľskom omyle hovoriť nedá.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Záľaha braku, veľmi nízka jazyková úroveň mnohých kníh (česť výnimkám!), ako aj vysoká cena kníh.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Bolo by veľmi zjednodušené povedať, že napríklad znížená DPH na knihy. V podstate ide o zložitý komplex problémov, ktoré ťažko možno opísať pár slovami.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Často sú ich špičky mimo môjho záujmu.

* Akú knižku práve čítate?

Báseň a čas od M. Rúfusa a Loupení jahňátek od M. Atwoodovej, ktorá ma navráti do tvrdej reality života. Cestou autobusom sa rada začítam do poviedok  P. Rankova V tesnej blízkosti.

Pripravila Lýdia Čelková