vedúca Oddelenia výskumnej a edičnej činnosti Martina Vannayová

Predstavujeme edičnú činnosť Divadelného ústavu

Adresa: Jakubovo nám. 12

 813 57 Bratislava

tel.: 5293 4702, 5296 3276

fax: 5293 1571

e-mail: du@theatre.sk

www.theatre.sk

Riaditeľka DÚ: Mgr. Silvia Hroncová

Vedúca Oddelenia výskumnej a edičnej činnosti: Martina Vannayová

 (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 1969

Zameranie, profilové edície: odborná teatrologická literatúra

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

Artforum, Guttenberg, Knižný klub Legenda Trnava

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Divadelný ústav vydal za roky 1999 – 2005 dovedna 78 titulov, publikácie slovenských autorov predstavujú približne polovicu z nich. Pôvodnú slovenskú literatúru vydávame v dvoch edíciách – v edícii Slovenská dráma vychádza dramatická tvorba našich súčasných autorov a súborné diela významných slovenských dramatikov. Čitatelia nájdu v nich aj dosiaľ nepublikované a neznáme hry, štúdie popredných slovenských teatrológov, dokumentačný materiál a fotografie, recenzie i rozhovory. Niektoré knihy v tejto edícii dopĺňame aj o CD s textami, prípadne s inscenáciami niektorých hier. Medzi najnovšie publikácie z tejto edície patrí výber hier jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských dramatikov Viliama Klimáčka Desať hier, ktoré dosiaľ neboli publikované, alebo sú podstatne prepracované. Kniha obsahuje aj komentár autora, v ktorom hovorí o inšpiračných momentoch, aj o pozadí inscenovania svojich hier. Publikáciu doplňuje CD s inscenáciami Divadla GunaGU. K ďalším knihám z tejto edície patrí publikácia EXTRAKT, Päť projektov / Five Projects, ktorá mapuje päť projektov Miloša Karáska, známej osobnosti slovenského experimentálneho divadla. Súčasťou knihy sú aj teoretické reflexie, sprievodná scénická hudba k projektom vo forme CD a bohatá fotodokumentácia. Texty sú preložené aj do anglického jazyka. Súčasťou edície je aj každoročné vydávanie publikácie Dráma, v ktorej čitatelia nájdu najlepšie hry z rovnomennej súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku. V tejto edícii pripravujeme až trojzväzkové vydanie súborného diela Ivana Stodolu.

V druhej edícii, Slovenské divadlo, vydávame odborné vedecké texty a monografie slovenských teatrológov z histórie a súčasnosti slovenského divadla a drámy. Tradične koncipované monografické publikácie sú zamerané na isté obdobie vývinu slovenského divadelníctva, rôzne divadelné smery, druhy a žánre, formovanie a smerovanie jednotlivých divadiel. V tejto edícii sme vydali v spolupráci so Slovenskou národnou galériou reprezentatívnu obrazovú slovensko-anglickú publikáciu Slovenská scénografia 1920 – 2000. Zachytáva tvorbu najvýraznejších osobností slovenskej scénografie 20. storočia. Publikácia s bohatým obrazovým materiálom a odbornými štúdiami o jednotlivých etapách a osobnostiach slovenskej scénografie prináša pohľad na osemdesiatročnú históriu tejto významnej súčasti divadelnej tvorby.

V nadväznosti na päťročný projekt Contemporary Slovak Drama pripravujeme na vydanie preklady súčasnej slovenskej dramatiky v nemeckom a francúzskom jazyku.

* Akými titulmi ste prispeli na knižný trh v poslednom období? 

– Odbornými teatrologickými publikáciami z edície Svetové divadlo –  Dejiny drámy od prof. Eriky Fischer-Lichte a Divadelný slovník popredného francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa. E. Fischer-Lichte, profesorka na Freie Universität Berlin, sa vo svojom diele zaoberá dejinami drámy od najstaršieho obdobia až po divadlo 70. rokov 20. storočia. Kniha patrí k základným dielam svetovej teatrológie a vyšla už v dvoch vydaniach v nemeckom origináli. Okrem toho bola preložená aj do angličtiny a maďarčiny. Namiesto enumerácie jednotlivých osobností, udalostí a dát volí autorka syntetizujúci prístup prostredníctvom viacerých tematických okruhov významných pre určité historické a kultúrne obdobie. Dejiny drámy do slovenčiny preložil Adam Bžoch. Divadelný slovník P. Pavisa je svojím širokým záberom určený pre odbornú i laickú verejnosť. Je jedným zo základných referenčných diel teatrológie a vyšiel už v takmer 30 jazykoch. Autorkami prekladu prvého slovenského vydania sú Soňa Šimková a Elena Flašková.

* Ktoré z vlaňajších edičných zámerov sa vám podarilo splniť?

– Do roku 2005 sme vstupovali s vyše desiatimi edičnými projektmi, z čoho boli niektoré viacročné. Vlani sme vydali publikácie Divadlá na Slovensku 2004/2005, Súborné dramatické dielo Ivana Stodolu I a II. diel, katalógy k výročiam Štátneho divadla Košice a Mestského divadla v Žiline. V edícii Svetové divadlo ponúkame čitateľom knihu Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí od poľského profesora Henryka Jurkowského, jedného z najvýznamnejších odborníkov na históriu bábkového divadla. Zameriava sa na výskum dejín bábkového divadla v Európe, ako aj na teóriu bábkového divadla. V rámci tejto edície pripravujeme do vydania Dejiny divadelných teórií od amerického teatrológa Marvina Carlsona, sú kritickým prehľadom dejín divadelných teórií a ich interpretácie od antiky až po deväťdesiate roky 20. storočia. Ďalej pripravujeme publikáciu Postdramatické divadlo od nemeckého teatrológa Hansa-Thiesa Lehmanna. Spracúva fenomén postdramatického divadla, o ktorom sa zatiaľ u nás veľa nehovorilo. Uvedená publikácia uvádza do divadelného slovníka nový termín. Pohybuje sa na pomedzí konfrontácie medzi dramatickým a performatívnym a membrána medzi dramatickým textom a jeho uvádzaním je tenšia ako kedykoľvek predtým.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Každá z našich edícií sa môže pochváliť významným titulom. Sú to už spomínané publikácie Divadelný slovník od Patricea Pavisa, Slovenská scénografia 1920 – 2000 alebo kniha Slovenské ľudové divadlo s bohatou obrazovou prílohou od významného znalca tejto oblasti Martina Slivku. Ďalej sú to vydania súčasných divadelných hier, akými sú hry mladého, ale vo svete už etablovaného nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga alebo päť dramatických textov v antológii Súčasná nemecká dráma. Súčasné svetové hry vydávame v rámci projektu Nová dráma / New drama, ktorým sa usilujeme na Slovensku rôznou formou (vydávanie hier, organizovanie prednášok a workshopov, divadelný festival) priblížiť aktuálne dianie vo svetovej dramatike. Čitatelia sa môžu tešiť na antológiu Súčasných maďarských hier alebo na hry známeho britského dramatika Patricka Marbera. Záber projektu. Nová dráma / New Drama rozširuje Európska dielňa prekladu, multilaterálny projekt viacerých európskych štátov, podporený z prostriedkov programu Kultúra 2000 Európskej komisie, a v rámci ktorého jednotlivé partnerské inštitúcie vydávajú preklady súčasných drám ostatných štátov. V tejto súvislosti vydá Divadelný ústav napríklad hry súčasného francúzskeho autora Valéra Novarinu.

 * A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Teší nás, že za obdobie rokov 1999 – 2005 sme nevydali titul, ktorý by sme mohli z našej strany považovať za vydavateľský omyl.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Zanikanie malých kníhkupectiev, vysoké ceny kníh, čo súvisí s kultúrnou politikou a celkovým stavom kultúry na Slovensku. Väčšina kníh, ktoré vydávame sú určené špecifickej skupine čitateľov. Boli by sme radi, keby ich bolo čoraz viac.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Radi by sme vydali komplexné Dejiny slovenského divadla.

* Akú knižku práve čítate?

– Chystáme sa vydať hry Elfriede Jelinek, takže listujem práve v niektorých z nich. A z beletrie román Platforma od francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa. Škoda, že od neho ešte nie je v slovenčine preložený žiaden román.

Martina Vannayová