Predstavuje predsedníčka Edičnej rady EÚ SAV Ing. Herta Gabrielová, CSc.

Edičná činnosť Ekonomického ústavu SAV

Adresa:  Šancová 56 , 811 05 Bratislava

tel./fax : 5249 8214  / 5249 5106

e-mail: milan.sikula@savba.sk

www.ekonom.sav.sk

Riaditeľ:  prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

Edičnú činnosť riadi Edičná rada na čele s predsedníčkou ER EÚ SAV  Ing. Hertou Gabrielovou, CSc.

Na otázky odpovedá tajomník ER Ing. F. Brunner.

Vznik: Samostatné pracovisko ekonomického výskumu v SAV vzniklo hneď po jej založení roku 1953, najskôr ako Ekonomický kabinet, od roku 1956 už ako Ekonomický ústav SAV.

V 80. rokoch sa v ústave intenzívne rozvíjali prognostické práce, ktoré vytvorili

postupne podmienky na ich odčlenenie od Ekonomického ústavu SAV a vznik samostatného Prognostického ústavu SAV. Po viacerých zmenách (Ústav ekonomickej teórie SAV, potom Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV) sa od 1. januára 2006 ústav vrátil k svojmu pôvodnému názvu, ktorý najlepšie charakterizuje jeho súčasné zameranie a poslanie.

Zameranie ústavu: Ekonomický ústav SAV rozvíja základný a aplikovaný ekonomický výskum s osobitným zreteľom na problematiku ekonomickej transformácie a možnosti jej úspešného zavŕšenia. V posledných rokoch sa ústav koncentruje na objasnenie ekonomických a sociálnych súvislostí integrácie Slovenska do EÚ, na otázky konvergencie s jej členskými štátmi v podmienkach globalizácie. Ústav profiluje štruktúru svojich výskumných úloh tak, aby bol schopný zaujímať kvalifikované stanoviská ku kľúčovým otázkam vývoja slovenskej ekonomiky a jej ďalšieho smerovania. Pritom sa usiluje účelne skĺbiť teoretický a komplexne orientovaný národohospodársky výskum.

Profilové edície: Sú štruktúrované tak, aby umožnili publikovať konečné výsledky vedeckého výskumu, aj v jednotlivých etapách jeho procesu. Kľúčové edície sú: 1. vedecké monografie a zborníky, 2. odborné monografie, vrátane vedecko-popularizačných knižných publikácií a 3. zborníky z vedeckých podujatí. Publikácie z týchto edícií sú dostupné aj širokej verejnosti vo vybraných kníhkupectvách. Ďalšie edičné rady prezentujú čiastkové, priebežné výsledky vedecko-výskumnej činnosti ústavu a sú sčasti dostupné v elektronickej podobe na internetovej stránke ústavu, resp. v tlačenej podobe v obmedzenom množstve, predovšetkým pre odbornú verejnosť, prípadne prezenčne v knižnici ústavu (edície Working Papers – Pracovné materiály, Výskumné práce, Expertízne štúdie).

V spolupráci s Prognostickým ústavom SAV vydávame Ekonomický časopis, ktorý vychádza 10-krát ročne a je jediným vedeckým časopisom z oblasti ekonomických vied na Slovensku, je dokumentovaný v Current Con-tents/ Social and Behavioral Sciences a v elektronickej verzii na indexe EconLit. Úplné články v elektronickej verzii sú sprístupnené od ročníka 1998 za poplatok v Central and Eastern European Online Library so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom na adrese: www.ceeol.com.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Knižné publikácie Ekonomického ústavu SAV aj jednotlivé čísla Ekonomického časopisu sú dostupné v kníhkupectvách Vydavateľstva SAV Veda (v Bratislave 2 predajne), Elita ( 3 predajne v Bratislave), v bratislavskom kníhkupectve Academia, v sieti kníhkupectiev Modul, v kníhkupectve Bratia Sabovci (Copycentrum, EF UMB, B. Bystrica).

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2005?

– Šiestimi vedeckými monografiami, z toho dve boli v angličtine.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006 ?

– Naše edičné zámery sú dané poslaním ústavu a jeho zameraním: čo najrýchlejšie a najefektívnejšie sprístupniť výsledky vedecko-výskumnej činnosti odbornej a širokej verejnosti. Tento rok pripravujeme dva zborníky z vedeckých medzinárodných konferencií, ktoré ústav organizuje. Zborník Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky – stav a perspektívy zo slovensko-českej vedeckej konferencie, ktorý sa uskutočnil pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny P. Csákyho v Bratislave 14. marca, už je dostupný na knižnom trhu. V druhom polroku by mali vyjsť vedecká monografia Globalizácia a slovenská ekonomika a vedecko-odborná publikácia Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2005 v slovenskej i anglickej verzii. Túto ročenku ústav pravidelne vydáva už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky za každý uplynulý kalendárny rok.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Necítime sa byť povolaní hodnotiť vedecko-odborné publikácie, to prislúcha vedeckej komunite. Predsa len niekoľko vedeckých monografií, ktoré vznikli na pôde ústavu od roku 2002, pokladáme za osobitne významné, pretože sú cenným príspevkom k riešeniu závažných problémov slovenskej ekonomiky v danej etape vývoja. Spomeniem z nich aspoň Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu SR do EÚ. Prínosy a riziká od R. Outratu (2002), Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do EÚ od M. Šikulu, a kol. (2003), Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ od I. Okáliho a kol. (2004), Transformácia ekonomiky : Skúsenosti Slovenska. 2005 K. Morvaya a kol.a Technologický a inovačný rozvoj v SR A. Klasa a kol.(2005).

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl ?

– Aj keď to možno znie neskromne, našťastie, doteraz sme sa takého omylu nedopustili a dúfame, že ani v budúcnosti sa ho nedopustíme. Najlepšou zárukou je uplatňovanie prísneho recenzného pokračovania na každú publikáciu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu ?

– Pokiaľ ide o naše publikácie, tak je to absencia distributéra, ktorý by zabezpečoval predaj ekonomickej vedeckej literatúry na celom území Slovenska. To nás donútilo venovať sa aj marketingovým otázkam edičnej činnosti. Považuje za svoj úspech, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s vybranými distribučnými spoločnosťami a kníhkupectvami a tak vytvoriť odbytovú sieť na západnom a strednom Slovensku. Našou snahou je túto sieť rozšíriť aj na východné Slovensko, predovšetkým do sídelných miest vysokých škôl.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Podobne ako v iných oblastiach nestačí uskutočniť jediné opatrenie, i keď by mohlo čiastočne prispieť k zlepšeniu situácie, ale malo by ísť o vzájomne zosúladené opatrenia v hospodárskej, vzdelanostnej a kultúrnej politike štátu, ako sú: zníženie DPH

na literárnu produkciu, zvýšenie podpory vydávania vedeckej, umeleckej a učebnicovej literatúry, intenzívnejšia podpora návyku a potreby čítania ako formy učenia a vzdelávania počnúc základnou školou a pod.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen ?

– Reprezentatívne dielo slovenskej ekonomickej vedy s medzinárodným ohlasom.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov ?

– Poskytujú informácie o momentálnom záujme. V nijakom prípade im však nemožno prisúdiť hodnotiacu úlohu. Pre vedecko-odbornú literatúru sú podľa nášho názoru irelevantné, lebo na ňu sa vzťahujú celkom iné kritéria. Ani si neviem spomenúť na titul vedeckej literatúry, ktorý by sa bol v takomto rebríčku bestsellerov objavil, pokiaľ by sme do tejto kategórie nezahrnuli aj vynikajúce diela popularizujúce výsledky vedeckých disciplín, ako napríklad diela britského vedca Stephena Hawkinga z oblasti kozmológie.  

* Akú knižku práve čítate ?

Historici a čas od Jeana Leduca, ktorú vlani vydal Kalligram. Dielo je venované koncepcii historického času.