Predstavuje prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., člen Edičnej rady FF UKF

Predstavujeme edičnú činnosť FF UKF v Nitre

Adresa:          Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Štefánikova 67

94974 Nitra

e-mail:            efandelova@ukf.sk

dhajko@ukf.sk

www.ukf.sk

Predsedníčka Edičnej rady FF UKF: doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD., prodekanka filozofickej fakulty UKF

Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., člen Edičnej rady FF UKF (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 9. marca 1998

Zameranie, profilové edície: monografie, učebné texty, zborníky z konferencií

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Naše tituly šírime väčšinou adresne univerzitným a vedecko-výskumným pracoviskám bez sprostredkovateľa, teda distribučnej spoločnosti.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov? 

– Dovedna sme vydali približne 420 titulov, všetky od slovenských autorov, niektoré z nich vyšli aj v angličtine, ruštine a arabčine.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2008?

– Vlaňajšiu edičnú produkciu predstavuje 67 titulov, z toho 35 monografií a 26 zborníkov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2009?

– Skvalitniť proces posudzovania titulov, ktorým prechádza každé dielo zaradené do edičného plánu.  Vydávať publikácie  v anglickom (prípadne inom cudzom) jazyku a umožniť tak lepšie uplatnenie tvorby našich autorov v medzinárodnom kontexte. Tento zámer chceme podporovať účasťou na medzinárodných knižných veľtrhoch v zahraničí, kde by sme chceli prezentovať najpozoruhodnejšie diela, tak ako to robia popredné svetové univerzitné vydavateľstvá.

·         Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

–  Vydavateľské počiny našej edičnej rady predstavujú mnohorozmerný vedecký a odborný záber, je veľmi ťažké vyzdvihnúť niektoré diela a iné ponechať bez povšimnutia, vážime si každú publikáciu, ktorá si našla cestu k čitateľom a bola  na knižnom trhu úspešná.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Vo vydavateľstvách vedeckej literatúry je omylom vždy vydanie textov, ktoré sú bez invencie, bez objaviteľského nadšenia, bez kreativity – a slúžia iba autorovi samému (napr. na získanie nejakej vedecko-pedagogickej hodnosti, akademického titulu a pod.). Sme však vydavateľstvom univerzitného typu a vo vede niekedy aj diela, ktoré sa javia spočiatku ako málo zaujímavé, môžu v inom kontexte o pár rokov zažiariť ako hviezda prvej veľkosti. So súdmi by sme tu preto mali byť veľmi opatrní...

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Priam neprekonateľné prekážky pri uplatňovaní vedeckej a odbornej literatúry na trhu. Čitateľ sa k nej dostáva relatívne ťažko, málokedy mu ju dokážu sprostredkovať bežné kníhkupectvá. Hoci vydavatelia by v drvivej väčšine prípadov – čo akú malú – objednávku kníhkupectiev veľmi radi splnili.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Schopnosť a najmä ochota každého kníhkupca objednať záujemcovi akúkoľvek knihu z akéhokoľvek vydavateľstva aspoň na Slovensku, keď už nie z cudziny.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydať objavné vedecké dielo zásadných kvalít, ktoré by sa do roka preložilo do niekoľkých svetových jazykov.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Nečítam ich.

* Akú knižku práve čítate?

– Ak si odmyslím odborné texty, ktoré patria takpovediac k „výkonu povolania“, potom román Benjamina Disraeliho Contarini Fleming.