Predstavujú Ľubica Kázmerová a Miroslav Londák

Edičná činnosť Historického ústavu SAV

Adresa: Historický ústav SAV

 Klemensova 19

 813 64 Bratislava

Tel./ fax: 52925753 / 52961645

e-mail: histluba@savba.sk – Ľubica Kázmerová

            histlond@savba.sk –  Miroslav Londák (odpovedajú na naše otázky)

Riaditeľ: PhDr. Slavomír Michálek, PhD.

Zameranie, profilové edície:

Historický ústav SAV vydáva publikácie vychádzajúce z prioritných tém základného výskumu pracoviska. Bádanie pokrýva komplexný historický vývin spoločnosti na Slovensku s dôrazom na kultúrny, hospodársky, sociálny, vojenský a náboženský život v priebehu stáročí, vrátane 20. storočia. Základný výskum vyústil do originálnych publikácií, ktoré sú predpokladom na objektívnu rekonštrukciu udalostí, súvislostí, ale i profilov významných osobností.

*Koľko titulov ste vydali od vzniku, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Historický ústav vznikol roku 1943, bola by to aj pre nás  zaujímavá štatistika, ktorú žiaľ neviem doložiť. Predpokladám prevahu titulov od slovenských autorov.

*Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007?

– Vlani dominovali publikácie z dejín 20. storočia. Vydali sme 23 titulov, spomeniem aspoň publikáciu Československá zahraničná politika 1945 – 1992 s podtitulom Vybrané udalosti a fakty v dátumoch, je to chronologická príručka od odborníka na česko-slovenskú zahraničnú politiku Pavla Petrufa. Autentické dobové pramene približuje širokej čitateľskej obci druhý zväzok Jozef Tiso. Prejavy a články (1938 – 1944), editorsky ho zostavili Katarína Hradská a Miroslav Fabricius. Dvojica autorov František Cséfalvay – Ľubica Kázmerová pripravila publikáciu Slovenská republika 1939 – 1945 : chronológia najdôležitejších udalostí. Knižka vyšla s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci realizácie konkrétneho projektu. Monografia Ivana Kamenca Po stopách tragédie, v slovenskej historiografii dosiaľ prvá najkompletnejšia odborná práca venovaná tzv. riešeniu židovskej otázky v rokoch  1938 – 1945, vyšla v anglickom preklade On the Trail of Tragedy: the Holocaust in Slovakia v spolupráci s vydavateľstvom  H&H. Predpokladáme čitateľský záujem aj o publikáciu tohto autora Slovenský štát v obrazoch  (Praha, Ottovo nakl.). Výstupom vedecko-výskumnej úlohy Romana Holeca a Ľudovíta Hallona z oblasti hospodárskych dejín je publikácia Tatra banka v zrkadle dejín (Bratislava,  AEPress).

         Z našej edičnej dielne je monografia Miroslava Londáka Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska, ktorá je prvým knižným príspevkom k jubilejnému „osmičkovému“ roku. *S akými edičnými zámermi ste vstúpili do tohto roka, v ktorom sa stretáva viacero okrúhlych výročí našich národných dejín?

– K 40. výročiu udalostí spätých s rokom 1968 pripravuje HÚ SAV viacero publikácií: Rok 1968 na Slovensku. Politický vývoj od Stanislava Sikoru; na titule Rok 1968 a kultúrny vývoj na Slovensku pracuje Elena Londáková. V týchto monografiách autori nadväzujú na publikáciu Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 – 1967 autorov Miroslava Londáka, Stanislava Sikoru, Eleny Londákovej (Veda 2002), ktorá sa stretla so záujmom aj v ČR a USA. Ďalším titulom, ktorý pripravujú autori na pôde HÚ SAV, je kolektívna práca Rok 1968. Slovensko v Československu. Chronológia udalostí (Valerián Bystrický, Miroslav Londák, Elena Londáková, Slavomír Michálek, Jan Pešek, Pavol Petruf,  Stanislav Sikora). Publikácia má priblížiť predovšetkým mladšej generácií vývoj v roku 1968, vstupná štúdia priblíži systém, aký v Československu nastolil mocenský prevrat vo februári 1948. Ďalšia z pripravovaných publikácií bude niesť symbolický názov  Eto vaše delo – nadväzuje na cyklus prednášok slovenských historikov, ktoré od januára tohto roka odznievajú na pôde Slovenského inštitútu v Prahe. Na ich organizácii sa podieľa aj Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Cieľom autorov tejto práce je poukázať na spoločné i rozdielne črty toho vývinu na Slovensku a v Prahe.

        Keďže na pôde HÚ SAV sa pripravuje aj medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bude venovaná výročiu udalostí roka 1968 (Smolenice 7. – 9. 10. 2008), zámerom usporiadateľov je pripraviť kolektívnu monografiu, ktorá nielen zhrnie výsledky konferencie, ale zároveň sa zamyslí nad tým, či bolo možné v danej dobe prísť s reformou toho systému, ktorý sa prejavoval v Československu od roku 1948, respektíve či mohla byť úspešná.

 * Ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Charakter našej práce, ktorá sa riadi vedeckou metodológiou a prísnou oponentúrou všetkých prác, nám nedáva možnosť vydávať takéto publikácie.

   *Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Komplikovaná, často až viaznuca distribúcia vedeckých a populárno-vedeckých kníh.