Predstavuje Marta Weissová

Predstavujeme edičnú činnosť Národného centra zdravotníckych informácií - Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave

 

Adresa: Lazaretská 26

   811 09 Bratislava

tel./fax: 02/57269115    02/52963829

e-mail: sllk@sllk.gov.sk

www.sllk.gov.sk

Vedúca odboru SLK: PhDr. Marta  Žilová

Referentka pre edičnú činnosť: Marta Weissová (odpovedá na naše otázky)

Zameranie, profilové edície: teoretická a praktická medicína, príbuzné odbory, riadenie         zdravotníctva

V sieti lekárskych knižníc v SR je Slovenská lekárska knižnica v Bratislave ústrednou a v rámci tohto postavenia zabezpečuje aj edičnú činnosť.

* Vaša edičná činnosť má špecifické zameranie, čo je jej hlavným obsahom?

– Jej začiatky sa datujú od roku 1966, keď vyšlo prvé číslo bulletinu Informačný a metodický zpravodajca pre sieť zdravotníckych knižníc na Slovensku. Hoci bulletin odvtedy už viackrát zmenil názov, jeho poslanie zostalo nezmenené, dnes vychádza ako InfoMedLib. Ďalším dôležitým titulom je ročenka Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok ..., informuje o  výsledkoch činnosti lekárskych knižníc. Vychádza každoročne od roku 2001 a je pokračovateľom takých titulov, ako Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1970),  Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1971 – 1974)), Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1975 – 1980), Zdravotnícke knižnice a strediská VTI na Slovensku v číslach (1981 – 1985). V rokoch 1986 – 1999 prehľady o činnosti lekárskych knižníc uverejňoval bulletin Metodický informátor. Ďalej by som chcela upozorniť na vydávanie ročenky Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do Slovenskej republiky v roku ..., ktorý vychádza od roku 1975, takisto viackrát zmenil svoj názov. Od roku 1990 je dostupný aj ako výstup z automatizovanej bázy zahraničných časopisov na webovej stránke SlLK www.sllk.gov.sk. Okrem toho je na požiadanie prístupný aj na diskete. Najplodnejším obdobím z pohľadu edičnej činnosti boli roky 1981 – 1987, v ktorých vyšli  mnohé materiály tematicky zamerané na: právne predpisy pre sieť zdravotníckych knižníc, medziknižničnú výpožičnú službu, súpis pomôcok pre klasifikátorov odbornej zdravotníckej literatúry, automatizovaný systém zdravotnícko-právnych informácií, aktualizované metodické pokyny vydané do roku 1980, súpis metodických pokynov vydaných po roku 1980, rešeršné služby v zdravotníctve.

Veľmi užitočný a žiadaný titul Adresár lekárskych knižníc vychádza od roku 1977 (roku 2001 vyšlo 9. doplnené a prepracované vydanie, aktualizovaná forma adresára sa do roku 2005 zverejňovala na stránkach bulletinu knižnice, od roku 2006 opäť vychádza adresár ako samostatná metodická pomôcka).

Pozornosť si zaslúži aj bibliografická publikácia Slovenské lekárske periodiká nepravidelne vydávaná od roku 1994, ktorá informuje odbornú verejnosť o národnej časopiseckej biomedicínskej produkcii. Ďalšie vydanie sa plánuje v roku 2008.

Z ďalších titulov, ktoré knižnica vydala v uplynulých rokoch, spomeňme ročenku Zoznam časopisov dochádzajúcich do SlLK v roku... (vychádza od roku 1976 dodnes), Bibliografický súpis materiálov Svetovej zdravotníckej organizácie (1963 – 1995), Prírastky zahraničných kníh (1980 – 1995), Literárne rešerše (1988 – 1991), Bibliographia Medica Slovaca (1994 – 1997), Tematický prehľad noviniek (1996 –  1988), Súpis edičnej  a publikačnej činnosti 1900 – 2000), 55 rokov činnosti SlLK v Bratislave (2006).

Knižnica poskytuje informácie aj prostredníctvom letákov, napr. Informácia o knižnici, Dokumentačné stredisko Svetovej zdravotníckej organizácie, Študovňa monografickej a učebnicovej  literatúry a informačné materiály zamerané na propagáciu knižničného fondu, napr. Svetový deň bez tabaku, Svetové dni SZO, Liečime sa diétou, Mám osteoporózu – ako ďalej? Rakovina – diagnostika a liečba, Ešte stále fajčíte? pod.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku inštitúcie a koľko z nich predstavujú pôvodné práce slovenských autorov?

– Na základe súpisov edičnej činnosti sme zistili, že sa v SlLK vydalo vyše 60 rozmanitých   titulov.

* Čo zaujímavé ste vydali v poslednom období?

– Pri príležitosti  50. výročiu vzniku Slovenskej lekárskej knižnice sme vydali publikáciu Knižnica v službách medicíny 1951 – 2001. Táto reprezentačná publikácia  s bohatou fotografickou prílohou je venovaná polstoročnému jubileu najväčšej a najstaršej lekárskej knižnice u nás, ktorej korene siahajú do dvadsiatych rokov minulého storočia.

Za pozornosť stojí aj zmienka o databáze Biblio Medica Slovaca, ktorá je dostupná online od roku 2005. Ide os špecializovanú bibliografiu článkov v slovenskej a výberovo českej tlači od roku 1966.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007?

– Pokračujeme vo vydávaní bulletinu InfoMedLib s novým dizajnom obalu. Jeho grafická úprava je identická s publikačnými materiálmi Národného centra zdravotníckych informácií. Pre lekárske ako aj vedecké knižnice pripravujeme Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR v roku 2007. Vzhľadom na organizačné zmeny pracujeme na vydaní Adresára lekárskych knižníc v SR.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najúspešnejší, ktorý oslovil používateľov knižnice alebo prerástol rámec rezortu?

– Naše vydania majú vysokú informačnú hodnotu a je ťažko povedať, ktorý je najúspešnejší. To, že naše tituly oslovili používateľskú verejnosť, potvrdili prieskumy využívania bulletinu InfoMedZoznamu zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR v roku ..., ktoré pri práci a v medziknižničnej výpožičnej službe využíva takmer 80 percent oslovených knižníc.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl, prípadne vás niekto ,,predbehol“?

– Bola to tlačená verzia publikácie Biblio Medica Slovaca (BMS), ktorá vychádzala v rokoch 1994 – 1997. Tu sme podcenili technické, personálne a finančné zabezpečenie vydávania titulu.

* Prezradíte svoj nesplnený edičný sen?

– Môžem naznačiť, že sa týka histórie, presnejšie významných osobností slovenskej medicíny.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Čítanie a knihy sú  mojou záľubou od detstva, možno z toho vyplýva aj môj výber povolania. Nepodlieham však módnym vydavateľských trendom, pri výbere literatúry sa spolieham na vlastný čitateľský inštinkt. Treba však poznať čitateľské záujmy verejnosti a ich pohľady na súčasnú knižnú produkciu.

* Akú knižku práve čítate?

Jedným z mojich najčítanejších autorov je Noah Gordon, už druhýkrát čítam jeho knihu Posledný žid.

Lýdia Čelková