Predstavuje jej riaditeľka Mgr. Valéria Zavadská

Predstavujeme edičnú činnosť

Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

Adresa:          Hlavná č. 99

081 89 Prešov

tel.:                 051/ 245 1101

e-mail:            svkpo.gov.sk

www.svkpo.sk

Riaditeľ: Mgr. Valéria Zavadská

Vznik: 1952

Štátna vedecká knižnica v Prešove začala systematicky rozvíjať edičnú činnosť od roku 1956, keď sa zriadilo bibliografické oddelenie. Táto činnosť vyplýva aj zo zriaďovacej listiny knižnice. Od jednoduchých, útlych titulov na začiatku sa postupne zvyšovala kvalita i rozsah vydaní po obsahovej i formálnej stránke. Získané dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti využíva knižnica aj v súčasnosti pri riešení výskumných úloh predovšetkým z dejín knižnej kultúry, zabezpečovania aktuálnych potrieb svojich čitateľov, mesta aj regiónu so špecializáciou na rusínsku a ukrajinskú problematiku. Za vyše polstoročie knižnica vydala celý rad bibliografií, súpisov, katalógov, zborníkov a iných materiálov, ktoré sú nielen cenným informačným prameňom pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.

O edičnej činnosti ŠVK v Prešove hovorí Mgr. Marcela DOMENOVÁ, PhD.

* Ako by ste stručne charakterizovali päťdesiatročnú cestu knižnice od prvého vydaného titulu po dnešok?

– Edičná činnosť knižnice sa spája s aktivitami bibliografického oddelenia knižnice a jeho úsekov (regionálna bibliografia, rusínska a ukrajinská bibliografia, vedno-odborová bibliografia – slavistika a spracovanie historických fondov). Predmetom edičnej činnosti knižnice sú bibliografie (personálne, regionálne, tematické), bibliografické súpisy, tematické katalógy starých tlačí a periodík, príprava a tlač vedeckých zborníkov, literárnych a vedeckých textov, štúdií i monografií. Vydávajú sa v rámci edícií – Bibliografie, Personálne bibliografie, Historické fondy – katalógy spravidla v náklade 100 – 250 kusov. V posledných rokoch knižnica zaradila do edičnej činnosti nové typy publikácií – napríklad tituly o umeleckej tvorbe regionálnych autorov (Ján Ihnát), personálne bibliografie (Ján Zambor, Mikuláš Nevrlý, Pavol Szinyei-Merse, František Štraus, Ferdinand Uličný, Dušan Pončák, Fedor Lazorík, Michal Roman, Pavol Šarišský, Anton Kret, Ivan Vanát) či vydávanie unikátnych historických rukopisov (cyrilské rukopisy).  

* Koľko titulov ste vydali a s akým ohlasom sa stretli?  

– Evidujeme všetky svoje vydané publikácie, na všetky sú pozitívne ohlasy, čo sa odráža nielen v  recenziách či evidovaných ohlasoch, citáciách, ale aj v médiách. Zároveň knižnica začala vydávať aj tituly, ktoré zaujali nielen odbornú, ale aj širšiu verejnosť, čo možno dokumentovať i najnovším titulom Imagines narrantes: knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova.  

* Aký bol vlaňajší rok, čo zaujímavé knižnica vydala? 

– Roku 2009 knižnica vydala sedem titulov – personálne bibliografie Karol Horák a Zuzana Hanudeľová, nekonferenčné zborníky Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a zborník Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2010?

– Chceme vydať bibliografie článkov Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; Naukovi zapysky; personálnu bibliografiu Kveta a Jozef Stražanovci a zborník Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Knižný trh je pestrý a zaujímavý, čitatelia si môžu naozaj vyberať. Je mi ľúto, že do knižníc sa nedostane všetka literatúra. Z nízkeho rozpočtu sa nedá kúpiť to, o čo by bol záujem.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Určite chceme rozšíriť vydavateľské aktivity. Naše snaženie sa však viaže na odborných zamestnancov a najmä financie, ktoré by umožnili realizáciu projektov a ich výstup v kvalitných publikáciách.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Odbyt a reklama vždy nezaručujú obsahovú kvalitu.

* Akú knižku práve čítate?

– Čítam a posudzujem diplomové práce, okrem nich lexikón J. M. Korabinského z roku 1786 v origináli.

Lýdia Čelková