Rozhovor s vedúcou knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Máriou ŠPÁNIKOVOU

Mladí autori Trenčianskeho kraja sa predstavia na Bibliotéke

V Trenčianskom kraji pôsobí viacero literárnych zoskupení. Akú činnosť vyvíjajú v súčasnosti, o tom som sa pozhovárala s vedúcou knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Máriou ŠPÁNIKOVOU.

* Kedy začali vznikať vo vašom kraji literárne kluby?

– Už v 60. rokoch sa prejavovali prvé iniciatívy, od roku 1966 aktívne pracoval v trenčianskej knižnici Krúžok začínajúcich autorov, v Považskej Bystrici pri Dome kultúry založili roku 1970 Klub autorov. Na podnet spisovateľov Ľudovíta Fuchsa a Petra Andrušku, ako aj vydavateľstva ODKAZ v 90. rokoch začali písať literárne kluby novú históriu, od roku 1995 sa registrovali v Združení literátov  Slovenska, neskôr v Spoločnosti autorov umeleckej literatúry (SAUL). Odvtedy sa kluby už vyprofilovali na dobre fungujúce zoskupenia, ktoré združujú skutočných záujemcov o literárnu tvorbu. Každý klub pracuje pod dohľadom skúsených spisovateľov, napr. R. Dobiáša, A. Černochovej, O. Čiliaka a ďalších.

* Ako vyzerá činnosť jednotlivých klubov?           

– Literárne kluby sa vzájomne pozývajú na prezentácie svojich publikácií, stretávajú sa pri rozličných kultúrnych príležitostiach v regióne, vymieňajú si skúseností a podnety. Niekedy organizujú aj spoločné podujatia, takými sú literárno-hudobné pásma klubov z Nového Mesta n. Váhom a Trenčína Domovina moja plná  krásy a Chveješ sa vánkom môjho plameňa.

V Trenčianskom kraji pôsobia pri knižniciach v súčasnosti štyri kluby: Literárny klub pri MsK Ľ. V. Riznera v Novom  Meste nad Váhom vznikol roku 1999, jeho členovia sa zameriavajú na čítanie vlastnej tvorby, často si medzi seba pozývajú spisovateľov. Organizujú literárno-hudobné večery, na ktorých prezentujú vlastnú tvorbu na verejnosti, literárno-hudobné pásma venované životu a tvorbe literárnych osobností regiónu, prezentácie kníh. Klubu vydal vlastný zborník S vetrom vo vlasoch (2001) a tvorbu  autorov uverejňuje aj regionálna tlač. Členovia klubu sa zúčastňujú aj na rôznych literárnych súťažiach, piati autori – A. Černochová, M. Pomajbová (obe členky Spolku slovenských spisovateľov), J. Hrkotová, M. Hurtík a M. Chajmová vydali už vlastné knihy.

Ďalší Klub autorov Považie pracuje  pri Považskej knižnici v Považskej Bystrici od roku 1995. Spolupracuje s mladými autormi z Gymnázia v Považskej Bystrici, aj s autormi z Púchova a okolia. Klub usporadúva dvakrát ročne autorské večery, pracovné stretnutia autorov a prezentácie ich kníh. Až desiati jeho členovia vydali dovedna už 30 vlastných kníh a podarilo sa vydať dva literárne almanachy (1998, 2003). Členovia klubu sa zúčastňujú na súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou (Chalupkovo Brezno, Literárny Zvolen, Literárna Senica, o Cenu Slovenského učeného Tovarišstva v Trnave, Kalokagátia Trnava). Traja autori klubu – G. Sádecký, V. Procházková, S. Buociková-Smarhanovská – sú aj členmi Slovenského spolku spisovateľov. Klub sa podieľal aj na vyhlásení a organizácii troch ročníkov celoslovenskej literárnej súťaže v próze o Cenu Dominika Tatarku.

V Trenčíne pracuje Literány klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku od roku 1996. Pravidelne každý mesiac organizuje stretnutia autorov v knižnici, v lete v prírode, na ktorých čítajú vlastnú tvorbu, kritické odborné a laické hodnotenia, diskutujú s pozvanými spisovateľmi a literárnymi vedcami, prezentujú vlastné zborníky a monografie. Členovia klubu sa zúčastňujú na celoslovenských literárnych súťažiach a niektorí pôsobia aj v odborných porotách súťaží v regióne. Členovia klubu sa zapájajú do podujatí, ktoré organizuje knižnica. Klub vydal štyri zborníky: NePovinné čítanie 1, 2, 3Dialógy s  časom, a sedem monografií svojich členov. Niektorí autori publikujú aj v regionálnej tlači a v odborných literárnych  periodikách. Traja členovia klubu (R. Dobiáš, J. M. Jablonská  a J. Maršálek) sú aj členmi Spolku slovenských spisovateľov.

Literárny klub Poet pracuje pri Hornonitrianskej knižnici od roku 1996, orientuje sa predovšetkým na prezentáciu tvorby autorov Hornej Nitry. Organizuje literárne klubové stretnutia, besedy so spisovateľmi a literárnymi kritikmi, vydáva časopis Loreta (od r. 1999 vyšlo už 12 čísel) a poskytuje odbornú lektorskú činnosť. Členovia sa aktívne zapájajú do podujatí  v rámci knižnice i regiónu a zúčastňujú sa na celoslovenských literárnych súťažiach, ako je Literárny Zvolen, Literárna Senica, Literárne Topoľčany. Svoju činnosť už prezentovali aj na Bibliotéke v rokoch 1999, 2000, 2001 v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke a na Divadelnom festivale Janka Roháča v Nitrianskom Pravne. Členovia klubu publikujú v regionálnej tlači, ich práce odvysielal aj Slovenský rozhlas. Aktivity klubu ocenil roku 2000 Okresný úrad v Prievidzi a udelil mu plaketu Kultúra 1999 za rozvoj zázemia pre mladých autorov a reprezentáciu regiónu. Člen klubu L. Krivošík sa stal víťazom súťaže Literárny Zvolen 2001 v kategórii próza. Medzi úspechy klubu patrí aj vydávanie zborníkov literárnych prác Sme z jednej krvi (1998) a V jazerách nepoznania (2005), ako aj vydávanie samostatných či spoločných zbierok viacerých autorov.

* V čom spočíva najväčší úspech práce klubov?

– Za najväčší úspech treba pokladať to, že ešte dnes sú nadšenci literárnych múz ochotní stretávať sa vo voľnom čase. Navyše pomocou knižníc dokážu zohnať sponzorov na vydávanie zborníkov, kníh, časopisov aj na svoje prezentácie. Knižnice v našom kraji s  radosťou prichýlia všetkých ,,písaniachtivých“ autorov a budú pomáhať nielen už fungujúcim klubom, ale poskytnú priestor aj novým zoskupeniam literátov. Činnosť klubov treba zviditeľniť a oceniť. Prezentácia na Bibliotéke 2005 poskytuje na to vynikajúcu príležitosť.

–lč–