Kroky k oživeniu školských knižníc

Kroky k oživeniu školských knižníc

Najpočetnejšiu sieť knižníc u nás tvoria školské knižnice – podľa štatistiky je dnes na Slovensku v stredných a základných školách vyše 4 500 knižníc (žiacke, učiteľské, zlúčené či ako pobočky verejných knižníc). Existuje však takmer 700 škôl, ktoré nemajú žiadnu knižnicu. Po rokoch útlmu svitá školským knižniciam na lepšie časy, na to som sa opýtala metodičky Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave Mgr. Rozálie Cenigovej.

* Už niekoľko rokov pôsobíte vo funkcii metodičky pre školské knižnice, ako hodnotíte vývoj tejto siete knižníc?

– V minulosti to bola naozaj rozsiahla sieť. Množstvo školských knižníc ale zaniklo z rôznych príčin, napr. zanikli školy. Treba však zdôrazniť, že v ostatných rokoch školské knižnice na Slovensku výrazne oživili svoju činnosť. V prvom rade im pomohli nové právne predpisy Ministerstva školstva SR (Smernica o činnosti školských knižníc z roku 2006), ale výrazným stimulom na premenu klasických školských knižníc na multimediálne bol rozvojový projekt MŠ SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Metodické centrum pre školské knižnice svojimi aktivitami prispelo k rozvoju iniciatívy školských knihovníkov. Tí začali využívať nielen naše odborné poradenstvo v rôznych formách, ale začali sa aktívne zúčastňovať aj na pripravovaných podujatiach.

* Aké podujatia a aktivity centrum pripravovalo?

– Spomeniem len niekoľko najdôležitejších. Od roku 2005 každoročne pripravujeme Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Jej úlohou bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, knižnici, čítaniu a novým poznatkom. Súťaž má medzi školskými knihovníkmi i žiakmi veľký ohlas, čo dokumentuje aj počet prihlásených školských knižníc (957). Mimoriadny záujem sme zaznamenali aj o medzinárodnú konferenciu Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú každoročne organizujeme od roku 2006 v máji a materiály sprístupňujeme formou elektronického zborníka. Pre školských knihovníkov tým chceme vytvoriť dôstojné fórum, kde by si mohli vymieňať skúsenosti a prezentovali svoju prácu. Dvakrát do roka organizujeme prezentácie knižnično-informačných systémov pre školské knižnice tak, aby sme záujemcom ponúkli čo najviac informácií o možnostiach a výhodách elektronizácie knižníc. Okrem toho sa Slovenská pedagogická knižnica od roku 2006 zúčastňuje na príprave, administrácií a hodnotení spomínaného rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Vďaka finančnej podpore MŠ SR bolo doteraz podporených 552 školských knižníc sumou 1 759 277 €.

* Nejde o malú sumu. Aké problémy riešili školské knižnice v rámci spomínaného projektu?

– V rámci elektronizácie išlo predovšetkým o výber knižnično-informačného systému s online katalógom a pripojenie školskej knižnice na internet školy. V rámci revitalizácie riešili najmä žánrovo-tematické doplnenie knižničného fondu, navrhovali aktivity rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a plánovali hodiny informačnej výchovy v priestoroch školskej knižnice.

* Ako sa prejavila realizácia tohto projektu v praxi?

– Projekt znamenal jednoznačne kvalitatívny a kvantitatívny prínos pre školské knižnice. Na jednej strane rozšírili a skvalitnili svoje knižnično-informačné služby, umožnili využívanie plných textov prostredníctvom počítačových sietí, zlepšili prístup ku knižničným fondom prostredníctvom online katalógov. Na druhej strane sa výrazne zvýšil počet počítačov, pripojení na internet školy, ako aj knižnično-informačných systémov a – čo je potešiteľné – vzrástol objem aktuálnych knižných titulov v školských knižniciach.

* Na čom v súčasnosti pracujete?

– Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (26. októbra) sme vyhlásili 5. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Teším sa, že pre víťazov súťaže sa nám podarilo zohnať až 5 560 €. Naším novým projektom je česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy, ktorý pripravujeme spoločne s Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Prahe pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Chceli sme prostredníctvom výmeny záložiek do kníh nielen nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami, ale aj podporiť čítanie u žiakov. Záložky mohli žiaci vyrobiť ľubovoľnou technikou. Do projektu sa prihlásilo 206 slovenských škôl (z toho 164 ZŠ a 42 SŠ) a len 55 českých škôl (z toho 53 ZŠ a 2 SŠ). Český partner tak vytvoril len 60 česko-slovenských dvojíc. Ostatné slovenské školy sme ,,popárovali“ medzi sebou. Som si vedomá, že pre mnohé školy to bolo veľké sklamanie, lebo sa tešili na nadviazanie vzťahov s českými školami. No verím, že žiaci budú mať veľa radosti pri tvorení záložiek a ich vzájomnom obdarúvaní, i keď len pre „slovenskú partnerskú dvojicu“.

* Kde možno nájsť rozličné aktuality a odborné dokumenty pre školské knižnice?

– V rámci samostatnej sekcie na webovej stránke našej knižnice (www.spgk.sk/?aktuality).   

Pre istotu dodávam aj kontaktnú adresu:

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6, 851 01 Bratislava

tel.:02/ 6820 8610

e-mail: metodika@spgk.sk

Katarína Mikluščinová