Cervantesov inštitút je organizáciou španielskej vlády a jeho cieľom je prezentovať španielsky jazyk a kultúru vo svete. V Bratislave sídli Aula Cervantes na Konventnej ulici 1. o rôznorodých aktivitách a kultúrnych podujatiach, na ktorých sa inštitút podieľa, nám porozprávala jeho hlavná koordinátorka Ana Elisa Suárez Zamorano.


 Aké najdôležitejšie aktivity realizuje Cervantesov inštitút?

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na tri oblasti: vzdelávacie aktivity, kultúrne po­dujatia a  knižničné služby. Zo vzdelávacích aktivít sú to najmä jazykové kurzy pre širokú verejnosť, ale takisto raz mesačne pripravuje­me semináre pre učiteľov španielčiny. Okrem toho ponúkame aj možnosť absolvovať skúšky a získať jazykový certifikát DELE, udeľovaný v  mene španielskeho Ministerstva školstva. Certifikáty osvedčujú úroveň znalosti špa­nielskeho jazyka a  majú me­dzinárodnú platnosť.

 Jazykové znalosti sa dajú využívať a upevňovať aj na rôznych kultúrnych podujatiach. kde všade sa môžu slovenskí záujemcovia stretnúť so španielskou kultúrou?

Aktivity Cervantesovho inštitútu, ale aj celú špa­nielsku kultúru už tradične predstavujeme počas Día E (medzinárodného dňa špa­nielčiny) vždy koncom júna, v sobotu nasledujúcu po dni letného slnovra­tu. V Bratislave sme ho tento rok organizo­vali po druhýkrát a zakaždým to bola veľmi úspešná akcia plná zábavy a dobrej nálady. V septembri zasa prezentujeme Aulu Cervan­tes v rámci Európskeho dňa jazykov. Všetci, ktorí sa chcú porozprávať po španielsky, majú príležitosť každú prvú stredu v mesiaci v Jazykovej kaviarni (Café de las Lenguas), na ktorej sa podieľame spolu so združením kultúrnych inštitúcií EUNIC. Obľúbené sú aj cykly španielskych filmov, ktoré sa konajú pravidelne okrem Bratislavy aj v Nitre, Ban­skej Bystrici a Prešove. Španielske umenie približujeme tiež formou výstav, divadelných podujatí a diskusií o literatúre či stretnutí so spisovateľmi.

 Ktorých autorov ste mali možnosť privítať a predstaviť v Bratislave?

Tento rok nás navštívil španielsky básnik a prozaik Rafael Ballesteros, držiteľ Ceny Andalúzie za poéziu za rok 2010. Stretnutie s ním sa konalo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pretože sa na ňom organizačne podieľala tiež Katedra romanistiky. Podujatie sa naozaj vydarilo, študenti hispanistiky pre­ložili aj niektoré autorove básne do slovenčiny a svoje preklady mu prečítali. Do budúcnosti plánujeme viacero takýchto stretnutí s autor­mi, závisí to však aj od programu Cervante­sovho inštitútu vo Viedni, s ktorým úzko spo­lupracujeme.

 Medzi činnosti Auly Cervantes patria aj knižničné služby. koľko kníh máte k dispozícii pre čitateľov?

V inštitúte sa nachádza knižnica španielskeho Mi­nisterstva školstva, ktorá je prístupná pre všetkých záujemcov o španielsku literatúru, ale aj kultúru. V  súčasnosti máme asi 7 000 knižničných jedno­tiek, ktoré zahŕňajú okrem beletrie aj učebné materiá­ly, slovníky, odbornú literatúru, preklady nie­ktorých autorov do španielčiny… Návštevníci tu však nájdu aj DVD so španielskymi filma­mi či rôzne audiovizuálne materiály pre štu­dentov aj učiteľov. Knižnica zabezpečuje tiež medziknižničné a medzinárodné výpožičné služby.

 Konajú sa v knižnici aj stretnutia s čitateľmi alebo diskusie o  literárnych dielach?

Áno, jedným z pravidelných podujatí je Club de Lectura (v preklade čitateľský klub) – roz­hovory o literatúre zamerané vždy na určitú tému. Predmetom diskusií boli napríklad špa­nielske a  latinskoamerické rozprávky,  diela súčasných španielskych autorov alebo vy­braných ženských autoriek Latinskej Ameri­ky a jedno stretnutie bolo venované výlučne tvorbe Josého Luisa Borgesa.