Profesor Štefan Kassay sa celý život venuje prepájaniu ekonomickej teórie s praxou. Dôkazom je rozsiahla pentalógia Podnik a podnikanie (Veda), ktorú nedávno zavŕšil posledným zväzkom.

Finálny zväzok pentalógie nesie názov Učenie a rast. Čo vás najviac inšpirovalo zaoberať sa touto problematikou?

Vzdelávanie je celoživotný proces. Nie je dobré vyštudovať vysokú školu len pre diplom, na ktorý padá prach. Ak začne padať prach aj na získané vedomosti bez ich aplikácie v praxi, dovolím si povedať, že štúdium bolo zbytočné. Dnes vidíme v spoločnosti veľa problémov. Sledujeme generáciu mladých absolventov vysokých škôl, ktorí sa nedokážu uplatniť. Sú bez pracovných návykov, evidovaní na úrade práce. Honba niektorých podnikateľov za čoraz vyššími ziskami bez ohľadu na limitovanosť prírodných zdrojov či šťastie zamestnancov vyvoláva množstvo otázok. A potom aj nastoľuje problematiku ľudskej existencie a zmyslu života. Myslím si, že dnes už nestačí sledovať úspešnosť podniku cez HDP, zisk či tržby. Treba ho hodnotiť podľa toho, či zamestnanci chodia radi do práce, či majú možnosť napredovať a rásť, vzdelávať sa. Aj o tomto je môj posledný zväzok. Mojím cieľom je, aby som zabezpečil svojim pracovníkom dôstojný život. Svoje skúsenosti chcem ďalej odovzdávať aj cez hranice. Preto vychádza najprv anglická mutácia piateho zväzku a pracuje sa na preklade všetkých zväzkov do poľštiny, maďarčiny, ruštiny. Na tento rok pripravujeme niekoľko zahraničných prezentácií pentalógie. Podnik a podnikanie sa tak stáva predmetom ekonomickej diplomacie a stretávam sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi na toto dielo.