Knižnica, o ktorej sa málo hovorí

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši je verejná knižnica v sídle okresu. Vznikla roku 1968 z knižničného fondu bývalej mestskej knižnice v Modrom Kameni. Za uplynulé tri desaťročia prešla viacerými organizačnými, priestorovými aj personálnymi zmenami. V súčasnosti jedenásť pracovníkov knižnice s kumulovanými funkciami zabezpečuje knižnično-informačné služby pre obyvateľov mesta a regiónu, koordinuje činnosť a metodicky usmerňuje jednu Mestskú knižnicu v Modrom Kameni a 68 obecných knižníc okresu.

Knižnica, o ktorej sa málo hovorí

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Táto verejná knižnica v sídle okresu vznikla roku 1968 z knižničného fondu bývalej mestskej knižnice v Modrom Kameni. Za uplynulé tri desaťročia prešla viacerými organizačnými, priestorovými aj personálnymi zmenami. V súčasnosti jedenásť pracovníkov knižnice s kumulovanými funkciami zabezpečuje knižnično-informačné služby pre obyvateľov mesta a regiónu, koordinuje činnosť a metodicky usmerňuje jednu Mestskú knižnicu v Modrom Kameni a 68 obecných knižníc okresu.

O činnosti a službách knižnice hovorí metodička Danka ŠAGIOVÁ.

* V porovnaní s inými okresnými knižnicami na Slovensku ste ,,mladou“ knižnicou, ale  máte s nimi rovnaké problémy s priestormi. Ako hodnotíte svoju situáciu?

--  Začnem niekoľkými štatistickými údajmi: vlani mala knižnica 1900 registrovaných čitateľov, každý z nich ju navštívil priemerne 100-krát, z vyše 48-tisícového fondu (už automatizovane spracovaného) si požičali 155 tisíc dokumentov. Knižnica poskytuje služby v časti kultúrneho domu a už je nám tu tesno. Pracuje tu oddelenie beletrie pre dospelých , deti a mládež (knihy v slovenčine a maďarčine, odborná literatúra pre deti), regionálna literatúra je vyčlenená osobitne. V oddelení  náučnej literatúry  nájdu čitatelia spoločenskovednú, technickú a prírodovednú literatúru, majú k dispozícii medziknižničnú výpožičnú službu, bibliograficko-informačné a konzultačné služby. Čitáreň je najnavštevovanejším oddelením knižnice, návštevníci tu nájdu 45 titulov periodík, slovníky, encyklopédie, príručky, lexikóny, kroniky, atlasy, zbierky zákonov, môžu využívať tri počítače s prístupom na internet, reprografické služby a konajú sa tu kultúrno-vzdelávacie podujatia. Pracovne a dva sklady duplikátov máme v neďalekej budove.

* Aké podujatia pripravujete v knižnici?

-- Tradičné besedy so spisovateľmi, rozprávkové popoludnia, informatickú prípravu pre žiakov základných a stredných škôl, tvorivé dielne  krúžku mladých novinárov, podujatia pre deti z letných táborov (Prázdniny s knižnicou), prechádzky po regióne (náučné chodníky). Knižnica je hlavným organizátorom Škultétyho rečňovaniek -- celoštátnej súťaže v literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl. Už v októbri sa uskutoční jubilejný 15. ročník. K viacerým podujatiam pripravujeme aj propagačné materiály, bibliografické letáky, výberové bibliografie a zborníky.

* Ako sa vám darí získavať nových čitateľov a návštevníkov knižnice?

-- Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v zamestnanosti v okrese sme ponúkli našim nezamestnaným čitateľom prístup na internet zadarmo (každý pondelok od 9. -- 12. hod.). Chceme tým rozšíriť ich možnosti pri hľadaní vhodného zamestnania, aby sa ľahšie orientovali na pracovnom trhu. V spolupráci so základnými školami pripravujeme pravidelné hodiny dejepisu a literatúry v knižnici, o ktoré je čoraz väčší záujem tak u pedagógov, ako aj u žiakov. Na jeseň plánujeme rozšírenie knižničných služieb o poskytovanie zvukových dokumentov slabozrakým a nevidiacim používateľom. Pokiaľ ide o priestorové zmeny, tak chceme vytvoriť centrálny výpožičný pult pre všetky oddelenia a zabezpečiť účinný ochranný systém knižničného fondu. V rámci projektu Informatizácia knižníc -- verejný internet v knižniciach SR koncom roka pribudne v našej čitárni 8 nových bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Veríme, že aj tieto úpravy prispejú ku skvalitneniu poskytovaných knižnično-informačných služieb a zvýšia návštevnosť knižnice.

* Keď porovnáte pôsobenie vašej knižnice s ostatnými knižnicami v kraji, v čom je špecifická, ktorou z činností sa odlišuje?

-- Veľkokrtíšska knižnica bola po krajskej knižnici jednou z prvých, ktorá mala svoj knižničný fond úplne automatizovane spracovaný v systéme LIBRIS. Vybudovala online katalóg a sprístupnila ho na svojej internetovej stránke www.hnk-vk.sk. Svojou hlavnou činnosťou sa však od ostatných verejných knižníc nelíši. Špecifikum vidíme v získavaní čitateľov, keďže študenti stredných a vysokých škôl, študujúcich mimo sídla okresu, využívajú služby iných knižníc.

* Aká je situácia obecných knižníc vo vašom okrese?

-- V okrese máme jednu mestskú knižnicu a 68 obecných knižníc, z troch v nich je profesionálny pracovník. Vlani päť knižníc stagnovalo. Celkový knižničný fond obecných knižníc tvorí 183 tisíc knižničných jednotiek (prírastok v roku 2005 predstavoval 3 531 knižničných jednotiek, väčšinu nadobudli knižnice darom) a využívalo ho vyše tritisíc čitateľov (výpožičky dosiahli 64 tisíc). Na základe dohôd naša knižnica zabezpečovala nákup, spracovanie  a distribúciu pre deväť obecných knižníc. Len dve obecné knižnice majú počítače: jeden vo Vinici využívajú na spracovanie fondu a dva v Hornej Strehovej na poskytnutie internetových služieb. Na skvalitnenie práce a lepšiu informovanosť obecných knihovníkov vydávame časopis Regionálny knihovník .

* Čo vás osobne najviac trápi ako metodičku a čo perspektívne pripravujete pre knižnice v okrese?

-- Privítala by som väčší záujem starostov obcí by o fungovanie obecných knižníc, vytváranie vhodných priestorových aj personálnych podmienok a vyčleňovania vyšších finančných prostriedkov na nákup knižničných fondov. Chceli by sme zaviesť automatizáciu knižnično-informačných služieb vo väčších obecných knižniciach a vytvoriť podmienky na odborný rast obecných knihovníkov, a tak zvýšiť v regióne počet knižníc s profesionálnymi zamestnancami.

Rozprávala sa L. Čelková