Slovenská pedagogická knižnica päťdesiatročná

 

Slovenská pedagogická knižnica päťdesiatročná

 

Polstoročnou záslužnou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa môže pochváliť Slovenská pedagogická knižnica, ktorá je podľa knižničného zákona špecializovanou vedeckou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Zároveň je ústrednou rezortnou knižnicou, čo znamená, že okrem základných knižničných funkcií plní aj funkcie depozitnej knižnice rezortu a metodického centra školských a akademických knižníc. O jej minulých i budúcich aktivitách sa zhovárame s riaditeľkou knižnice  PhDr. Helenou PANGRÁCOVOU.

  • Ktoré medzníky z histórie knižnice by ste označili za dôležité pre jej súčasnosť?

– Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vznikol roku 1947 ako prvé vedecko-výskumné pracovisko pre školstvo na Slovensku a jeho súčasťou bola ústavná knižnica, ktorá plnila aj funkciu ústrednej pedagogickej knižnice. Roku 1956 sa knižnica organizačne vyčlenila z ústavu a  vznikla Slovenská pedagogická knižnica so sídlom v Bratislave. Stala sa ústrednou vedeckou knižnicou pre štúdium pedagogiky a jej pomocných vied, strediskom pre vydávanie odporúčajúcich bibliografií a poskytovanie bibliografických informácií v odbore svojej špecializácie a metodickým strediskom pre žiacke, ako aj učiteľské a ostatné pedagogické knižnice. Tieto funkcie plní vlastne dodnes.

  • Knižnice dlhodobo zápasia s nevyhovujúcimi priestormi, aj vaša knižnica sa viackrát sťahovala.

– Spočiatku sídlila v budove na Šoltésovej ulici, od roku 1959 v zrekonštruovanej budove Klarisiek,  po roku 1997 v priestoroch na Starých Gruntoch a od roku 2000 v bývalej základnej škole na Hálovej ulici v Bratislave-Petržalke. Od vlaňajška má knižnica vlastnú budovu. Na svoje špecifické knižničné potreby zrekonštruovala budovu bývalej materskej školy (takisto v Petržalke). Jej výhodou je, že knižničné sklady sú priamo v budove, a tak môžeme žiadateľom poskytovať dokumenty okamžite, bez čakania. Momentálne máme skladovú rezervu  na viac rokov.

  • Vyhovujúce priestory sú dôležitou podmienkou na rozvoj knižničných činností. Aké zámery sa vám podarilo uskutočniť?

– Rozvíjame predovšetkým odborné činnosti, vo väčšom rozsahu budujeme knižničný fond, zvýšila sa jeho bezpečnostná i požiarna ochrana, poskytujeme všetky druhy služieb – medziknižničné výpožičky, prezenčné a absenčné výpožičky, bibliograficko-informačné služby, skvalitňujeme poradenstvo a konzultačnú činnosť. Zapojením do Projektu KIS3G sa knižnica stala súčasťou elektronického systému knižníc SR a poskytuje aj elektronické služby – požičiavanie prostredníctvom online katalógu, informácie na webovej stránke, informačnú výchovu používateľov o elektronických službách, prístup na internet. Dôležité sú aj služby pre nevidiacich a zrakovo postihnutých, poskytuje čítaciu lupu, program Magic a zvukový program Jaws sú spojené s technickým zariadením Braille. Záujemcom o informačnú výchovu ponúkame exkurzie a prednášky o knižnici, o knižničnom fonde, katalógoch, o knižničných službách a podobne. Návštevníci majú k dispozícii osobný počítač, aby si mohli písať poznámky a vytvárať vlastné dokumenty.

Čoraz väčší význam nadobúda  metodická činnosť v sieti školských a akademických knižníc. SPK sleduje, usmerňuje a riadi odbornú prácu knižníc rezortu, návrhmi legislatívnych opatrení a ostatnými formami metodickej činnosti vytvára predpoklady na ich rozvoj a integráciu do európskych knižnično-informačných štruktúr. Využíva všetky formy metodickej činnosti v rámci svojich personálnych možností. Osobitne sa venuje školským knižniciam, ktorých úroveň (financovanie, personálne zabezpečenie, knižničné fondy, priestory, technologické vybavenie) je z viacerých dôvodov nedostatočná. V tejto oblasti spolupracuje najmä s Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou národnou knižnicou, metodicko-pedagogickými centrami a verejnými knižnicami. Na základe medzinárodných odporúčaní vypracovala Manifest školských knižníc UNESCO/IFLASmernice pre školské knižnice UNESCO/IFLA, Model školskej knižnice, ktorý ako metodické odporúčanie pre školské knižnice schválil minister školstva SR. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR vypracovala aj Smernicu o činnosti školských knižníc (s platnosťou od 1. mája 2006), program pre financovanie rozvojových projektov školských knižníc Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006 atď. Vlani zorganizovala k Medzinárodnému dňu školských knižníc celoštátnu súťaž. Vedie diskusnú skupinu akademických knižníc na internete, kde vytvára predpoklady na ich spoluprácu, zabezpečuje analýzu ich činnosti na základe štatistických údajov, pomáha pri riešení aktuálnych odborných problémov.

  • Aké sú ďalšie perspektívy rozvoja knižnice v nasledujúcich rokoch?

– Knižnica sa mení, stáva sa z nej otvorená inštitúcia, ktorá sa už nespolieha iba na vlastný knižničný fond. Prostredníctvom najnovších technológií poskytuje informácie a dokumenty bez ohľadu na geografické, politické a kultúrne hranice. Perspektívy jej rozvoja sú úzko späté s rozvojom ostatných slovenských knižníc a s rozvojom informačných a komunikačných technológií.

  • Mnoho knihovníckych vízií sa vám už splnilo, ktoré zostali zatiaľ nesplnené?

– V čase, keď knižnicu stíhal jeden problém za druhým, keď  mnohí prestali veriť v jej budúcnosť, som bola presvedčená, že stojí za to, aby som „zabojovala“. Mojím snom bolo a je, aby Slovenská pedagogická knižnica opäť patrila medzi tie knižnice, na ktoré sa môžu používatelia spoľahnúť, aby moje úsilie a práca mojich kolegov neboli zbytočné, aby môj sen nebol len snom, ale aj realitou. Či sa mi ho darí napĺňať? To už nie je otázka pre mňa.

Záujemcovia o služby Slovenskej pedagogickej knižnice na Hálovej ul. 6 v Bratislave-Petržalke nájdu podrobné informácie na webovej stránke: http://www.spgk.sk

Pripravila Lýdia Čelková