Bulharský kultúrny inštitút pôsobí v Bratislave od roku 1971 a je jedným z najstarších zahraničných kultúrnych inštitútov na slovensku. sídli na jesenského ulici 7. počas vyše 40 rokov svojej existencie sa podieľal na množstve kultúrnych i vzdelávacích aktivít. o literárnych podujatiach sme sa porozprávali s riaditeľkou inštitútu Elenou Arnaudovou.


 Bulharská aj slovenská literatúra patria k  malým národným literatúram. aké sú ich vzájomné vzťahy v  oblasti prekladu?

Na vzájomné spoznávanie oboch kultúr slú­ži množstvo preložených diel. Z bulharských autorov spomeniem Nadeždu Zacharievovú, Elenu Alekovú, Sašu Se­rafimova či Irinu Velevu. Bulharskí čitatelia sa zasa môžu zoznámiť so sloven­skou literatúrou cez prózy P. Bilého Démon svätosti, M. E. Matkina Polnočný denník alebo cez Antológiu krátkych poviedok 12  sú­časných autorov. Široká paleta prekladov však ob­sahuje aj diela D. Mitanu, J. Johanidesa, P. Vilikovské­ho, R. Slobodu… Milovníci poézie majú možnosť siah­nuť po básňach D. Podrac­kej, I. Štrpku, J. Ondruša, V. Prokešovej a  mnohých iných. Naposledy sme v  inštitúte krstili bulharský preklad ro­mánu Michala Hvoreckého Eskorta.

 Dostáva priestor aj odborná literatúra?

Snažíme sa informovať nielen o nových belet­ristických prírastkoch, ale aj o odbornej lite­ratúre. Zaujímavou bola prezentácia knihy Rozaliny Engels – Kritidis o bulharských prí­sloviach a porekadlách a rôznych spôsoboch, ako ich vysvetľovať deťom. Naša kolegyňa Daniela Konstantinova je autorkou publikácie o  irónii v  bulharskej i  slovenskej frazeológii a chystá sa inovovať aj učebnicu slovenčiny pre bulharských začiatočníkov. Mala by vyjsť na budúci rok spolu s druhým zväzkom výkla­dového slovníka.

 Inštitút žije bohatým kultúrnym životom, každý mesiac je naplnený množstvom rôznych podujatí. na ktoré z  nich späté s  literatúrou najradšej spomínate?

Za dlhé roky nášho pôsobenia sa v inštitúte konalo množstvo literárnych alebo literárno­-hudobných večerov, stretnutí so spisovateľ­mi a básnikmi a čítaní z ich tvorby. Navštívi­li nás autori Emil Tonev, Teodora Dimovová či Nadežda Zacharievová, literárne večery sme venovali tvorbe Jordana Radičkova, Aleka Popova, ale napríklad aj významné­mu spisovateľovi a prekladateľovi z bulhar­činy Jánovi Koškovi. Na jeseň opäť plánujeme pripraviť literárno­poe­tické večery, významne nám pri tom pomáhajú aj slovenskí študenti bulharistiky.

 Slovensko nie je len Bratislava...

Mnohé podujatia orga­nizujeme v spolupráci s rôznymi kultúrnymi inštitúciami v podstate vo všetkých regiónoch Slovenska. Už tradične prezentujeme ukážku z  bulharskej t vorby v rámci Noci literatúry. Tento rok sme pred­stavili román Teodory Dimovovej Matky, za ktorý autorka získala Veľkú cenu východo­európskej literatúry. Úspešný bol aj augusto­vý festival Cap à l’Est v Banskej Štiavnici, na ktorom malo Bulharsko takisto zastúpenie, zo svojich básní čítala poetka a prekladateľ­ka Aksinia Mihailova. Ôsmy ročník festivalu v roku 2010 bol celý venovaný bulharskej li­teratúre a kultúre.

 Poskytujete aj knižničné služby?

Naša knižnica je otvorená pre verejnosť v uto­rok a  štvrtok dopoludnia. Okrem klasickej i  modernej bulharskej literatúry tu čitatelia nájdu aj preklady medzi oboma jazykmi, ve­decké, historické, literárnovedné publikácie a jazykové príručky. Dokonca máme k dispozí­cii aj viacero kníh, ktoré sú v Bulharsku veľmi ťažko dostupné. Kompletný zoznam knižnič­ných jednotiek je zverejnený na našej webovej stránke http://bulkis.sk/kniznicaBKIS.htm.