Rozhovor s Vilmou Waterstradt z firmy Kubon & Sagner

Slovenská literatúra v Nemecku

Vydavatelia aj kníhkupci ho dobre poznajú. Roky prechádzal trpezlivo expozície slovenských vydavateľstiev a inštitúcií na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka, listoval v takých knihách, čo veru mnohí z návštevníkov ani nezobrali do rúk. Áno, bol to pán Otto Sagner, pevná súčasť nielen Bibliotéky, ale aj ďalších knižných veľtrhoch po celej Európe. Nechýbal ani tento rok v Prahe, hoci má už 88 rokov. Neúnavného propagátora slovenskej literatúry, čestného člena Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR za šírenie slovenskej literatúry v Nemecku roku  2004 vyznamenal prezident Rudolf Schuster Radom Bieleho dvojkríža III. triedy.

Firmu Kubon & Sagner prevzala r. 2001 jeho dcéra Sabina Sagner –Weiglová. Spoluprácu so Slovenskom má na starosti pani Vilma Waterstradt, s ktorou som sa pri príležitosti nedávneho jubilea firmy porozprávala.

*Pripomeňte, aké boli začiatky firmy?

-Vlani uplynulo 60 rokov, čo Georg Kubon a Otto Sagner založili v meste Wald im Wald zásielkové kníhkupectvo a knižný veľkoobchod, ktorého ťažiskom bola francúzska literatúra. Keď sa o dva roky neskôr stal O. Sagner jediným majiteľom firmy, rozšíril obchod o knihy a časopisy v jazykoch južnej a východnej Európy. Túto literatúru ponúkal univerzitným a vedeckým knižniciam v celom Nemecku a neskôr aj v iných krajinách (USA, Austrália, Ázia), ale aj jednotlivcom. Veľkú časť dovozu literatúry kompenzovala firma vývozom nemeckej literatúry.

*Meno Otta Sagnera nesie aj vydavateľstvo. Kedy vyniklo a čo bolo podnetom na jeho založenie?

-V roku 1959 sa firma presťahovala do Mníchova. Záujem zákazníkov o slavistiku priviedol P. Sagnera na myšlienku, aby založil aj vydavateľstvo a tak r. 1960 vzniklo vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú doteraz rôzne slavistické edície, reprinty, dizertácie a dva časopisy Welt der Slaven a New Contents Slavistics. Publikácie a periodiká z tohto vydavateľstva sú vďaka bohatej medzinárodnej výmene knižníc známe aj na Slovensku.

*Úlohy a činnosť firmy so zahraničnou literatúrou si vyžaduje nielen odbornú prácu, ale aj jazykovú zdatnosť i poznanie reálií tej - ktorej krajiny. Môžete na svojom príklade povedať ako sa orientujete na našom knižnom trhu?

-Konkrétne mám na starosti nákup i predaj odbornej literatúry s ťažiskom na jazykovedu, literárne vedy, históriu, hudbu, pôvodnú slovenskú beletriu. Práve ten nákup literatúry nie je jednoduchý – viaceré kníhkupectvá, s ktorými sme spolupracovali zanikli. Internetové kníhkupectvá nie sú pre nás riešením. Pracujeme systémom dodávateľov (na Slovensku ich máme deväť), ktorí pre nás zabezpečujú požadované tituly a aj tie, ktoré nedistribuujú kníhkupectvá. Vyvrcholením celoročnej práce i ,,odmenou“ je už tradične návšteva Bibliotéky, kde sme sa v začiatkoch zúčastňovali ako vystavovatelia, teraz už len ako návštevníci. V tejto súvislosti sú pre mňa dôležité dve veci: osobné kontakty, ktoré som nadviazala ešte v spolupráci s pánom Sagnerom na Slovensku a počas návštev ich ďalej budujem a rozširujem, najmä na spomínanej Bibliotéke. A potom Knižná revue, ktorú firma odoberá od jej prvého čísla. Na jej stránkach pozorne sledujem novinky na knižnom trhu, potom podnetné rozhovory s vydavateľmi, prehľad akcií a podujatí, ktoré prezentujú nové tituly. Výbornou pomôckou sú aj adresy a kontakty na vydavateľov. Vzhľadom na moju pasívnu znalosť slovenčiny (som bohemistka) mi uľahčujú život aj anotácie titulov.

*Dobre sa ,,počúva pochvala“, ale čo vám chýba, čo by ste privítali?

- Veľmi by som privítala, keby nechýbali ceny publikácií.

Lýdia Čelková