Slovenská ľudová architektúra - rozhovor s vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou

Knihu Slovenská ľudová architektúra  slávnostne uviedlo vydavateľstvo Trio publishing medzi čitateľov koncom februára. Keďže ide naozaj o pozoruhodné dielo, prezentovať ho len formou recenzie sa nám v redakcii zdalo primálo. A tak sme položili podobné otázky autorke Janke Krivošovej a vydavateľke Magdaléne Fazekašovej, aby v dvojprojekcii bolo do knižky lepšie vidieť… Ich vyjadrenia uvádza recenziou Igor Válek.


Vo vašom vydavateľstve prevláda osobný prístup ku každému autorovi a ku každej autorke: ako sa vám spolupracovalo s Jankou Krivošovou?

Nebola to moja prvá spolupráca s pani profesor­kou, takže som vedela, do čoho idem. Dokonca som v istom momente vznik tejto publikácie ini­ciovala. Po tom, čo sa pani profesorka prestala venovať pedagogickej čin­nosti na fakulte architektú­ry, postupne dozrieval čas na to, aby svoje dlhoročné skúsenosti a  vedomosti spracovala do komplexného diela. Zároveň však diela, ktoré osloví aj laikov. Ve­dela som, že je jedna z mála odborníkov na danú tému a disponuje obdivu­hodným archívom. Napriek tomu náš niekoľko­mesačný intenzívny kontakt skrýval pre mňa prekvapenia: bolo to fascinujúce, ako má Janka Krivošová doslova prechodené celé Slovensko a ako si dodnes pamätá každý objekt, dokonca si spomína aj na mená jeho obyvateľov a na osobné stretnutia s nimi, s akým nadšením a láskou rozpráva o dedičstve predkov… Pritom výskum ľudovej architektúry robila pred niekoľkými desaťročiami! Jej osobná zaujatosť pre tému i výdrž najmä v poslednej fáze, keď vrcholili prípravy na tlač, boli obdivuhodné.

Čo najviac ovplyvnilo konečnú podobu knihy, textový a obrazový rozsah?

Rada spolupracujem s autormi, ktorí si uvedomu­jú, že zrod takejto knihy je v mnohých smeroch ko­lektívne dielo, a tak k tomu aj pristupujú. Počnúc prvými rozhovormi o koncepcii diela, pokračujúc mnohopočetnými úvahami o tom, ako by mala kniha vyzerať, účasťou pri rokovaniach o dizajne, zhromažďovaním a výberom obrazového materiá­lu… Slovenská ľudová architektúra je esen­ciou tohto všetkého: pri jej zrode sa stretlo viacero skvelých ľudí – odborne mimoriadne fundovaná autorka, jedna z najlepších odborných redakto­riek, akú poznám, Otília Škvarnová, talentovaní dizajnéri z Alias Pressu a v neposlednom rade aj tlačiareň KASICO. A každý do tohto procesu vniesol svoj nepopierateľný vklad.

Vydali ste súčasne dve knihy z oblasti architektúry a obe súvisia s históriou. odzrkadľujú svojou náplňou aj váš vkus? Chcete nimi iniciovať diskusie aj o súčasnej architektúre?

Záujem o dejiny je aj mojím osobným záujmom a to, že v poslednom vyše roku vyšli v TRIU tri publikácie o dejinách architektúry, nie je náhoda. K publiká­cii Výnimočné stavby dlhého storočia z pera J. Pohaničovej z konca roku 2011 pribudli na sklon­ku roku 2012 už spomínaná Slovenská ľudová architektúra aj ďalšie skvelé dielo Historické záhrady a parky Bratislavy od Tamary Reháč­kovej. Stojí za tým výborná spolupráca s Fakultou ar­chitektúry a každou ďal­šou knižkou sa otvárajú nové témy. Momentálne vedieme intenzívne rozho­vory o dvoch námetoch – o M. M. Harmincovi, archi­tektovi minimálne stredoe­urópskeho rozmeru, a o vplyve niekoľkých gene­rácií staviteľského rodu Feiglerovcov na minulom i súčasnom obraze Bratislavy. A či týmito knižkami chceme iniciovať diskusiu o súčasnej architektúre? Ak naše edičné aktivity takúto diskusiu vyvolajú, budeme len radi. Zo začiatku nám však bude stačiť, ak publikáciami poskytneme poznanie pre tých, ktorí nie sú ľahostajní k dedičstvu predkov. Bez poznania minulosti, bez znalosti vlastných koreňov ťažko zakotvíme v súčasnosti a pohneme sa ďalej do budúcnosti. Jedným zo spôsobov, ako bojovať s pocitom vykorenenia, ktorý si často sami spôsobujeme, je poznať hodnoty, ktoré sme zdedili. Nie preto, aby sme ich opatrovali v zbožnej piete, ale preto, aby sme vedeli, ako vysoko je latka, ktorú chceme prekonať.