V roku 2011 si Spolok slovenských knihovníkov pripomína 65. výročie svojho celoslovenského pôsobenia. O poslaní a aktivitách tohto dobrovoľného profesijného združenia hovoríme s jeho predsedníčkou Silviou STASSELOVOU.

V čom je hlavné poslanie Spolku slovenských knihovníkov?
– Naše profesijne združenie umožňuje odbornú spoluprácu medzi knihovníkmi a informačnými pracovníkmi z rôznych typov knižníc zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí by sa inak pravdepodobne nikdy nestretli, alebo sa stretávali len minimálne. Náš spolok podporuje odborné vzdelávanie knihovníkov, činnosť a rozvoj knižníc, presadzuje primerané spoločenské ocenenie profesie knižničných a informačných pracovníkov. V rámci našich odborných aktivít vplývame na rozvoj moderných trendov v slovenskom knihovníctve, v súlade s modernými trendmi v zahraničí, ktoré máme možnosť sledovať aj vďaka nášmu dlhoročnému členstvu v medzinárodnej federácii IFLA. Odborné podujatia a informovanie knihovníckej komunity zabezpečujeme prostredníctvom celoslovenského portálu InfoLib, ktorý spravuje Spolok slovenských knihovníkov. Informovanosť umožňuje navzájom sa inšpirovať pri vytváraní nových nápaditých projektov, čím sa tiež dynamizuje rozvoj vo všetkých oblastiach knihovníctva na Slovensku. Naše knihovnícke združenie udržiavame bez pomoci zvonka len s podporou našich členov, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzácneho priestoru na naše profesijné združovanie a odbornú spoluprácu, ktorej pridanou hodnotou je jej ľudský rozmer.

Vo vašom spolku sa združujú len knihovníci?
– V zmysle stanov je SSK dobrovoľným profesijným občianskym združením slovenských knižníc, informačných pracovísk, knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov. Našu členskú základňu tvorí nielen 916 individuálnych, ale aj 65 kolektívnych členov. Medzi našimi kolektívnymi členmi sú Slovenská národná knižnica, väčšina vedeckých knižníc, všetky regio nálne knižnice s krajskou pôsobnosťou a všetky regionálne knižnice na Slovensku, početne zastúpené sú aj špeciálne, akademické, mestské a obecné knižnice, Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK a Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, ktoré vychovávajú budúcu generáciu knihovníkov a informačných špecialistov na Slovensku.

Individuálni a kolektívni členovia majú rovnaké príležitosti zapojiť sa do spolkovej činnosti?
– Určite áno. Veľkou devízou nášho spolku je príležitosť nielen pre knižnice, ale aj pre jednotlivcov, aby sa aktívne zapojili do formovania trendov slovenského knihovníctva. Zvlášť jednotlivci môžu uplatniť svoje schopnosti a vedomosti pri styku s odbornou komunitou v rámci aktivít krajských pobočiek SSK alebo na celoslovenských podujatiach a zviditeľniť sa tak, že dostanú ponuku na vyššiu pracovnú pozíciu alebo novú pracovnú príležitosť. Ďalšou devízou spolkovej činnosti je možnosť spoznať svojich kolegov osobne a v prípade potreby obrátiť sa na nich so žiadosťou o odbornú pomoc, ale najmä nájsť si medzi kolegami priateľov, ktorí sa podporujú odborne aj ľudsky, čo je v súčasnosti asi tá najväčšia vzácnosť.

Ako spolok zabezpečuje vzájomnú informovanosť jednotlivých členov o aktivitách?
Najdôležitejším informačným médiom našej členskej základne je celoslovenský portál InfoLib, prístupný aj pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o dianie v knižniciach na internetovej adrese www.infolib.sk. Veľký význam pre komunikáciu v rámci SSK majú jeho krajské pobočky, ktoré začali vznikať v rokoch 1998 – 1999 a odvtedy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní našich aktivít. Pravidelne informujú svojich členov prostredníctvom vlastných periodík (napr. Občasník knihovníkov Bratislavského kraja), elektronicky alebo osobne na spoločných stretnutiach.

Vy osobne ste autorkou víťazného návrhu názvu portálu „InfoLib“ a boli ste v závere jeho projektovej prípravy pred uvedením do praxe. Aká je genéza a využiteľnosť portálu www.infolib.sk?
– Vznik portálu bol výsledkom spoločného projektu Centra vedecko-technických informácií SR, Spolku slovenských knihovníkov a Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti a oficiálne bol uvedený do prevádzky 25. marca 2004. Čoskoro po svojom uvedení získal dve významné ocenenia: Cenu INFORUM 2004 a Cenu ITAPA 2004 – čestné uznanie. Portál InfoLib doteraz poskytuje 24-hodinový prístup k informáciám a informačným zdrojom, zjednocuje knihovnícku komunitu, skvalitňuje vzájomnú komunikáciu.

Aj Knižná revue pravidelne informuje o činnosti jednotlivých knižníc. Poznáte názory svojich členov, či nachádzajú v našom časopise dosť podnetov?
– Pre všetkých knihovníkov a knižnice na Slovensku je Knižná revue už dlhé roky známa ako zdroj dôležitých informácií o nových knižných tituloch, významných výročiach spisovateľov a aktivitách v knižnej kultúre. Určite však uvítajú aj pripravovanú úzku spoluprácu Spolku slovenských knihovníkov a Knižnej revue, na základe ktorej dostanú knižnice všetkých typov a zo všetkých regiónov podstatne viac priestoru na informovanie o svojich aktivitách.

Mohli by ste uviesť aspoň najvýznamnejšie aktivity SSK?
Spolok slovenských knihovníkov má veľmi široký odborný záber, na ilustráciu spomeniem napríklad súťaž Top WebLib o najkvalitnejšie webové sídlo knižnice, ktorú SSK každoročne organizuje už od roku 2004. SSK sa tiež aktívne zapája do medzinárodného podujatia na podporu čítania Noc s Andersenom a od roku 2006 je jeho celoslovenským koordinátorom. Naším generálnym partnerom je Vydavateľstvo Slovart, ktoré poskytuje knižný dar nielen pre všetky zapojené knižnice, ale aj do súťaže pre deti, hlavným mediálnym partnerom je Rádio Slovensko, ktoré poskytuje 24-hodinové vysielanie počas podujatia, známe ako „Rozprávkové Rádio Slovensko“. Tento rok sa do podujatia Noc s Andersenom zapojilo na Slovensku 6 500 detí, ktoré strávili rozprávkovú Noc s Andersenom v 165 verejných a školských knižniciach. Spolok slovenských knihovníkov nezabúda ani na svojich členov po ukončení ich aktívnej profesionálnej činnosti, na pôde Senior klubu sa môžu pravidelne stretávať a naďalej ostávať v živom kontakte s kolegami a knižnicami. Podľa štatistických údajov medzinárodnej federácie IFLA neexistuje takmer žiaden štát na svete, v ktorom by nepôsobilo profesijné združenie knihovníkov a knižníc ako platforma ich odbornej spolupráce. Len niektoré z nich však majú takú dlhoročnú tradíciu ako Spolok slovenských knihovníkov.