Učebnice ako e-knihy

E! Kľúč do budúcnosti knihy?
Príloha Knižnej Revue 22/2001
o elektronických knihách

E-knihy sú modernou realitou, ktorá sa 
vytvorila v roku 1971 (!) ako paralela
ku klasickým papierovým knihám, hoci
v mnohých diskusiách sú obe podoby
knihy postavené proti sebe.
Množstvo otázok, názorov, množstvo
noviniek v tejto oblasti a aj snaha
porozumieť všetkému, čo „e“ pred slovom
„kniha“ predstavuje, nás v redakcii viedlo
k tomu, aby sme tento súčasný fenomén
rozpracovali trochu podrobnejšie
a zrozumiteľne pre každého, kto si to chce
s e-knihou vyskúšať.
Ďakujeme všetkým ľuďom, s ktorými sme
sa pri práci na tejto téme stretli!

Nedávno bol dosť medializovaný problém s projektom Planéta vedomostí. Planéta vedomostí bola zameraná na digitalizáciu učiva na základných a stredných školách. Ministerstvo školstva SR od projektu nakoniec odstúpilo. Obrátili sme sa na Štátny pedagogický ústav, aby sme zistili, ako je to s elektronickými učebnicami na Slovensku. Na otázky odpovedá PhDr. Margita Miháliková, ktorá má na starosti učebnicovú politiku.

 

• Elektronické učebnice sa spájajú s inovatívnou možnosťou vzdelávania v budúcnosti. Je už budúcnosť v tomto smere aj na Slovensku? Teda máme elektronické učebnice?

– Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Žijeme v čase nevídaného technického pokroku, v čase veľkých zmien. Veda ide míľovými krokmi dopredu. Pokrok a zmeny sa nedajú zastaviť, sme svedkami toho, že čo bolo včera nové, moderné, dnes je už zastarané.

Nové trendy vo vývoji vidíme aj vo vzdelávacom systéme. Moderný prístup vo vzdelávaní si vyžaduje neustále hľadanie nových inovatívnych metód a nových foriem práce vo vzdelávacom systéme. Máme moderné školy, didaktické pomôcky sú oveľa efektívnejšie, modernejšie a umožňujú rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti žiakov. Uľahčujú prácu učiteľom i žiakom.

Napísať modernú učebnicu s dodržiavaním metodicko-didaktických zásad, vyučovacích cieľov, stratégií a určitých kritérií si vyžaduje mať nielen odborné vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. Učebnica musí byť zaujímavá s množstvom námetov a praktických informácií, aby si ju žiaci obľúbili a radi sa z nej učili. Myslím si, že na našom trhu takéto učebnice v printovej podobe už sú.

Máme aj elektronické učebnice, ale o budúcnosti v tomto smere nemožno hovoriť jednoznačne. V súčasnosti elektronické učebnice plnia iba doplnkovú funkciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Na našich školách už niekoľko rokov úspešne funguje digitalizácia obsahu prírodovedných predmetov pod názvom Planéta vedomostí. Prírodné vedy sú ideálne na spracovanie obsahu v digitálnej podobe, lebo v náplni týchto vied je experiment, názornosť vo vyučovaní. Podľa doterajších prieskumov s touto digitálnou doplnkovou formou sú naši žiaci veľmi spokojní. Pri takomto interaktívnom zážitkovom učení sa žiaci nenudia, ale ich to motivuje k hľadaniu nových poznatkov.

Je len na škodu, že podobné interaktívne digitálne obsahy učiva nie sú spracované aj pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Určite by vyučovací výchovno-vzdelávací proces zatraktívnili a žiaci by sa na hodiny tešili.

Na to, aby sa elektronické učebnice stali efektívnym nástrojom vyučovacieho procesu, je potrebné uplatniť inovatívnejší prístup v tvorbe učebnicovej politiky.

 

• Štátnym pedagogickým ústavom prechádzajú všetky učebnice u nás, myslíte si, že raz vašimi rukami budú prechádzať iba učebnice v elektronickej podobe, a tak vytlačia z ponuky tie klasické? Sú elektronické učebnice oveľa lepšie ako papierové?

– To závisí od technického pokroku zariadení na prehliadanie elektronických kníh.

Musíme rozlišovať aj medzi učebnicami v elektronickej podobe. Je veľký rozdiel medzi učebnicou, ktorá je z printovej podoby naskenovaná do počítača a medzi digitálnou učebnicou, ktorá obsahuje množstvo interakcií.

Digitálny obsah sa môže premietať na interaktívnu tabuľu, alebo sa predpokladá, že každý žiak má pred sebou počítač a môže s ním pracovať. Najideálnejšie by bolo, keby každý žiak mal prenosný počítač. No a práve s týmto je spojených viacero nedostatkov.

Naskenovaná elektronická učebnica neposkytuje žiakom zážitkové učenie s interaktívnymi funkciami.

Premietanie cez interaktívnu tabuľu si vyžaduje mať v každej triede takúto tabuľu a tu hneď narazíme na finančný problém. Okrem toho, aby žiaci mali z takejto hodiny efektívny prínos, digitálny obsah musí byť spracovaný tak, aby bol čitateľný aj pre tých žiakov, ktorí sedia v zadných laviciach. Tiež nesmie obsahovať dlhší súvislý text, pretože čítanie z projekcie zaťažuje oči a z každého miesta v triede je odlišné.

Predstava, že každý žiak má v lavici počítač pripojený dostatočnou rýchlosťou na internet, je vzdialená našim možnostiam a v našich podmienkach ťažko realizovateľná.

Ak by sme dali na misku váh výhody a nevýhody elektronických učebníc, ťažko určíme, čo preváži...

Výhodou by nesporne bolo, že žiaci by nemuseli nosiť ťažké tašky, stačil by iba prenosný počítač. Digitálne učebnice s interaktívnym obsahom, názornosťou, sú pre žiakov zaujímavejšie a sú spestrením vyučovacieho procesu. Učiteľov by určite potešilo, keby mali digitálne učebnice s interaktívnym obsahom, ale tieto elektronické učebnice budú iba spestrením vyučovacieho procesu zážitkovou formou, budú iba doplnkom vzdelávania.

Printová učebnica bude mať stále svoje miesto vo výchovno-vzdelávacom procese. Papierová učebnica zostane aj naďalej jedným zo základných didaktických prostriedkov. Papier má zatiaľ stále isté výhody pred displejom. Menej zaťažuje oči, nevyžaduje elektrickú energiu... Pokiaľ nastane značný technologický pokrok, môže sa stať, že elektronické učebnice vytlačia papierové. Zatiaľ sa nič také nedeje. Je to skôr hudba budúcnosti.