Eva Cíferská, vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu slovenskej sekcie IBBY, tajomníčka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS)
 
Súťaž hodnotila 20-členná porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry – grafici, ilustrátori, výtvarní teoretici... Kto bol v tohtoročnej porote?
Porota súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016 zasadala v BIBIANE 14. a 15. februára 2017 v zložení: Mgr. Viera Anoškinová, Ing. Peter Blubla, Daniel Brunovský, akad. maliar, Ing. Ľubomír Červenec, Mgr. art. Mária Čorejová, PhDr. Ľubica Ďurišinová, PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD, Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska, Ing. Jaroslav Jankovič, Helena Kardošová, Mgr. art. Marek Kianička, PhDr. Jarmila Kováčová, Ing. Milan Lederleitner, Boris Meluš, Mgr. art. Peter Nosáľ, Milan Pagáč, akad. maliar, Ing. Peter Tvrdoň, Mgr. art. Peter Uchnár, Mgr. Martin Vančo, PhD. Na zasadnutí poroty sa už tradične zúčastnil aj zahraničný pozorovateľ – tentoraz to bola Mgr. Veronika Rollová z Památníku národního písemnictví v Prahe.
 
Mení sa zloženie poroty každý rok? Kto bol predsedom terajšej poroty?
Pred vyhlásením nového ročníka súťaže zasadá každoročne Direktórium (zložené z organizátorov súťaže), ktoré navrhuje členov poroty. Pri zostavovaní poroty popri snahe udržať kontinuitu pozývame aj nových odborníkov – tento rok bolo z 20 členov v porote 6 nových. Jej predsedom bol Daniel Brunovský.
 
Je možné objektívne zhodnotiť úroveň uplynulého ročníka NKS oproti tým minulým? Má kvalita spracovania jednotlivých publikácií stúpajúci charakter?
Pri odpovedi na túto otázku si dovolím citovať predsedu poroty: „Je príjemné konštatovať, že čoraz viac kníh spĺňa tie najvyššie kritériá kvality, ako po stránke estetickej, tak aj technologickej. Tento rok bolo do súťaže prihlásených 134 kníh a študentských prác. Už tradične silne zastúpenou kategóriou sú knihy pre deti, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu a slovenská detská kniha a jej ilustrátori dosahujú už dlhé desaťročia svetovú úroveň. Silnou kategóriou tohto ročníka súťaže boli aj knihy o umení a výtvarné monografie, ktorých stúpajúca úroveň je zrejmá. Početne bohato zastúpené boli autorské knihy študentov stredných a vysokých škôl. Prakticky všetky zaujali svojou výtvarnou kvalitou, technickým spracovaním, ako aj stúpajúcou úrovňou.“ Žiaľ, porota ako každý rok skonštatovala, že vizuálnej stránke učebníc treba venovať oveľa väčšiu pozornosť.
 
Kde má možnosť verejnosť vidieť ocenené a súťažné tituly?
Všetky ocenené knihy, ako aj tituly prihlásené do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016 môžu návštevníci vidieť na výstave v BIBIANE do 31. mája 2017.
 
Beáta Beláková