Predstavuje jeho riaditeľ PhDr. Peter Zverka

Ústav informácií a prognóz školstva

Adresa: Staré grunty 52

              842 44 Bratislava 4

tel./fax: 654 25 166, 654 21 048

e-mail: zverka@uips.sk

www.uips.sk

Riaditeľ: PhDr. Peter Zverka

Vznik: 1. augusta 1969 ako Ústav školských informácií, neskôr roku 1989 premenovaný na Ústav informácií a prognóz školstva  (ÚIPŠ). Pri budovaní ústavu sa uplatňovala zásada, že informačné pracovisko pre celý rezort školstva má poskytovať aktuálne informácie a musí mať vlastné reprografické, tlačiarenské stredisko, ktoré začalo pracovať už v marci 1970. Zo začiatku vychádzalo približne 20 titulov  ročne.

Zameranie, profilové edície: Ústav je rozpočtovou organizáciou MŠ SR, jeho hlavným poslaním je sprístupňovať pohotové a presné informácie v elektronickej i tlačenej forme na podporu riadenia a rozvoja oblastí v správnej kompetencii rezortu školstva. Zabezpečuje aj zber, kontrolu a spracovanie štatistických údajov slúžiacich jednotlivým druhom škôl a školských zariadení a garantuje ich správnosť. Edičná činnosť ústavu sa riadi plánom na príslušný kalendárny rok schváleným MŠ SR.

Distribúcia: Publikácie si distribuujeme sami a poskytujú sa bezplatne. Verejnosti sú prístupné vo vybraných knižniciach, ktorým posielame povinné výtlačky. Záujemcovia si ich môžu nájsť na webovej stránke ústavu, prípadne v našej ústavnej knižnici.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Každý rok vydávame približne 80 titulov, sú to periodické i neperiodické publikácie, ročenky, letáky, adresáre, analýzy, štúdie a rozličné tlačoviny, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi otázkami školstva, výchovy a vzdelávania u nás i v zahraničí.

* Čo zaujímavé ste priniesli vlani na knižný trh?

– Okrem časopisov Academia (venuje sa problémom vysokých škôl a vedy), Mládež a spoločnosť (štátna politika a výskum mládeže), Prevencia (zameraná na sociálno-patologické javy v rezorte školstva) a Informatika v škole (už názov prezrádza obsah) sme vydali niekoľko zaujímavých publikácií. Veľký záujem medzi odbornou verejnosťou vzbudil titul Vzdelávací systém v Slovenskej republike v slovensko-anglickej verzii. Záujem je aj o každoročne vydávané publikácie Štatistická ročenka školstva, ktorá má 6 separátov pre rôzne stupne vzdelávania, Výročná správa o stave vysokého školstva, Ako na vysokú školu pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, Regionálne školstvo – analyticko-prognostické štúdie, rôzne adresáre škôl a školských zariadení, Ročenka o deťoch a mládeži, Kam počas letných prázdnin, Záškoláctvo a podobne.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006?

– Pripravujeme publikácie Rodičia o súčasnej škole, Prijímacie konanie na vysoké školy na akademický rok 05/06 v číslach a grafoch, Topografia dejín školstva Bratislavského kraja, Možnosti a predpoklady viaczdrojového financovania regionálneho školstva, Sociálne postavenie študentov VŠ, Manažment školy a jeho realizácia a ďalšie.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší, prípadne najužitočnejší?

– Jedným z najzaujímavejších a najnáročnejších projektov bola publikácia Slovenské školstvo na križovatke tisícročí, vývoj v rokoch 1989 – 1999. Zahŕňa zmeny, akými prešlo školstvo na konci druhého tisícročia, informuje o stave, štruktúre, ale aj problémoch školskej sústavy, o riadení základných, stredných a vysokých škôl, o rezortnom systéme, odbornom a metodickom servise a informačnom systéme školstva. Nezabudli sme ani na postavenie učiteľov, na podmienky ich práce, financovanie škôl, hodnotenie kvality ich výkonnosti.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Nenazval by som to vydavateľským omylom, ale v súčasnosti vznikajú spoločnosti, ktoré vydávajú podobné tituly ako my – informujúce o prijímačkách na vysoké a stredné školy. A to ma mrzí, je to zbytočná dvojkoľajnosť.

* Čím môžu vaše publikácie pomôcť skvalitneniu školstva?

– Nazdávam sa, že naše publikácie sú dobrým podkladom na dlhodobé hodnotenie kvality školstva a na prijímanie správnych strategických rozhodnutí o jeho ďalšom rozvoji. Veľa dobrých nápadov a pripomienok však „brzdí“ chronický nedostatok finančných prostriedkov.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Nerád by som hovoril o konkrétnom titule, ale súčasnosť chápem ako výzvu na rozvoj školstva, výchovy a vzdelanosti. Aj edičnou činnosťou chceme viac a lepšie ako dosiaľ prispieť k osobnostnému rastu vzdelaného mladého človeka, aby bol lepšie pripravený na život.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– K tejto otázke sa neviem vyjadriť. Z času na čas si niektorý titul označený za bestseller prečítam, ale len výnimočne.

* Akú knižku práve čítate?

– Predovšetkým sa zaujímam o literatúru o výpočtovej technike a softvéroch (manuály k programom Majstrovstvo vo Windows profesional xp, Movie maker a pod.). Trochu sa venujem aj digitálnemu spracovaniu videozáznamu, takže vyhľadávam literatúru súvisiacu s touto problematikou. Profesionálne sledujem knižné novinky z pedagogiky, psychológie, informatiky a komunikácie. Práve čítam knižku Základy medicíny spánku od kolektívu lekárov z veľmi progresívneho odboru medicíny. Publikácia obsahuje i výsledky z prvých výskumov spánku, analyzuje fázy spánku, poruchy, tzv. spánkové apnoe atď. Je písaná štýlom prístupným i pre laika.

Rozprávala sa Lýdia Čelková