Predstavuje jeho konateľ František Huppmann

Vydavateľstvo Eurounion

Adresa: Ďatelinová č. l0

   821 01 Bratislava

tel./fax: 02/4341 3863

e-mail: hp@eurounion.sk

www.eurounion.sk

Konateľ vydavateľstva: František Huppmann

Vznik: 1991

Zameranie, profilové edície: Na jeseň roku 1991 začalo svoju činnosť na Slovensku vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry EUROUNION, spol. s r.o. Cieľom vydavateľstva je zabez­pečiť vedúcim pracovníkom podnikov, hospodárskych organizácií, ob­chodných spoločností i súkromných firiem, súkromným podnikateľom, manažérom, ekonomickým, finančným, právnickým i obchodným poradcom, právnikom i ekonómom, pracovníkom štátnej správy či funkcionárom spoločenských a iných organizácií nepostrádateľnú aktuálnu a spoľahlivú práv­nickú a ekonomickú literatúru. Naše publikácie poskytujú komplexné a aktuálne informácie o právnej úprave v jednotlivých oblastiach spoločenských a ekonomických vzťahov. Dbáme o ich prehľadné spracovanie, aby im porozumel a mohol s nimi pracovať aj človek bez právnického vzdelania. Pre­to je každá naša publikácia doplnená komentárom, praktickými radami a vecným registrom. Máme aj edíciu literatúry pre deti od 3 do 8 rokov, sú to leporelá, ktoré vydávame v spolupráci s ra­kúskym partnerom.

Distribučné spoločnosti: Modul, Marčan, Slovart Store, LB Story, Lumix, Pantha Rei, Marsab a Pezolt v Košiciach.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Z oblasti práva a ekonó­mie sme vydali 152 titulov, ďalej 18 účelových publikácií hradených z pro­gramu PHARE. Všetky publikácie sú výlučne od slovenských autorov. Pre deti sme dosiaľ vydali 30 titulov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2006? 

– Vlani sme pripravili 6 titulov a jednu dotlač. Najdôležitejšími titulmi z hľadiska edičného, ako aj ekonomického boli Občian­sky súdny poriadok I – II, Správne právo, Pozemko­vé právo, Základy trestného práva. Ako dotlač sme robili Občiansky zákonník, našu najúspešnejšiu knihu. V roku 2006 sme, žiaľ, nevy­dali ani jeden titul v edícii literatúry pre deti.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2007 a ako sa vám ich darí plniť?

– Plánujeme vydať 9 titulov. Nosnými titulmi by mali byť Obchodný zákonník, ktorý je na autorskej korektúre a vyjsť by mal koncom októbra až začiatkom novembra, a Zákon o rodine. Tieto publikácie tvoria základ nielen našej edičnej činnosti, ale najmä ekono­mickej na rok 2007. Vytvoria také ekonomické podmienky, že si môžeme dovoliť vydať aj tituly, ktoré síce sú potrebné, ale nevedia si na seba zarobiť (napr. Regionálny a mestský marketing, Kapitálové vybavenie komerčných bánk, Malý slovník daňového práva, Manažment európskej bezpečnosti).

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Najpredávanejšie tituly sú veľké právne kódexy s komentárom. V 90. rokoch to bol Zákonník práce, celkovo štyri vydania a dve dotlače. Občiansky súdny poriadok I – II, štyri vy­dania. Obchodný zákonník, dve vydania. Práve pripravujeme tretie vy­danie. Titul, ktorému aj v odborných kruhoch prisúdili označenie ,,naj“, je Občian­sky zákonník, doteraz mal päť vydaní a vysoko vedie aj počtom vytlačených kusov. Z oblasti ekonomickej literatúry medzi najúspešnejšie tituly radíme Propedeutiku účtovníctva – tri vydania, Finančný trh – dve vydania, Leasing, nástroj rozvoja podnikateľskej činnosti. Titul Financie pod­nikateľskej sféry od prof. Majchera a kol. získal ocenenie naj­lepšej finančnej publikácie v roku 1999. Z edície leporiel pre deti má väčšina titulov za sebou už dve vydania. Najviac, päť vydaní, dosiahol titul Sny vianočného stromčeka. Ten sa doteraz predával najlepšie.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Vydavateľský prešľap urobí človek väčšinou vtedy, keď sa pustí do niečoho, čo nemá dokonale zmapované a myslí si, že to nejako prejde, nejako sa to predá. Tak toto nefunguje a my sme takto doplatili na titul Eutanázia, asistovaná samovražda.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Rozhodne mu nepomohlo zvýšenie DPH na 19%. V porovnaní s nami je DPH na knihy v susedných štátoch: Poľsko 0%, Česko 5%, Maďarsko 6%. To hovorí za všetko.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Od roku 1994, keď som sa vrátil z Ero­unionu Praha do Bratislavy, sme postupne v rozmedzí dvoch-troch rokov podpísali niekoľko autorských zmlúv na vydanie titulu Trestný zákon – Trestný poriadok. Autori – osobnosti známe z právnických vysokých škôl – sa nám zaviazali, že vytvoria kolektív a vypracujú toto dielo. Lenže akoby zákonom schválnosti sa upísali aj veľkej politike a pre zaneprázdnenosť im nezostal čas na publikačnú činnosť. Nenapísali nič a tento titul sa nám dodnes nepodarilo vydať.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Nesledujem, nás sa tieto vyhodnotenia netýkajú.

* Akú knižku práve čítate?

– Práve som dočítal Oprášené historky zo starej Bratislavy od Igora Janotu. Ožili vo mne spomienky na starú Petržalku, kde som vyrastal a na študentské časy v starej Bratislave.