predstavuje jeho riaditeľka PhDr. Eva Mládeková

SLOVENSKÝ TATRAN

Adresa : Michalská 9

                815 82 Bratislava

Tel./fax : 02/ 54435849, 54435777

e-mail : tatran1@ stonline. sk

Riaditeľ : PhDr. Eva Mládeková

Vznik : 19. septembra 1947

Zameranie, profilové edície : 

Náš vydavateľský záujem sa sústreďuje na staršiu slovenskú literatúru, svetovú tvorbu a výtvarné monografie. Tradícia vydavateľstva sa prezentuje najmä v edícii Zlatý fond slovenskej literatúry, kde v posledných rokoch vyšli reprezentačné výbery z diel P. O. Hviezdoslava. J. Hollého, J. Kollára, V. Beniaka, D. Kužela, R. Slobodu, J. Hrušovského a iných. Obľúbená je aj edícia pre študujúcu mládež Knihy do vrecka, najmä publikácie prinášajúce kompletne spracované literárne obdobia : humanizmus, renesanciu, barok, klasicizmus a romantizmus. V tomto roku  pracujeme na príprave ďalších troch zväzkov, mapujúcich slovenský realizmus. Predstavujú nový pohľad na toto obdobie slovenskej literatúry, sú pokusom určiť reálne miesto tohto umeleckého smeru v dobovom literárnom kontexte s náležitým zohľadnením všetkých jeho fáz.

Zo svetovej tvorby by som spomenula niekoľko našich úspešných titulov, napríklad La Rochefaucouldove Maximy, Konfuciove Rozhovory a výroky a 3. zväzok Tisíc a jednej noci.

Edíciu Zlatý fond svetovej literatúry sme vyslali na knižný trh v novom šate, v netradičnom výbere a s pokusom dať príležitosť mladej prekladateľskej generácii. Budúci adepti prekladateľstva sa museli popasovať s náročnými textami poviedok Itala Sveva, ktoré vyšli v  dvojzväzkovom výbere. Najnáročnejšou kapitolou našej vydavateľskej činnosti sú výtvarné monografie, ktoré si vyžadujú veľa času a trpezlivosti. Sú naozaj reprezentatívne, čo dokazujú aj mnohé ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.

Nie všetky vydávané tituly sa dajú zaškatuľkovať do edícií, mnohé vychádzajú aj mimo edície, napríklad Biblia s ilustráciami Vincenta Hložníka, ktorá poteší nielen oko, ale aj dušu vnímavého čitateľa.

Distribučné spoločnosti :

Netajíme sa tým, že máme tituly náročné na predaj, preto sa potešíme každému novému kontaktu a distribúcii, ktorá prejaví záujem o naše publikácie. Spolupracujeme s týmito knižnými predajňami a distribúciami: Marčan, s. r.o., MC-USIP, s. r.o., Kredis, s. r.o., Artforum, s. r. o., Marsab, Pezolt, Modul, s. r. o., LB-Story, s. r. o.,  Ing. Pištek-Freddie, Daligroup, s. r. o., Slovart Store, s. r. o., Andrew Book, Panta Rhei, s. r. o., Zaex, s predajňami vydavateľstiev Slovenský spisovateľ, Tranoscius, VEDA, Perfekt, s galériami Danubiana a Heffner atď.

Vlastné predajne : Kníhkupectvo Tatran, Michalská 9, 815 82 Bratislava

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, akú časť z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od založenia vydavateľstva sa počet vydaných titulov blíži k číslu 5000 publikácií. Tradíciu sa snažíme zachovať najmä v nosných edíciách a orientácii na pôvodnú slovenskú klasickú literatúru. Pri výtvarných monografiách spolupracujeme s významnými slovenskými kunsthistorikmi, do spolupráce zapájame renomovaných knižných grafikov a fotografov. Z toho vyplýva, že v našom vydavateľstve publikácie slovenských autorov výrazne prevyšujú počet inonárodných titulov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh v roku 2004?

– V priebehu roka vyšlo 15 titulov. Rada by som upozornila na tie, ktoré dopĺňajú komplexný obraz o slovenskej literatúre. Napríklad spisovateľ Ján Hrušovský patrí medzi tisícku najvýznamnejších slovenských osobností, ale čitateľ sa k jeho dielu nedostane. Preto sme pristúpili k dvojzväzkovému vydaniu z jeho tvorby. Hrušovský vo svojich poviedkach naplno rozvinul svoj strhujúci rozprávačský talent a tým, že sa osobne zúčastnil na bojoch prvej svetovej vojny, autenticky vykreslil hrôzostrašný obraz bezohľadnej vojnovej mašinérie a drilu. Za podnetný pokladám aj výber z poézie Pavla Horova, ktorý spoluvytváral podobu slovenskej poézie od tridsiatych do polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. Editor Ján Zambor veľmi starostlivo zostavil výber a zaradil doň aj básne, ktoré v minulosti pre náboženskú tematiku knižne publikované neboli.

Pre literárnych gurmánov sme pripravili bonbónik – výber z diela Hugolína Gavloviča: O dobrých mravoch vo veľmi efektnej grafickej úprave Evy Kovačevičovej-Fudala. Dielo editorsky pripravila Gizela Gáfriková. Je obdivuhodné, s akou precíznosťou a erudíciou zostavovateľka prenikla do všetkých odtienkov a jemností Gavlovičovho jazyka, odzrkadľujúceho jazykovú a spoločensko-historickú situáciu l8. storočia. Slovenskému čitateľovi sprostredkovala Gavlovičov pohľad na ľudskú dôstojnosť a na etiku medziľudských vzťahov, aby mohol autorovmu zdanlivo „vzdialenému hlasu“ načúvať pozornejšie.

Príťažlivé spracovanie klasicizmu pomôže nejednému študentovi bravúrne zvládnuť túto otázku nielen na maturite, ale aj pri prijímacích pohovoroch. V dvoch obsiahlych zväzkoch poézie a prózy si prečíta nielen najzákladnejšie texty, ale dozvie sa všetko o živote autorov,  ich dielach a období, v ktorom  vznikali. 

 

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2005?

– Z editorského hľadiska pripravujeme niekoľko zaujímavých projektov. Každoročne sa usilujeme predstaviť v novom spracovaní a hodnotení autora 19. i 20. storočia. Tento rok sme sa rozhodli pre Adolfa Petra Zátureckého a Vlada Bednára. Zátureckého dielo zamýšľame vydať v pôvodnom rozsahu, ako vyšlo v roku 1897 v Čechách. Všetky neskoršie slovenské vydania boli totiž tendenčne krátené. Navyše by sme k Slovenským prísloviam, porekadlám a úsloviam pripojili i prvé slovenské hádanky, ktoré  autor vydal pod pseudonymom Borovohájsky roku l894.

Vlado Bednár, jeden z najvýznamnejších slovenských humoristov a satirikov, obohatil slovenčinu o slangové výrazy, o živú podobu hovorového jazyka mládeže, o satirický, karikatúrny a pritom optimistický postoj k svetu. Novinár Vlado Bednár bol autor dvojdomý, na jednej strane vyznával priam kischovské odhaľovanie skrytej tváre, na druhej strane mu bola v žurnalistike životnou vášňou recesia. Dvojzväzkový výber z diela tohto autora iste pobaví každého čitateľa.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Teším sa z každého titulu, ktorý vyjde, lebo viem, koľko práce sa skrýva za dobre pripravenou knižkou. Najväčšmi si azda cením výtvarné monografie, ako M. Laluha, V. Hložník, M. Urbásek, K. Ondreička a ďalší.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Myslím si, že každá naša publikácia si našla svoju cestu k čitateľovi. O edičných omyloch by som nehovorila, skôr sa treba zamyslieť nad výškou nákladu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Malý záujem o pôvodnú slovenskú literatúru.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Vyššia životná úroveň obyvateľstva na celom území Slovenska.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Mám ho, ale neprezradím.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Veľmi pozorne ich sledujem a čítam všetky tituly, ktoré sa umiestňujú na prvých troch miestach. Prezrádzajú vkus slovenského čitateľa a možno aj námety do budúceho edičného plánu.

* Akú knižku práve čítate?

Milenky od Elfriede Jelinek a Príbeh môjho života od Gabriela Márqueza.