Predstavuje jeho šéfredaktor PhDr. Peter Mikloš

Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska

Adresa: Panská 15,

              811 01 Bratislava
Tel./ fax: 02/ 54431268
E-mail: projekt@euroweb.sk
             forum@euroweb.sk

 www.archinet.sk
Šéfredaktor vydavateľstva: PhDr. Peter Mikloš

Vznik: vydavateľstvo pôsobí od roku 1990
Zameranie: architektúra a s ňou súvisiace oblasti – spoločenskovedné, technické či  

                      umelecké

* Na čo sa zameriavate vo svojej edičnej činnosti?

– Naše vydavateľské aktivity zameriavame predovšetkým na potreby Spolku architektov Slovenska, ale usilujeme sa vyhovieť aj požiadavkám ostatných architektov. Problematiku architektúry predstavujeme z odborného hľadiska, ale tak, aby bola prístupná aj širokému okruhu záujemcov. Popularizačno-osvetové publikácie nie sú našimi profilovými titulmi, ale niektoré knižné publikácie najmä z ostatných rokov napĺňajú aj toto poslanie. Našou hlavnou aktivitou je vydávanie dvoch odborných periodík – Projekt a Fórum architektúry. Projekt vychádza šesťkrát do roka a považujeme ho za prestížny reprezentačný titul Spolku architektov Slovenska a slovenskej architektúry. Vychádza 48 rokov, prežil všetky peripetie uplynulých desaťročí, spoločenské i ekonomické búrky, no vždy prevážila racionalita architektonickej obce a snaha zachovať takéto periodikum, ktoré dáva možnosti prezentácie i konfrontácie rozličných tvorivých tendencií. Už to predstavuje istú kultúrnu hodnotu. Na porovnanie: niektoré architektonické časopisy v zahraničí vychádzajú nepretržite vyše sto rokov.

Fórum architektúry je mesačník, zaznamenáva aktuálne dianie v slovenskej architektúre, vychádza 16 rokov. Za tento čas rozšíril informatívnu funkciu o nový obsah – dnes sa zameriava aj na vzťahy architektúry a spoločnosti, venuje sa komunikácii architektúry so súčasným spoločenským dianím, iniciuje uvažovanie o architektúre z nearchitektonických pozícií. Svoje názory na súčasnú architektúru tu publikujú aj osobnosti z iných oblastí nášho života.

Vydávanie neperiodických publikácií v podmienkach spolkovej činnosti úzko súvisí s finančnými možnosťami inštitúcie a ďalšími dostupnými zdrojmi. Tomu zodpovedá aj rozsah a počet titulov.
* Aké zaujímavé tituly ste vydali?
– V poslednom období zaujali dve knižné publikácie, zhodou okolností obidve od toho istého autora – Štefana Šlachtu. Obidve sú určené širšej verejnosti, dokonca mladšej generácii. V knihe Neznámi známi (z roku 2004) autor predstavuje prevažne architektov z medzivojnového obdobia a v Návrate odídených (2005) zoznamuje verejnosť so slovenskou architektonickou emigráciou. 
* Aké sú priemerné náklady vašich titulov a ako ich distribuujete?
Pre nás nie sú až také zaujímavé počty titulov, ale skôr to, ako pružne reagujeme na isté podnety, témy, udalosti. Vydávame napríklad zborníky z odborných konferencií, katalógy k výstavám a iné príležitostné publikácie (ročne priemerne 5 titulov), samozrejme, v nákladoch primeraných viac našim ekonomickým možnostiam ako ich kultúrnemu významu. Číselný údaj v našom prípade nie je najvýstižnejší. Naše tituly sčasti distribuujeme prostredníctvom spoločnosti Versus, vo vlastnej réžii ich dodávame do vybranej siete kníhkupectiev (Artforum,  Alenbic) prevažne v Bratislave a sú prístupné vo výstavných sieňach Spolku architektov Slovenska. Veľký význam prikladáme výmene časopisov s architektonickými organizáciami a knižnicami vo svete, napr. vo Veľkej Británii, v Holandsku, Belgicku, Nórsku, Fínsku, USA, Izraeli, v ČR, Poľsku, Rakúsku atď. Tieto a ďalšie podobné kontakty majú nekomerčný charakter, ale pre nás majú neoceniteľný kultúrny význam. Sú jednou z mála ciest, ktorou sa komplexnejšia informácia o slovenskej architektúre dostáva do sveta.
* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?
Našimi vydavateľskými aktivitami sotva môžeme vplývať na knižný trh. Veľké publikácie s našou odbornou tematikou sú finančne nákladné, hoci sú reprezentačné, predsa nie sú určené pre veľmi početné publikum. Takže chceme realizovať také projekty, ktoré posilnia naše renomé a teší nás, že počet našich titulov neklesá, je stabilný.
* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?
Vnímam ich ako marketingovú záležitosť, ale poskytujú aj istý druh informácií o záujmoch, preferenciách a popularite, o vkuse a kultúrnosti, o úrovni a čitateľskej rozhľadenosti a pod. Rebríčky spravidla smerujú k nejakému v istom čase aktuálnemu vrcholu. Osobne nepotrebujem takýto rebríček, ale na druhej strane ho neprehliadam, všímam si ho, svojím spôsobom ma provokuje.
* Prezradíte svoj vydavateľský sen?
Neviem s istotou povedať, ako sa ho podarí premeniť na skutočnosť. Tým snom je netradičná publikácia – komplexná bibliografia časopisu Projekt, ktorú chceme vydať k 50. výročiu jeho vzniku.

* Ktorú knižku práve čítate?
– Mám rozčítaných vždy niekoľko kníh. Spomeniem jednu neveľkú, ktorú som teraz otvoril na chalupe, vydanú snáď pred vyše tridsiatimi rokmi –  Stefan Zweig Svedomie proti násiliu.

 Pripravila Lýdia Čelková