Predstavuje jeho riaditeľ ThLic. Vendelín Pleva

Vydavateľstvo Spolku  svätého Vojtecha

Adresa: Radlinského 5,

              917 01  Trnava

tel./fax: 033/ 5907711, 033/5907760

e-mail: ssv@ssv.sk

www.ssv.sk

Riaditeľ: ThLic. Vendelín Pleva

Vznik: Spolok svätého Vojtecha vznikol roku 1870.  Prvé valné zhromaždenie sa konalo 14. septembra 1870 v sídle  Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Poslaním Spolku svätého Vojtecha je združovať slovenských katolíkov všetkých vrstiev a profesií v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, apoštolského listu Christi fideles laici a v intenciách Konferencie biskupov Slovenska s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a národné presvedčenie, ako aj konanie a uplatňovanie kresťanských zásad vo všetkých oblastiach kultúrneho, vedeckého a sociálneho života nášho národa. Spolok svätého Vojtecha aktivizuje svoje miestne skupiny, aby hľadali konkrétne cesty na zavádzanie týchto zásad do života.

Spolok svätého Vojtecha vydáva a rozširuje publikácie písané v kresťanskom duchu.

Pre svojich členov Spolok svätého Vojtecha každý rok vydáva kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.

Zameranie, profilové edície: Spolok svätého Vojtecha vydáva a rozširuje Sväté písmo, liturgické knihy, pápežské dokumenty, modlitebné knižky, učebnice a iné mravoučné a zábavné publikácie písané v kresťanskom duchu.

V súčasnosti sú v SSV tieto obnovené a nové edície: Dobré slovo (beletria), Lux (poézia), K výšinám (meditácie a úvahy), Logos (eseje, homiletika), Profily (osobnosti), Factum (diela historického a faktografického zamerania), Ad fontes (diela svätcov).

Vlastné predajne: v Trnave, Bratislave, Nitre, Trenčíne, Šaštíne, Prievidzi, Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Žiline, Čadci, Tvrdošíne, Púchove, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Snine, Michalovciach, Rožňave, pripravujeme otvorenie predajne v Humennom.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Vydavateľská činnosť SSV s pomocou dobrodincov a obetavých ľudí sa začala roku 1872 vydávaním kalendárov a podielových kníh.  Postupne začal SSV vydávať okrem katechizmov a iných náboženských pomôcok rôzne šlabikáre, počtovnice a ďalšie učebnice pre školy. V čase komunizmu bola činnosť Spolku svätého Vojtecha obmedzená a kontrolovaná štátom. Vydávanie bolo zredukované na niekoľko titulov, ktoré v duchu vtedajšieho režimu „mali uspokojovať potreby veriaceho ľudu“. Aktivity SSV boli obnovené po roku 1989; vydavateľskú licenciu získal v roku 1991. Od roku 1872 Spolok svätého Vojtecha vydal vyše 30 miliónov kníh. V období po obnovení vydavateľskej činnosti, teda od roku 1991 do roku 2003, vydal vyše 600 kníh, z toho približne 250 titulov predstavujú knihy slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003? 

– Bolo to 36 titulov.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

– Nadviazať na činnosť z predchádzajúcich rokov, zvýšiť jazykovú a grafickú úroveň vydávaných titulov.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Sväté písmo.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Niekoľko titulov, ktoré po obnovení vydavateľskej činnosti SSV v roku 1991 vyšli nedostatočne pripravené.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Vzhľadom na nízke náklady a z toho vyplývajúce vysoké ceny kníh sa knihy stávajú pre mnohých ľudí ťažko dostupným tovarom.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Kooperácia vydavateľstiev s podobným zameraním. Slovenský trh je relatívne malý a slovenské knihy sa predávajú prakticky iba na Slovensku (výnimku tvorí jedine český trh, kde sa niektoré slovenské knihy môžu uplatniť).

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydať dielo slovenského autora, o preklad ktorého by bol spontánny záujem vo viacerých krajinách v zahraničí.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Rebríčky bestsellerov nie sú pre nás rozhodujúce. Zameranie nášho vydavateľstva je vyprofilované.

* Akú knižku práve čítate?

George Orwell: Zvieracia farma.