ČÍM ŽIJE LITERATÚRA

ČÍM ŽIJE LITERATÚRA

Dnes na naše anketové otázky odpovedá literárny vedec, vysokoškolský pedagóg Zoltán RÉDEY, ktorý sa špecializuje na súčasnú slovenskú literatúru. Štúdie venované slovenskej poézii z rokov 1990 – 2004 publikoval pod titulom Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre roku 2005. Otázky súčasnej slovenskej prózy po roku 1989 zhrnul v diele Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien (Tamže, 2007). Podľa neho je súčasný slovenský román „nateraz skôr v ústraní“, zato do popredia sa dostáva „ženské písanie“.
* Stáva sa podľa vás slovenská literatúra ostrovom samým pre seba, alebo sa jej darí  prenikať do každodenného života?

– Literatúra (a nielen slovenská) je, aspoň v istom zmysle a svojím špecifickým spôsobom, naozaj „ostrovom samým pre seba“. Do literatúry jednoducho „preniká každodenný život“, literatúra je totiž tak či onak na takéto prenikanie „odkázaná“, referenčne je viazaná na realitu „životného sveta“ (ktorú zažívame v „mode každodennosti“), v konečnom dôsledku teda na každodenný život a jeho „obsah“; pričom však naopak to už neplatí, každodenný život – aspoň v prípade bežného, priemerného človeka (pokiaľ, pravda, nejde práve o spisovateľa, kritika, teoretika alebo učiteľa literatúry) – sa bez problémov zaobíde bez literatúry, bez toho, aby doňho prenikala literatúra. Čitatelia slovenskej literatúry (pokiaľ do tejto kategórie nezahŕňame aj tú väčšinovú čitateľskú vrstvu, ktorá sa sústreďuje na prózy napríklad Táne Keleovej-Vasilkovej, prípadne Matkina) tvoria skutočne malý, nepatrný ostrovček v rámci celkovej populácie.

  • Čo vám v našom slovenskom literárnom živote chýba, ako by sa mohla zlepšiť cesta od tvorby k jej príjemcom?

– Pokiaľ ide o literárnu komunikáciu (v rámci slovenského literárneho života), „cesty od tvorby k jej príjemcom“ a jej nedostatkov či úskalí – to je veru skutočne na dlhšiu diskusiu. V zásade by sa mi žiadalo vari kriticky upozorniť na ten najelementárnejší, zakladajúci aspekt celej veci – povedané veľmi stručne a jednoducho, na problémy so spoľahlivou funkčnou distribúciou, pri ktorej by napríklad nebol problém dostať aktuálne, resp. nové tituly (a to myslím domáce, nie napríklad české) aj v mimobratislavských kníhkupectvách.

Zoltán Rédey