Dokumenty

Literárne informačné centrum sídli v prenajatých priestoroch, nemá v správe žiadne nehnuteľnosti, a preto ich ani neprenajíma a neuzatvorilo v tomto smere nájomné zmluvy. Informáciu zverejňujeme v zmysle príkazu MK – 6095/2004 – 700 zo dňa 30.6.2004

Údaje o LIC:
Bankové spojenie LIC: SK63 8180 0000 0070 0011 7534
IČO: 31752381
DIČ: 2020811947