Interné predpisy LIC

názov dokumentu

účinnosť od

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny Národného literárneho centra
15. 06. 1999
Honorárový sadzobník
01. 02. 2009
Kolektívna zmluva na rok 2009
30. 03. 2009
Organizačný poriadok
01. 02. 2012
Pracovný poriadok
01. 06. 2006
Registratúrny poriadok a registratúrny plán LIC
12. 10. 2005
Spisový poriadok
25. 06. 2001
Prevádzkový poriadok a pravidlá používania lokálnej počítačovej siete LIC
01. 07. 2006
Požiarny štatút
január 2003
Smernica bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
január 2003
Smernica k hospodáreniu a nakladaniu s knižnými zásobami LIC
01. 01. 2003
Smernica LIC na stanovenie predajnej ceny neperiodických publikácií a metodike jej výpočtu
02. 01. 2005
Smernica LIC o verejnom obstarávaní
01. 07. 2009
Dodatok č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní v LIC
01. 04. 2007
Smernica o cestovných náhradách
01. 04. 2005
Smernica o domácich a zahraničných pracovných cestách zamestnancov LIC a externých spolupracovníkov
01. 04. 2005
Smernica o finančnej kontrole v LIC
02. 01. 2009
Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov LIC
01. 02. 2006
Smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom štátu
01. 07. 2007
Smernica o používaní prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely v LIC
01. 06. 2009
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
01. 01. 2006
Smernica pre používanie služobných motorových vozidiel LIC
01. 06. 2002
Smernica pre prácu s dokumentmi, ich zálohovanie a archivácia v LIC
15. 06. 2006
Štatút škodovej a vyraďovacej komisie LIC
01. 05. 2004
Vnútorný mzdový poriadok organizácie
01. 01. 2005
Zásady pre obeh účtovných dokladov
01. 04. 2004
Zodpovednosť pracovníkov za webovské sídlo LIC a príslušné podstránky
01. 02. 2007

Posledná aktualizácia:  1. 07. 2007

(Spracovalo odd. informatiky LIC)