Medzinárodné knižné veľtrhy

Poslaním oddelenia medzinárodných knižných veľtrhov je organizovanie slovenskej účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch. 

Slovenské literárne centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje účasť subjektov slovenskej knižnej kultúry v národnej expozícii na vybraných najdôležitejších medzinárodných knižných veľtrhoch a knižných výstavách v zahraničí. Plán veľtrhov na príslušný rok je vytipovaný zo 76 súčasných medzinárodných knižných veľtrhov vo svete na základe prieskumu medzi vydavateľstvami a inými subjektami knižnej kultúry.

Výstavná činnosť je nepochybne dôležitou súčasťou štátnej propagácie, v ktorej má kultúra osobité miesto. V posledných rokoch sa k účasti na jednotlivých medzinárodných knižných veľtrhoch pripájajú sprievodné akcie, ktoré prispievajú k zviditeľňovaniu slovenskej knižnej kultúry nielen pre obchodných partnerov a laickú verejnosť, ale upozorňujú odborníkov a literárnych pracovníkov na dianie v slovenskej literatúre a na jej prenikanie do iných krajín v cudzojazyčných vydaniach.

V systéme výstavných zámerov Slovenskej republiky má účasť na medzinárodných knižných veľtrhoch (ďalej MKV) mimoriadne a špecifické postavenie. Na MKV je možné realizovať cieľavedomú propagáciu našej knižnej kultúry, vydavateľských zámerov, kvality výtvarnej a polygrafickej úrovne jednotlivých titulov.

Hlavným cieľom účasti Slovenského literárneho centra na medzinárodných knižných veľtrhoch je prezentácia pôvodnej literárnej tvorby, výsledkov úsilia našich vydavateľstiev, popularizovanie najlepších pôvodných diel z tvorby našich spisovateľov a odborných autorov. Zahraniční partneri tak majú možnosť vytvoriť obraz o úrovni vydávaných kníh, získať prehľad o tituloch, ktoré prichádzajú do úvahy na koprodukčné vydania a export, alebo ako vhodné tipy na preklad do cudzích jazykov. Získaním informácií o jednotlivých vydaniach s ponukami na spoluprácu môžu sa zahraniční vydavatelia rozhodnúť vstúpiť do koprodukčných spojení, do edičných projektov a sérií pripravovaných slovenskými vydavateľmi. Národná expozícia svojími rôznorodými exponátmi poskytuje predstavu o zaujímavých dielach nielen vydavateľom a našim krajanom žijúcim v tej-ktorej krajine, ale aj odborným i bežným návštevníkom veľtrhu, autorom, prekladateľom, grafikom, literárnym agentom, knihovníkom a pod.

Vytvoriť vhodné pracovné prostredie a zázemie pre pracovníkov slovenských vydavateľstiev i pre ďalších odborných návštevníkov veľtrhu zo Slovenska je ďalšou úlohou expozície na veľtrhu. Editori, redaktori, autori, prekladatelia, agenti, tlačiari a ďalší využívajú kultivované prostredie stánku na redakčné a obchodné rokovania so svojimi zahraničnými partnermi. Najvhodnejším artiklom na koprodukčné tituly je pôvodná knižná tvorba diel našich spisovateľov, ilustrácie našich výtvarníkov, knihy o prírodných a iných krásach Slovenska, o pamiatkach minulosti a súčasnej architektúre, pôvodná umeleckonáučná literatúra, odborná a vedecká tvorba a reprezentačné obrazové publikácie.