Organizačná štruktúra

(Zamestnanci LIC majú e-mailove adresy v tvare: meno.priezvisko@litcentrum.sk)

 

Organizačná štruktúra podľa Organizačného poriadku platného od 1. 1. 2015 

 

1. Útvar riaditeľa

Dočasná poverená riaditeľka Literárneho informačného centra:

Beáta Vlková, 02/ 2047 3508, beata.vlkova@litcentrum.sk

 

Kontakt na sekretariát: 
Brigita Drábová, 02/ 2047 3506,  brigita.drabova@litcentrum.sk 

Útvar zabezpečuje personálne práce, zodpovedá za spisovú agendu a plní úlohy sekretariátu riaditeľa podľa jeho pokynov.

 

2.a Redakcia KNIŽNÁ REVUE

Šéfredaktor: 
Tina Čorná Sikorová, 
02/ 2047 3518, tina.corna@litcentrum.sk

Časopis v mesačnej periodicite poskytuje informácie o najnovšej knižnej produkcii na Slovensku, pripravovaných vydaniach, recenzie a anotácie o vydávaných dielach, autoroch doma i v zahraničí. Prináša prehľady o vydaných tituloch na Slovensku a podľa potreby najzaujímavejšie informácie o tituloch vydávaných v zahraničí. Informuje o aktivitách Literárneho informačného centra, o prezentáciách a iných literárnych podujatiach a zaujímavostiach z literárneho života na Slovensku. V prílohách reaguje na aktuálne problémy súčasného literárneho procesu a podnecuje rozvoj kritického myslenia o literatúre.

 

2.b Redakcia časopisu SLNIEČKO

Kontakt na šéfredaktora: 
Ľubica Kepštová, 02/ 2047 3513, lubica.kepstova@litcentrum.sk

Časopis pre najmladších čitateľov (1.-5. ročník základných škôl) s mesačnou periodicitou formuje pozitívny vzťah k čítaniu literatúry, rozvíja estetické cítenie,  literárny vkus i mravné vedomie. Obsahovým zameraním napomáha utváranie dôverného vzťahu detí k národnej kultúre, jej tradíciám a porozumeniu moderným hodnotám života, kultúry a literatúry zvlášť. Dopĺňa školské čitateľské aktivity, napomáha pedagógom v ich úsilí a nenútenou a vhodnou formou rozširuje duševný obzor, vkus a estetické cítenie i okruh záujmov mladých čitateľov o knihy. 

 

3. Oddelenie zahraničných projektov

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Barbora Németh, 02/ 2047 3510, barbora.nemeth@litcentrum.sk

Oddelenie zahraničných projektov navrhuje projekty v oblasti propagácie slovenskej literatúry v zahraničí a realizuje ich na základe schválených kontraktov s MK SR rozpísaných na jednotlivé projekty. Organizačne a obsahovo 
zabezpečuje účasť LIC na domácich a zahraničných podujatiach, ako sú medzinárodné knižné veľtrhy, prezentačné a popularizačné aktivity, medzinárodné a domáce festivaly (projekty zahrnuté do kontraktov s MK SR). Popularizuje a šíri slovenskú literatúru v zahraničí, podporou a dotovaním vydávania prekladov slovenských autorov, podporou (štipendijnými pobytmi) prekladateľov. Pripravuje v spolupráci s inými oddeleniami propagačné materiály, publikácie a nepravidelné periodikum Slovak Literary Review a elektronický Album slovenských spisovateľov v cudzích jazykoch.
 

4. Oddelenie domácich projektov

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Dana Podracká, 02/ 2047 3521,  dana.podracka@litcentrum.sk

Oddelenie domácich projektov navrhuje projekty v oblasti výskumu a dokumentácie súčasného literárneho procesu, propagácie slovenskej literatúry na území Slovenska a realizuje ich na základe schválených kontraktov s MK SR rozpísaných na jednotlivé projekty. Sleduje a analyzuje pôvodnú literárnu tvorbu, zabezpečuje hodnotenie literárnej  produkcie. Metodicky a odborne spolupracuje na literárnych a prekladateľských konferenciách a seminároch. Je odborným garantom výstupov Literárneho informačného centra a úrovne poskytovaných informácií v elektronickej podobe na internete, zabezpečuje ich sústavnú aktualizáciu.  Zabezpečuje prípravu a plánovanie edičnej činnosti neperiodických publikácií, organizuje 
redakčný proces a pripravuje podklady na propagáciu kníh a podieľa sa na marketingu kníh a materiálov vydaných LIC.

 

5. Oddelenie informatiky a marketingu

Kontakt na vedúceho oddelenia: 
Soňa Uriková, 02/ 2047 3514, sona.urikova@litcentrum.sk

Oddelenie informatiky zabezpečuje technickú realizáciu databáz LIC a ochranu systému a zodpovedá za jeho funkčnosť. Zabezpečuje marketing  produktov LIC, neperiodických publikácií a iných propagačných a prezentačných materiálov, ich predaj, distribúciu, sprístupňovanie verejnosti a publikovanie na webovej stránke LIC.

 

6. Ekonomicko-hospodárske oddelenie

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Beáta Vlková, 02/ 2047 3508, beata.vlkova@litcentrum.sk

Ekonomicko-hospodárske oddelenie je servisnou zložkou organizácie. Zabezpečuje činnosť organizácie po materiálnej a finančnej stránke podľa ročného plánu v súlade so záväzným rozpisom pridelených rozpočtových prostriedkov. Zodpovedá za hospodárenie s materiálom a výdavky v súlade so zákonmi. Vytvára primerané pracovné prostredie, zabezpečuje služby a nákupy v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Vedie evidenciu materiálu a zabezpečuje ďalšie služby spojené s činnosťou organizácie. Spravuje autopark LIC a zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie disponibilných vozidiel. Zabezpečuje a organizuje verejné obstarávanie.

Ekonomicko-hospodárske oddelenie tvorí:

      a) učtáreň,

      b) úsek správy a ochrany majetku.

 

(Zamestnanci LIC majú e-mailove adresy v tvare: meno.priezvisko@litcentrum.sk