Organizačná štruktúra

(Zamestnanci SLC majú e-mailove adresy v tvare: meno.priezvisko@litcentrum.sk)

 

Organizačná štruktúra podľa Organizačného poriadku platného od 1.1.2023

 

1. Útvar riaditeľa

Riaditeľ Slovenského literárneho centra:

Mgr. Pavel Sibyla, 02/ 2047 3505, pavel.sibyla(zavináč)litcentrum.sk

 

Kontakt na sekretariát: 
Brigita Drábová, 02/ 2047 3506,  brigita.drabova(zavináč)litcentrum.sk 

Útvar zabezpečuje personálne práce, zodpovedá za spisovú agendu a plní úlohy sekretariátu riaditeľa podľa jeho pokynov.

 

2. Redakcia KNIŽNÁ REVUE

Šéfredaktor: 
Marek Vadas,  marek.vadas(zavináč)litcentrum.sk

Časopis v mesačnej periodicite poskytuje informácie o najnovšej knižnej produkcii na Slovensku, pripravovaných vydaniach, recenzie a anotácie o vydávaných dielach, autoroch doma i v zahraničí. Prináša prehľady o vydaných tituloch na Slovensku a podľa potreby najzaujímavejšie informácie o tituloch vydávaných v zahraničí. Informuje o aktivitách Slovenského literárneho centra, o prezentáciách a iných literárnych podujatiach a zaujímavostiach z literárneho života na Slovensku. V prílohách reaguje na aktuálne problémy súčasného literárneho procesu a podnecuje rozvoj kritického myslenia o literatúre.

 

3. Redakcia časopisu SLNIEČKO

Kontakt na šéfredaktora: 
Kristína Soboň, 02/ 2047 3513, kristina.sobon(zavináč)litcentrum.sk

Časopis pre najmladších čitateľov (1.-5. ročník základných škôl) s mesačnou periodicitou formuje pozitívny vzťah k čítaniu literatúry, rozvíja estetické cítenie,  literárny vkus i mravné vedomie. Obsahovým zameraním napomáha utváranie dôverného vzťahu detí k národnej kultúre, jej tradíciám a porozumeniu moderným hodnotám života, kultúry a literatúry zvlášť. Dopĺňa školské čitateľské aktivity, napomáha pedagógom v ich úsilí a nenútenou a vhodnou formou rozširuje duševný obzor, vkus a estetické cítenie i okruh záujmov mladých čitateľov o knihy. 

 

4. Oddelenie zahraničných projektov

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Mgr. Miroslava Bilačičová
, 02/ 2047 3512, miroslava.bilacicova(zavináč)litcentrum.sk

Oddelenie zahraničných projektov navrhuje projekty v oblasti propagácie slovenskej literatúry v zahraničí a realizuje ich na základe schválených kontraktov s MK SR rozpísaných na jednotlivé projekty. Organizačne a obsahovo 
zabezpečuje účasť SLC na domácich a zahraničných podujatiach, ako sú medzinárodné knižné veľtrhy, prezentačné a popularizačné aktivity, medzinárodné a domáce festivaly (projekty zahrnuté do kontraktov s MK SR). Popularizuje a šíri slovenskú literatúru v zahraničí, podporou a dotovaním vydávania prekladov slovenských autorov, podporou (štipendijnými pobytmi) prekladateľov. Pripravuje v spolupráci s inými oddeleniami propagačné materiály, publikácie a nepravidelné periodikum Slovak Literary Review a elektronický Album slovenských spisovateľov v cudzích jazykoch.
 

5. Oddelenie domácich projektov a komunikácie

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Dana Podracká, 02/ 2047 3521,  dana.podracka(zavináč)litcentrum.sk

Oddelenie domácich projektov navrhuje projekty v oblasti výskumu a dokumentácie súčasného literárneho procesu, propagácie slovenskej literatúry na území Slovenska a realizuje ich na základe schválených kontraktov s MK SR rozpísaných na jednotlivé projekty. Sleduje a analyzuje pôvodnú literárnu tvorbu, zabezpečuje hodnotenie literárnej  produkcie. Metodicky a odborne spolupracuje na literárnych a prekladateľských konferenciách a seminároch. Je odborným garantom výstupov Slovenského literárneho centra a úrovne poskytovaných informácií v elektronickej podobe na internete, zabezpečuje ich sústavnú aktualizáciu.  Zabezpečuje prípravu a plánovanie edičnej činnosti neperiodických publikácií, organizuje redakčný proces a pripravuje podklady na propagáciu kníh a podieľa sa na marketingu kníh a materiálov vydaných SLC.

 

 

6. Ekonomické oddelenie

Kontakt na vedúcu oddelenia: 
Ing. Beáta Vlková, 02/ 2047 3508, beata.vlkova(zavináč)litcentrum.sk

Ekonomicko-hospodárske oddelenie je servisnou zložkou organizácie. Zabezpečuje činnosť organizácie po materiálnej a finančnej stránke podľa ročného plánu v súlade so záväzným rozpisom pridelených rozpočtových prostriedkov. Zodpovedá za hospodárenie s materiálom a výdavky v súlade so zákonmi. Vytvára primerané pracovné prostredie, zabezpečuje služby a nákupy v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Vedie evidenciu materiálu a zabezpečuje ďalšie služby spojené s činnosťou organizácie. Spravuje autopark SLC a zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie disponibilných vozidiel. Zabezpečuje a organizuje verejné obstarávanie.

Ekonomicko-hospodárske oddelenie tvorí:

      a) učtáreň,

      b) úsek správy a ochrany majetku.

 

(Zamestnanci SLC majú e-mailove adresy v tvare: meno.priezvisko@litcentrum.sk