SLOLIA

Štatút Komisie SLOLIA

Štatút Komisie SLOLIA

Riaditeľ Slovenského literárneho centra (ďalej len SLC) v zmysle rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny NLC z 11. 6. 1999 a Organizačného poriadku SLC z 1. 10. 2010 vydáva tento štatút Komisie SLOLIA (ďalej len Komisia):

1. Komisia je poradným orgánom riaditeľa Slovenského literárneho centra na podporu zahraničných vydavateľov pri vydávaní diel slovenských autorov.

2. Komisia sa skladá z piatich členov, ktorých menuje na obdobie dvoch rokov riaditeľ SLC z radov renomovaných slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a prekladateľov. Členstvo v Komisii môže trvať najviac dve obdobia za sebou.

3. Na rokovaniach Komisie sa za SLC zúčastňujú: riaditeľ SLC, vedúci Oddelenia zahraničných projektov SLC alebo tajomník komisie SLOLIA, ktorý predkladá žiadosti o dotáciu, poskytuje príslušné informácie o žiadateľoch, vydavateľoch, autoroch a finančných možnostiach SLC, a zapisovateľ - vyhotovujúci zápisnicu z rokovania Komisie. Nemajú hlasovacie právo.

4. Predsedu a podpredsedu Komisie si volia menovaní členovia. Predseda vedie zasadnutia Komisie a predkladá do jedného týždňa po zasadnutí prostredníctvom zúčastnených zamestnancov SLC zápisnicu z rokovania riaditeľovi SLC. V neprítomnosti predsedu vedie zasadnutia Komisie podpredseda, ktorý preberá všetky práva a povinnosti predsedu.

5. Komisia zasadá v priestoroch Slovenského literárneho centra spravidla štyri razy do roka, najneskôr do šesť týždňov od uzávierky príslušného termínu (termíny na zaslanie žiadostí o finančnú podporu sú 31. január, 30. apríl, 31. júl, 31. október). Komisia rozhoduje každoročne o žiadostiach väčšinou hlasov. Rozhodnutie Komisie je platné, ak hlasujú aspoň traja členovia. V prípade nerozhodného hlasovania rozhoduje hlas predsedu.

6. Predseda Komisie prostredníctvom zúčastnených zamestnancov SLC predloží návrhy na udelenie dotácií riaditeľovi SLC. Ak riaditeľ nesúhlasí s rozhodnutím komisie, na najbližšom zasadnutí komisie vysvetlí svoje stanovisko. S konečnou platnosťou rozhodne až po tomto zasadnutí. Rozhodnutia komisie nadobúdajú platnosť po podpísaní zápisnice z príslušného zasadnutia riaditeľom SLC.

7. Ak je predmetom rozhodnutia o dotácii preklad diela niektorého člena komisie, tento sa na hlasovaní nezúčastní.

8. O finančnú podporu sa môžu uchádzať zahraniční vydavatelia, ktorí hodlajú vydať v preklade do cudzieho jazyka (prvý preklad, resp. nový preklad) dielo slovenského autora (prózu, poéziu, eseje, divadelnú hru, knihu pre deti, vo výnimočnom a odôvodnenom prípade literárnu vedu či literárnu kritiku) alebo antológiu slovenskej literárnej tvorby. Zahraničný vydavateľ sa môže v odôvodnenom prípade uchádzať o finančnú podporu aj na vydanie literárnovedného či literárnokritického diela o slovenskom spisovateľovi, resp. slovenskej literatúre, napísaného v cudzom jazyku. Pod kategóriou „slovenský autor“ sa rozumie slovenský spisovateľ žijúci na Slovensku, ktorý vydal knižné dielo v renomovanom slovenskom vydavateľstve, resp. slovenský spisovateľ, trvale žijúci v zahraničí. Vydavateľ nemôže požadovať dotáciu na vydanie diela v preklade do slovenčiny ani do jazyka krajiny, v ktorej autor žije.
O podporu sa môžu uchádzať aj vydavatelia elektronických publikácií na internete, ak ide o periodickú publikáciu, nie o zverejňovanie ad hoc. Vydavateľ je povinný na tirážnej strane uviesť logo SLC a informáciu o tom, že preklad vyšiel s podporou Komisie SLOLIA Slovenského literárneho centra a dodať najviac päť kópií vytlačeného diela.

Poskytnuté výtlačky môže použiť Slovenské literárne centrum na propagačné, vzdelávacie a marketingové účely.
Slovenskí vydavatelia sa môžu o podporu uchádzať v prípade, ak dielo preložené do cudzieho jazyka vychádza v koprodukcii so zahraničným vydavateľstvom, alebo ak je zabezpečená distribúcia diela v zahraničí.
Žiadosť o podporu zasielajú vydavatelia na predpísaných formulároch k uvedeným termínom. V čase odoslania žiadosti nesmie byť kniha, o ktorej podporu vydavateľ žiada, vydaná, ani v tlači.
Súčasťou žiadosti je kópia zmluvy medzi vydavateľom a prekladateľom, ako aj medzi vydavateľom a autorom o vysporiadaní autorských práv.

9. Finančnú podporu môžu žiadať tiež šéfredaktori literárnych časopisov v zahraničí na publikovanie tzv. tematického čísla orientovaného na slovenskú literatúru (preklady textov najmenej troch slovenských autorov).

10. Finančnú podporu môžu ďalej žiadať prekladatelia slovenskej literatúry, ktorí už publikovali preklad diela slovenského autora. Komisia môže navrhnúť prekladateľský grant, ktorý pokryje prekladateľský honorár podľa honorárových pomerov v cieľovej krajine.

11. Pri rozhodovaní o udelení dotácie Komisia kladie dôraz na vysokú umeleckú kvalitu a význam diela. O výške konkrétnej podpory rozhoduje podľa kvality prekladu, krajiny vydania, rozsahu diela, významu vydavateľstva a jeho distribučných možností.

Pri posudzovaní výšky dotácie vydavateľom zohráva úlohu aj kontrola kvality predchádzajúcich nimi vydaných diel s podporou SLOLIA a celková starostlivosť o ich distribúciu a propagáciu.

12. Komisia odloží udelenie dotácie na nasledujúci kalendárny rok, ak sú vyčerpané finančné prostriedky určené na tento účel na príslušný rok. Komisia môže nepriznať dotáciu knihe, ktorá s jej podporou v príslušnom kalendárnom roku vychádza už v najmenej troch prekladoch do iných jazykov.

13. Dotácia slúži predovšetkým na pokrytie prekladateľských a autorských honorárov. Komisia posudzuje výšku žiadanej dotácie na základe predpokladaného prekladateľského a autorského honoráru, pričom môže zohľadniť aj rozsah, prekladateľskú náročnosť diela a finančné pomery v danej krajine.

Celková výška podpory nesmie presiahnuť 70 percent celkových nákladov na vydanie diela.

SLC informuje vydavateľa o tom, že podporené dielo musí vyjsť do dvoch rokov odo dňa, keď mu bola odoslaná informácia o udelení dotácie.

14. O udelení dotácie informuje Komisia žiadateľov najneskôr do štyroch týždňov po rozhodnutí.
Dotáciu zasiela Slovenské literárne centrum vydavateľovi na jeho bankový účet. Na požiadanie vydavateľa môže zaslať príslušnú časť priamo autorovi originálu alebo prekladateľovi, ak vydavateľ doručí SLC päť výtlačkov podporeného diela a doklad o finančnom vyrovnaní.

15. Komisia môže navrhnúť riaditeľovi SLC udeliť Prémiu SLC za propagovanie a šírenie slovenskej literatúry v zahraničí vydavateľovi knihy slovenského autora alebo antológie slovenskej prózy, poézie či detskej literatúry, ktorá vyšla v preklade do cudzieho jazyka.
V kalendárnom roku možno udeliť najviac dve prémie. Výška prémie je 1.500,- €.

16. Členovia Komisie sú za svoju prácu odmeňovaní v zmysle platných predpisov. Výška odmeny je 70,-€ za jedno zasadnutie.

17. Štatút Komisie SLOLIA vydáva, ako aj zmeny a dodatky k štatútu schvaľuje riaditeľ Slovenského literárneho centra.

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1.januára 2023. 

 

V Bratislave 20. septembra 2022

 

Pavel Sibyla

riaditeľ Slovenského literárneho centra