SLOLIA

Štatút Komisie SLOLIA

Riaditeľ Literárneho informačného centra (ďalej len LIC) v zmysle rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny NLC z 11. 6. 1999 a Organizačného poriadku LIC z 1. 10. 2010 vydáva tento štatút Komisie SLOLIA (ďalej len Komisia):

1. Komisia je poradným orgánom riaditeľa Literárneho informačného centra pre podporu zahraničných vydavateľov pri vydávaní diel slovenských autorov.

2. Komisia sa skladá z piatich členov, ktorých menuje na obdobie dvoch rokov riaditeľ LIC z radov renomovaných slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a prekladateľov. Členstvo v Komisii môže trvať najviac dve obdobia za sebou.

3. Rokovaní Komisie sa za LIC zúčastňuje vedúci Oddelenia zahraničných projektov LIC, ktorý predkladá žiadosti o dotáciu, poskytuje príslušné informácie o žiadateľoch, vydavateľoch, autoroch a finančných možnostiach LIC, a tajomník Komisie, ktorý vyhotovuje zápisnicu z rokovania Komisie. Nemajú hlasovacie právo.

4. Predsedu a podpredsedu Komisie si volia menovaní členovia. Predseda vedie zasadnutia Komisie a predkladá do jedného týždňa po zasadnutí prostredníctvom zúčastnených zamestnancov LIC zápisnicu z rokovania riaditeľovi LIC. V neprítomnosti predsedu vedie zasadnutia Komisie podpredseda, ktorý preberá všetky práva a povinnosti predsedu.

5. Komisia sa stretáva na zasadnutiach v priestoroch Literárneho informačného centra spravidla štyri razy do roka, vždy najneskôr do 6 týždňov od uzávierky termínu (termíny na zaslanie žiadostí o finančnú podporu sú 31. január, 30. apríl, 31. júl, 31. október). Komisia rozhoduje o žiadostiach väčšinou hlasov. Rozhodnutie Komisie je platné, ak hlasujú aspoň traja členovia. V prípade nerozhodného hlasovania rozhoduje hlas predsedu.

6. Predseda Komisie prostredníctvom zúčastnených zamestnancov LIC predloží návrhy na udelenie dotácií riaditeľovi LIC. Ak riaditeľ nesúhlasí s rozhodnutím komisie, na najbližšom zasadnutí komisie vysvetlí svoje stanovisko. S konečnou platnosťou rozhodne až po tomto zasadnutí. Rozhodnutia komisie nadobúdajú platnosť po podpísaní zápisnice z príslušného zasadnutia riaditeľom LIC.

7. Ak je predmetom rozhodnutia o dotácii preklad knihy niektorého člena komisie, tento sa hlasovania nezúčastní.

8. O finančnú podporu sa môžu uchádzať zahraniční vydavatelia, ktorí hodlajú vydať v preklade do cudzieho jazyka (prvý preklad, resp. nový preklad) dielo slovenského autora (prózu, poéziu, eseje, divadelnú hru, knihu pre deti, vo výnimočnom a odôvodnenom prípade literárnu vedu či literárnu kritiku) alebo antológiu slovenskej literárnej tvorby. Zahraničný vydavateľ sa môže v odôvodnenom prípade uchádzať o finančnú podporu aj na vydanie literárnovedného či literárnokritického diela o slovenskom spisovateľovi, resp. slovenskej literatúre, napísaného v cudzom jazyku. Pod kategóriou „slovenský autor“ sa rozumie slovenský spisovateľ žijúci na Slovensku, ktorý vydal knižné dielo v renomovanom slovenskom vydavateľstve, resp. slovenský spisovateľ, trvale žijúci v zahraničí. Vydavateľ nemôže požadovať dotáciu na vydanie diela v preklade do slovenčiny ani do jazyka krajiny, v ktorej autor žije.
O podporu sa môžu uchádzať aj vydavatelia internetových publikácií, ak ide o periodickú publikáciu, nie o zverejňovanie ad hoc. Vydavateľ je povinný viditeľne uviesť informáciu o tom, že preklad vyšiel s podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného centra v Bratislave a dodať jednu kópiu vytlačeného diela.
Slovenskí vydavatelia sa môžu o podporu uchádzať v prípade, ak dielo preložené do cudzieho jazyka vychádza v koprodukcii so zahraničným vydavateľstvom, alebo ak je zabezpečená distribúciu diela v zahraničí.
Žiadosť o podporu zasielajú vydavatelia na predpísaných formulároch k hore uvedeným termínom. V čase odoslania žiadosti nesmie byť kniha, o ktorej podporu vydavateľ žiada, vydaná, a ani v tlači.
Súčasťou žiadosti je kópia zmluvy medzi vydavateľom a prekladateľom, ako aj medzi vydavateľom a autorom o vysporiadaní autorských práv.

9. Finančnú podporu môžu žiadať tiež šéfredaktori literárnych časopisov v zahraničí na publikovanie tzv. tematického čísla orientovaného na slovenskú literatúru (preklady textov najmenej troch slovenských autorov).

10. Finančnú podporu môžu ďalej žiadať prekladatelia slovenskej literatúry, ktorí už publikovali preklad diela slovenského autora. Komisia môže navrhnúť prekladateľský grant, ktorý pokryje prekladateľský honorár podľa honorárových pomerov v cieľovej krajine.

11. Pri rozhodovaní o udelení dotácie Komisia kladie dôraz na vysokú umeleckú kvalitu a význam diela. O výške konkrétnej podpory rozhoduje podľa kvality prekladu, rozsahu diela, významu vydavateľstva a jeho distribučných možností.

12. Komisia odloží udelenie dotácie na nasledujúci kalendárny rok, ak sú vyčerpané finančné prostriedky určené na tento účel na príslušný rok. Komisia môže nepriznať dotáciu knihe, ktorá s jej podporou v príslušnom kalendárnom roku vychádza už v najmenej troch prekladoch do iných jazykov.

13. Dotácia slúži predovšetkým na pokrytie prekladateľských a autorských honorárov. Komisia posudzuje výšku žiadanej dotácie na základe predpokladaného prekladateľského a autorského honoráru, pričom môže zohľadniť aj rozsah a prekladateľskú náročnosť diela. Komisia môže navrhnúť udeliť dotáciu do výšky:

a) 5.500,- € na román, antológiu poézie alebo prózy
b) 4.500,- € na novelu, výber z poézie alebo prózy
c) 4.000,- € na knihu pre deti, knižné alebo časopisecké vydanie divadelnej hry
d) 1.500,- € na tematické číslo v literárnom časopise, literárnovedné dielo.

LIC informuje vydavateľa o tom, že podporené dielo musí vyjsť do 2 rokov odo dňa, keď mu bola odoslaná informácia o udelení dotácie.
Vydavateľ je povinný uviesť na tirážnej strane informáciu o tom, že dielo vyšlo s podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného centra v Bratislave.

14. O udelení dotácie informuje Komisia žiadateľov najneskôr do 4 týždňov po rozhodnutí.
Dotáciu zasiela Literárne informačné centrum vydavateľovi na jeho bankový účet. Na požiadanie vydavateľa môže zaslať príslušnú časť priamo autorovi originálu alebo prekladateľovi, ak vydavateľ doručí LIC 5 výtlačkov podporeného diela a doklad o finančnom vyrovnaní.

15. Komisia môže navrhnúť riaditeľovi LIC udeliť Prémiu LIC za propagovanie a šírenie slovenskej literatúry v zahraničí vydavateľovi knihy slovenského autora alebo antológie slovenskej prózy, poézie či detskej literatúry, ktorá vyšla v preklade do cudzieho jazyka.
V kalendárnom roku možno udeliť najviac 2 prémie. Výška prémie je 1.500,- €.

16. Členovia komisie sú za svoju prácu odmeňovaní v zmysle platných predpisov. Výška odmeny je 60,- € na jedno zasadnutie.

17. Štatút Komisie SLOLIA vydáva, ako aj zmeny a dodatky k štatútu, schvaľuje riaditeľ Literárneho informačného centra.

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 10. februára 2021.

 

V Bratislave 10. februára 2021

 

Miroslava Vallová
riaditeľka Literárneho informačného centra