Zriaďovacia listina

Ministerstvo kultúry

Slovenskej republiky

Bratislava 8. decembra 2014

Číslo: MK-3057/2014-110/20850

R O Z H O D N U T I E

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o vydaní zriaďovacej listiny
Literárneho informačného centra

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva
zriaďovaciu listinu

Názov organizácie: Literárne informačné centrum

Sídlo organizácie: Bratislava, Námestie SNP č. 12, PSČ: 812 24

Identifikačné číslo: 31752381

Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. júl 1995

Vymedzenie predmetu činnosti: Literárne informačné centrum je celoslovenskou odbornou organizáciou, ktorá sa zaoberá komplexnou dokumentáciou a poskytovaním informácií vo vzťahu k literatúre a knižnej kultúre v Slovenskej republike.

Štatutárny orgán: riaditeľ

 

Čl. I
Základný účel a predmet činnosti

1. Literárne informačné centrum je koncepčnou, dokumentačnou, kultúmo-vzdelávacou, informačno-prezentačnou, konzultačnou a edičnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti pôvodnej literárnej tvorby, s dôrazom na súčasnú slovenskú literatúru. Činnosť uvedenú v tejto zriaďovacej listine vykonáva tiež smerom do zahraničia. Pri štátnej reprezentácii používa cudzojazyčný názov The Centre for Information on Literature.

2. Základným predmetom činnosti Literárneho informačného centra je zhromažďovať, odborne spracovávať a sprístupňovať dokumentáciu a informácie o pôvodnej literárnej tvorbe v Slovenskej republike a o súčasnom literárnom živote (dianí), propagovať diela slovenských autorov, spolupracovať pri vydávaní diel slovenských autorov v zahraničných vydavateľstvách a prezentovať slovenskú literatúru v Slovenskej republike a v zahraničí.

3. Literárne informačné centrum v rámci svojho predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy:
a) sústreďuje a spracúva informácie z oblasti súčasnej slovenskej literatúry a sprístupňuje ich kultúrnej verejnosti,
b) poskytuje podporu pôvodnej slovenskej tvorbe a systematicky zabezpečuje reflexiu súčasnej slovenskej literárnej tvorby, literárneho života a spisovateľských aktivít,
c) dokumentuje recepciu slovenskej literatúry doma i v zahraničí,
d) zabezpečuje a koordinuje budovanie centrálnej databázy informácií o literatúre v Slovenskej republike,
e) dokumentuje existenciu a prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí,
f) spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi, kultúrnymi organizáciami a organizáciami príbuzného zamerania, prostredníctvom Komisie SLOLIA finančne podporuje vydávanie prekladov a propagáciu diel slovenských autorov v zahraničí,
g) organizuje expozíciu Slovenskej republiky na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí so sprievodnými prezentačnými aktivitami,
h) zabezpečuje štipendijné pobyty prekladateľov zo zahraničia v Slovenskej republike v záujme šírenia slovenskej literatúry v zahraničí,
i) vykonáva vydavateľskú a publikačnú činnosť, vydáva periodické a neperiodické publikácie a zabezpečuje ich distribúciu a predaj,
j)  vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby,
k)  zabezpečuje šírenie informácií o slovenskej literatúre a jej propagáciu v Slovenskej republike a v zahraničí,
l) organizuje vybrané literárne podujatia, prezentácie, semináre, prednášky, vzdelávacie a prekladateľské dielne, pripravuje a spolupracuje na domácich a medzinárodných projektoch v oblasti literatúry,
m) na základe poverenia zriaďovateľa zabezpečuje realizáciu vybraných podujatí na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
n) je členom medzinárodných mimovládnych organizácií a zúčastňuje sa na ich práci,
o) spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnerskými a stavovskými organizáciami,
p) v oblasti literatúry analyticky, expertízne, informačne a poradenský spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, zastupiteľskými úradmi a kultúrnymi inštitútmi v zahraničí a inými kultúrnymi organizáciami a spoločenskými organizáciami, ako aj so spisovateľmi, prekladateľmi a inými osobnosťami tak, aby bolo zabezpečené plnenie úloh zriaďovateľa,
q) poskytuje informačné, konzultačné a ďalšie odborné služby verejnosti v súlade so svojím predmetom činnosti.

4. Súčasťou plnenia hlavného predmetu činnosti sú najmä:
a) sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti literárnej kultúry v rámci napĺňania svojho predmetu činnosti,
b) propagačná činnosť a ostatné aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia poslania a hlavného predmetu činnosti,
c) predmetom obchodnej činnosti môžu byť aj informačné výstupy z vlastných databáz.

Čl. II
Forma hospodárenia

1. Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu zriaďovateľa a kontroluje jej činnosť.

2. Literárne informačné centrum hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu. Vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

Čl. III
Vecné a finančné vymedzenie majetku

1. Literárne informačné centrum spravuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného základného účelu a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.

2. Hnuteľný majetok spravovaný Literárnym informačným centrom tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, dokumentačné, archívne fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii so stavom k dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Čl. IV
Podnikateľská činnosť nad rámec hlavnej činnosti

Literárne informačné centrum môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec vymedzeného účelu a predmetu činnosti v rozsahu stanovenom rozhodnutím zriaďovateľa za predpokladu, že organizácia plní úlohy v oblasti svojho predmetu činnosti. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou je organizácia povinná používať na skvalitňovanie svojho predmetu činnosti.

Čl. V
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Literárneho informačného centra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.

2. Štatutárny orgán riadi organizáciu a koná v jej mene v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za jej činnosť ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

3. Štatutárny orgán v súlade so zriaďovacou listinou určuje organizačnú štruktúru, vydáva organizačný poriadok a pracovný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy organizácie.

4. Právne úkony zriaďovateľa voči štatutárnemu orgánu vymedzuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Čl. VI
Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje

Literárne informačné centrum je zriadené na dobu neurčitú.

Čl. VII
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Zmeny zriaďovacej listiny Literárneho informačného centra sa vykonávajú formou číslovaných písomných dodatkov s uvedením dátumu začiatku platnosti a účinnosti. Dodatky vydáva minister kultúry Slovenskej republiky.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť Zriaďovacia listina Národného literárneho centra vydaná rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1232/1998-1 z 4. júna 1998 o vydaní zriaďovacej listiny Národného literárneho centra v znení rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1352/1999-1 z 11. júna 1999 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1913/1999-1 z 29. septembra 1999.

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

Marek Maďarič 
minister kultúry Slovenskej republiky