Ukážka z diela

Paralely a prieniky

Jestvuje veľa spôsobov, ako pristúpiť k románu Daniela Defoa Robinson Crusoe, píše anglická spisovateľka Virginia Woolfová v úvode eseje venovanej dobrodružstvám muža, ktorého mo­re vyvrhlo kedysi v druhej polovici 17. storočia na pustý ostrov, a vzápätí sa pýta, ktorý z mož­ných spôsobov si však máme zvoliť...

Tak trochu inšpirovaná Woolfovej otázkou a jej následným striedaním pohľadov na prí­beh nešťastného, no praktického a životaschop­ného, na svoj stredostavovský pôvod hrdého Angličana, ktorý sa odrazu ocitol v absolútnej izolácii od svojich blízkych, od celej spoločnos­ti, požičiam si hlavného protagonistu svetozná­meho románu do eseje, ktorej téma nemôže mať na prvý pohľad s ním nič spoločné...

Alebo možno predsa len niečo: predstavme si hypotetickú situáciu, že Robinsonovi, kto­rý v nečakaných situáciách prejavil dôvtip aj zručnosť a vedel si poradiť s mnohými problé­mami, by sa zhlukom šťastných náhod podari­lo vybudovať na neobývanom ostrove laborató­rium. Predstavme si ďalej, že stroskotanec je - dajme tomu - špecialista v niektorej vedeckej disciplíne a že by mohol v tomto laboratóriu ro­biť experimenty, dokonca by ich mohol ničím nerušený mnohonásobne v pokoji a sústredení opakovať, ako sa to od každého zodpovedného experimentátora očakáva...

Vychádzal by pri nich z teoretických poznat­kov, ktoré si osvojil pred stroskotaním a použí­val by metódy, s ktorými pracoval vo výskum­nej inštitúcii pred osudnou udalosťou. Jeho cie­ľom by bolo dospieť sériami experimentálnej práce k novému poznaniu, ktorému by sa dal pripísať status vedeckého poznania...

Robinsonovskou metaforou možno (isteže, s licenciou na isté zveličenie) ilustrovať podsta­tu otázky, ktorá zamestnáva tak špeciálne ve­dy, ako aj filozofiu a metodológiu vedy. Nazna­čená hypotetická situácia nie je v dejinách filo­zofického myslenia nová, no najmä v minulom storočí sa začali viesť v spomínaných vedných oblastiach živé diskusie o sociálnej povahe ve­deckého poznania, pričom sa zdôrazňovalo, že sociálne dimenzie tvoria jeho dôležité súčasti.

Ak by sme sa vrátili k tejto metafore, mohli by sme problém sformulovať do otázky, či by Robinson mohol sám a bez interakcií s inými vedcami, s vedeckou komunitou, bez diskusií a oponentúr vnútri nej dosahovať vedecké, ob­jektívne platné poznanie (v zmysle, v akom sa v súčasných epistemologických koncepciách kvalifikuje vedecké poznanie), respektíve do otázky, či objektivita poznania môže byť pro­duktom individuálneho, od vedeckej komunity izolovaného vedca.

Problematika objektivity vedeckého poznania patrí dnes v epistemologických koncepci­ách k najrozšírenejším a najdiskutovanejším.

Hovoriť o nej možno prinajmenšom v dvoch rovinách, respektíve v dvoch významoch, a to: ako o objektivite vedeckých teórií v zmysle ich referenčného charakteru, v zmysle vedeckého realizmu (či a do akej miery teória zodpovedá skúmanej realite, či referuje o nej).

V druhej rovine možno o objektivite uvažovať v súvislosti s vlastnosťami metód a postupov ve­deckého poznávania, teda s tým, do akej mie­ry sú používané metódy a postupy schopné mi­nimalizovať rôzne subjektívne záujmy, hodno­ty, zaujatosti, preferencie. Je zrejmé, že medzi oboma rovinami existuje súvis a že druhá rovi­na má dôsledky pre prvú...

Otázka, ktorú sme sformulovali v spojitosti s Robinsonom, zapadá do širšieho spektra sú­časných diskusií o povahe a zdrojoch vedecké­ho poznania.

So zvýrazneným záujmom o vstup sociál­nych faktorov do produkcie poznania (vráta­ne vedeckého) sa stretávame vo viacerých filo­zofických a metodologických koncepciách (spo­meniem aspoň Feyerabenda, Kuhna, Foucaulta...). Tento ich záujem sa premieta do úlohy skúmať vzťahy medzi poznávaním a spoločen­skými podmienkami, v ktorých toto prebieha, ozrejmiť sociálno-politické kontexty každej in­telektuálnej práce, a tak zdôrazniť ich vplyvy aj na procesy tvorby samotných vedeckých teórií.

Do istej miery príbuzný, no zároveň špecific­ký pohľad na skúmanú problematiku ponúka­jú feministické epistemológie, podľa ktorých je potrebné sústreďovať sa na uchopovanie so­ciálnych, kultúrnych, politických dimenzií po­znávania aj z rodovej perspektívy.

Pristavím sa pri týchto epistemológiách, kto­ré vznikli ako reakcia na skutočnosť, že dosiaľ sa v histórii ženskej skúsenosti ako možnému objektu, tobôž subjektu a ako možnému zdro­ju platného, objektívneho poznania nevenova­la pozornosť. A nemenej ako reakcia na ďalšiu skutočnosť, že povaha skúsenosti žien ako indi­víduí (sociálnych skupín] a kognitívna hodno­ta tejto skúsenosti sa v hlavných epistemologic- kých prúdoch prehliadali alebo sa nevnímali adekvátne ich dôležitosti.

Bolo by nespravodlivé, ak by sme za takýto postoj obviňovali iba jednotlivých filozofov, pre­tože k dôvodom, pre ktoré boli ženy vytesnené zo sféry možných subjektov poznania, patrí aj spôsob, akým sa v samotnej filozofickej tradí­cii vymedzoval pojem poznania, jeho objektivi­ty a ako sa historicky utvárali celé filozofické systémy.

Filozofky, ktoré si vytýčili cieľ konfrontovať svoju disciplínu (na priereze jej vývoja a na­prieč jej jednotlivými systematickými oblasťa­mi) s problematikou hierarchických vzťahov medzi rodmi, a teda skúmať, či a do akej mie­ry sa filozofické myslenie podieľalo na vytvára­ní predstáv o týchto hierarchických vzťahoch, si uvedomujú potrebu dôkladne prehodnotiť ka- tegoriálny a pojmový aparát tradičnej filozofie (jej jednotlivých oblastí] a zároveň sa pokúsiť aj o jej rekonštrukciu.

Prelínania a prieniky epistemologických, so- ciálno-politických, ekonomických, etických as­pektov poznania, podobne ako dôraz na skú­manie produkcie poznania v sieti mocenských vzťahov, stručne povedané, dôraz na význam, aký pre produkciu poznania predstavuje so­ciálny kontext, to všetko naznačuje možné vý­chodiská pre iniciatívy zamerané na nové, ne­tradičné uvažovanie o vedeckom poznávaní (aj o jeho štruktúrnych prvkoch).

Uznaním vnútornej spätosti poznania s uve­denými (a ďalšími) faktormi dochádza k posu­nu známej kantovskej otázky od jej pôvodnej podoby „Čo môžeme vedieť?“ k podobe zahŕňa­júcej toto uznanie sociálnych dimenzií pozna­nia „Kto je de facto toto my?“, a tak cez prizmu tejto otázky sa vlastne mení pohľad na subjekt vedeckého poznania ako na jeden z jeho zák­ladných prvkov.

Tento totiž nepredstavuje akúsi izolovanú, od- telesnenú, bezrodovú, ahistorickú, hodnotovo a postojovo neutrálnu, v historickom a sociál­nom vzduchoprázdne žijúcu bytosť, ale v inte­rakciách s inými ľuďmi poznávajúcu, konajú­cu, preciťujúcu bytosť začlenenú v konkrétnom sociálnom a historickom kontexte, v sieti jeho najrôznejších väzieb. Znamená to medziiným, že nie každé my môže získať to isté poznanie a nie každé my si môže nárokovať, aby to, čo vie, bolo spoločensky akceptované a uznané ako hodnoverné, spoľahlivé poznanie.

K zásadnému posunu dochádza v súčasnosti aj v tradičnom chápaní vedy ako individuálnej, od sociokultúrneho kontextu a takisto od sub­jektu poznania nezávislej aktivity - k jej chá­paniu ako sociálneho podujatia, v ktorom sa nerealizuje akási „logika per se“ zjednocujúca a unifikujúca pohľad na vzťah prírody, kultúry a samotnej vedy: ako podujatia, ktoré je úzko späté s konkrétnym kultúrnym pozadím a ním aj ovplyvňované.

Veda sa dnes už vo väčšine známych kon­cepcií vníma ako spoločensko-kultúrna čin­nosť a ako historická prax, povedané s Monou Singerovou, ako súbor heterogénnych praktík, technológií a ako súbor rozličných do produk­cie poznania vstupujúcich, vzájomne si konku­rujúcich kultúrnych hodnôt, noriem, záujmov, spôsobov myslenia a konania.

Významnú úlohu zohrala v rozpracúvaní tej­to otázky koncepcia poprednej americkej filo­zofky Helen Longinovej (mimochodom, navští­vila pred pár rokmi Bratislavu, kde prednies­la niekoľko zaujímavých prednášok aj na tému objektivity vedeckého poznania).

Táto autorka (vo svojich názoroch nie je osa­motená) vo viacerých prácach zdôrazňuje, že subjektom vedeckého výskumu nie sú auto­nómne a atomizované indivíduá, ale vedecké komunity ako spoločenstvá vedcov, ktorí prija­li spoločnú vedeckú paradigmu a ktorých čin­nosť charakterizuje predovšetkým interaktivi- ta a kooperácia, pričom účinná interaktivita predpokladá podľa filozofky rôznosť a plurali­tu pohľadov či prístupov.

V takejto optike zohľadňujúcej povahu súčas­nej výskumnej práce vyznieva obraz vedy ako ahistorickej, hodnotovo či rodovo neutrálnej, apolitickej aktivity izolovaných „robinsonov- ských“ subjektov ako zavádzajúca ilúzia, ktorá sa už prežila a nemá opodstatnenie.

Viacerí vedci si už dlhšie zreteľne uvedomu­jú opodstatnenosť týchto zmien a na základe vlastnej bádateľskej práce sa stavajú kriticky k tradičným predstavám o vedeckej práci ako o niečom, čo sa deje mimo kultúrno-sociálneho kontextu, čo je nezávislé od spoločenských pod­mienok, od duchovnej atmosféry doby.

Ilustratívne možno poukázať na názory fyzi­ka Erwina Schródingera, ktorý v práci Ist die Naturwissenschaft milieubedingt? (Je prírodná veda podmienená prostredím?) radikálne kri­tizoval objektivistické chápanie vedy; slávny fy­zik argumentoval nielen prítomnosťou a vply­vom subjektivity pri vedeckom poznávaní, ako je to napríklad pri výbere experimentov či pri podmienenosti predchádzajúcimi teóriami, ale zdôraznil vplyv záujmov, svetonázoru a takisto vplyv „ducha doby“, kultúrneho prostredia, kto­rého sme všetci členmi a poznávame pod jeho vplyvom.