Andrej Mráz

Narodenie 28. 11. 1904 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 29. 5. 1964 Bratislava • Pseudonym

  Andrej Bodroň, Dragovan, Galádik, Karol Matliar
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Novom Vrbase, Békešskej Čabe a v Novom Sade, kde r. 1925 zmaturoval, 1925 – 29 študoval na Filozofickej fakulte UK v

  Študoval na gymnáziách v Novom Vrbase, Békešskej Čabe a v Novom Sade, kde r. 1925 zmaturoval, 1925 – 29 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1929 – 30 bol dramaturgom činohry SND v Bratislave, 1930 – 38 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1932 – 38 hlavným redaktorom Slov. pohľadov, 1938 – 64 pedagógom, od 1953 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už ako vysokoškolák vydal prvú monografiu o S. Hurbanovi Vajanskom (1926). V množstve literárnych kritík, článkov a statí sa vyhranil ako nadgeneračný kritik a propagátor realistickej metódy v literatúre. Značnú pozornosť venoval problematike česko-slov. literárnych a kultúrnych vzťahov. Ťažisko jeho vedeckej práce spočíva v prácach literárnohistorického charakteru. Je autorom monografickej štúdie o Jozefovi Škultétym (1933), monografii o Matici slov. v r. 1863 – 1875 a o Jánovi Kalinčiakovi (1936),  monografie Literárne dielo Terézie Vansovej (1937), neskôr prác o Gustávovi Maršallovi-Petrovskom, H. Gavlovičovi, Jánovi Čajakovi, Andrejovi Truchlom-Sytnianskom, Mikulášovi Štefanovi Feriančíkovi, Jánovi Kollárovi, zasiahol aj do polemík o Rázusov román Odkaz mŕtvych (1942). V ďalších dielach skúmal vzťahy slov. a ruskej literatúry i stav slov. literatury v Juhoslávii (Dnešný stav slovanskej vzájomnosti u Slovákov, 1945; Ruské momenty v diele Jána Kollára, 1946; Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch, 1948; L. N. Tolstoj u Slovákov, 1950; Z ruskej literatúry a jej ohlasov u Slovákov, 1955; Rozhovory o vojvodinských Slovákoch, 2004). Pripravil syntetické Dejiny slovenskej literatúry (1948) a syntézu Slovenská literatúra od sedemdesiatych rokov 19. stor. po rok 1918 (1952). Vydal knihy Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe (1950), Poprevratové dielo Martina Kukučína (1953), Medzi našimi literatúrami (1960). Posmrtne vyšli jeho spomienkové a autobiografické diela (Čím slovo žilo, 1967; Brázdami života, 1974); výbery z recenzistiky a článkov (Medzi prúdmi, 1969; Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry, 1987). Bol tiež zakladateľskou osobnosťou slov. dramaturgie, divadelnej histórie a teórie (Ideové základy slovenského divadla, 1938). Výber z jeho divadelnokritickej a publicistickej tvorby vyšiel až posmrtne (Pohľady na slovenskú drámu, 1975).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Ideové základy slovenského divadla (1938)
  • Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch (1948)
  • Čím slovo žilo (1967)
  • Brázdami života (1974)
  • Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry (1987)
  • Rozhovory o vojvodinských Slovákoch (2004)

  Literárna veda

  • Literárne dielo Terézie Vansovej (1937)
  • Dnešný stav slovanskej vzájomnosti u Slovákov (1945)
  • Ruské momenty v diele Jána Kollára (1946)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1948)
  • L. N. Tolstoj u Slovákov (1950)
  • Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe (1950)
  • Slovenská literatúra od sedemdesiatych rokov 19. stor. po rok 1918 (1952)
  • Poprevratové dielo Martina Kukučína (1953)
  • Z ruskej literatúry a jej ohlasov u Slovákov (1955)
  • Medzi našimi literatúrami (1960)
  • Medzi prúdmi (1969)

  Editorská činnosť

  • Pohľady na slovenskú drámu (1975, výber z kritík A. Mráza)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12. RUSŇÁKOVÁ, Petra:
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.

  RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324.

  HUČKOVÁ, Dana: Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 286 – 292.

  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 102 – 103.

  ŠIMEKOVÁ SPEVÁKOVÁ:, Marína: Žáner eseje Andreja Mráza v kontexte slovensko-vojvodinských prepojení. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 308 – 317.

  PETRÍK, Vladimír: K výročiu literárneho historika a kritika Andreja Mráza. (Biografistika). In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 84 – 85.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013