Gizela Gáfriková

Narodenie 20. 10. 1945 Banská Bystrica
Úmrtie 6. 3. 2014 • Životopis autora

  Manžel → Michal Gáfrik. Študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici, kde r. 1964 maturovala, 1964 – 69 históriu

  Manžel → Michal Gáfrik. Študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici, kde r. 1964 maturovala, 1964 – 69 históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1969 nastúpila ako interná ašpirantka do Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, kde doposiaľ pracuje ako vedecká pracovníčka na Oddelení dejín staršej slov. literatúry. Sústreďuje sa na výskum literatúry 17. – 18. stor., ktorú sleduje v širšom dobovom jazykovom a kultúrnohistorickom kontexte. Osobitnú pozornosť venovala tvorbe H. Gavloviča (viaceré štúdie, kritické vydanie Valaskej školy mravúv stodoly s literárnohistorickým a textovokritickým komentárom, 1989), žánrovým otázkam barokovej prózy (S. Hruškovic, T. Masník, J. Milochovský, P. Bajan), výskumu textových prameňov duchovnej piesne (o. i. Dlabačov kancionál) a i. Edične pripravila komentovanú antológiu slov. barokovej poézie Ja miluji, nesmím povídati… (1977), výber z Gavlovičovho diela Naučenia o dobrých mravoch (1987), O dobrých mravoch (2004), zborník Literárne dielo Hugolína Gavloviča (2004), zborník o predhistórii literárneho výskumu na Slovensku Pannonia docta (2003), knihu štúdií o slov. literatúre 17. – 18. stor. Zabúdané súvislosti (2006) a súbor štúdií Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia (2010). Od stredoškolských štúdií publikovala verše v Mladej tvorbe, neskôr aj v Slov. pohľadoch. R. 1974 vydala cenzúrou oklieštenu básnicku zbierku Potichu. V jazykovej spolupráci s filológmi prebásnila z francúzštiny veršované pasáže dielka Aucassin a Nicoletta, Corneillovu drámu Horácius, z latinčiny Eclogu J. B. Magina. Z poľštiny preložila výber z básnického diela M. Pawlikowskej-Jasnorzewskej.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Potichu (1974)

  Editorská činnosť

  • Ja miluji, nesmím povídati… (1977, antológia slov. barokovej poézie)
  • Naučenia o dobrých mravoch (1987, výber z Gavlovičovho diela)
  • Pannonia Docta. Učená Panónia (2003, 1.vydanie, zborník)
  • Literárne dielo Hugolína Gavloviča (2004, zborník)
  • O dobrých mravoch (2004, V tejto edícii 1.vydanie, výber z Gavlovičovho diela)
  • Zabúdané súvislosti (2006, kniha štúdií o slov. lit. 17. – 18. stor.)
  • Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. – 18. storočia (2010)

  Prekladateľská činnosť

  • Aucassin a Nicoletta (prebásnila)
  • Eclog (prebásnila)
  • Horácius (prebásnila)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠVANTNER, Ján: Oneskorený nekrológ (Za Gizelou Gáfrikovou 20. októbra 1945 – 6. marec 2014). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 130, 2014, č.
  ŠVANTNER, Ján: Oneskorený nekrológ (Za Gizelou Gáfrikovou 20. októbra 1945 – 6. marec 2014). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 29 – 292.

  TKÁČIKOVÁ, Eva: Za gizelou Gáfrikovou (nekrológ). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 29 – 31.
  Zobraziť všetko