Imrich Kotvan

Narodenie 9. 2. 1910 Trnovec
Úmrtie 21. 3. 1984 Bratislava • Životopis autora

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Skalici, 1929 – 34 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1931 – 32 absolvoval

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Skalici, 1929 – 34 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1931 – 32 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Štrasburgu. R. 1934 – 38 prof. na gymnáziu v Trnave, 1938 – 45 pracovník Ministerstva školstva a národnej osvety, 1945 – 50 Povereníctva školstva, od r. 1950 pracoval v Univ. knižnici v Bratislave, kde viedol oddelenie rkp. a starých tlačí. Sprvu sa venoval kultúrnej a literárnej histórii najmä z biografického aspektu, neskôr bibliografii a inkunábulistike. Zo slov. kultúrnych a literárnych dejín ho zaujala epocha národného obrodenia, osobitne bernolákovské hnutie, ktorého protagonistov priblížil v monografiách Juraj Fándly (1946), Bernolákovci (1948), Ján Hollý (1949) a Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu (1975), v bio-bibliografických a edičných prácach Bibliografia bernolákovcov, Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (obe 1957) a Bernolákovské polemiky (1966). Autor komentovaných súpisov Štúrovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (1956) a Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave (1970), monografickej práce o Jozefovi Braneckom (1942) a štúdií o literárnej Trnave i jej osobnostiach. Ako popredný slov. inkunábulista popri parciálnych súpisoch svoje výskumy sumarizoval v diele Inkunábuly  na Slovensku (1979).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Štúrovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (1956)
  • Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (1957)
  • Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave (1970)
  • Inkunábuly na Slovensku (1979)

  Literárna veda

  • Fándly – Blaho – Hodža (1938)
  • Juraj Fándly (1946)
  • Bernolákovci (1948)
  • Ján Hollý (1949)
  • Bibliografia bernolákovcov (1957)
  • Bernolákovské polemiky (1966)
  • Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu (1975)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  DOMOVÁ, Miroslava: Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie. In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 4, s. 38 – 39.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013