• Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
  Slovenský jazyk
 • Životopis autora

  Ivan Cvrkal sa narodil 21. 6. 1934. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave, kde zmaturoval v r. 1953, pôsobil vo vojenskom učilišti ako vojak z povolania

  Ivan Cvrkal sa narodil 21. 6. 1934. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave, kde zmaturoval v r. 1953, pôsobil vo vojenskom učilišti ako vojak z povolania (1953 – 1970), súčasne externe študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1959 – 1964). Od r. 1970 bol štipendistom v Ústave svetovej literatúry a jazykov, po jeho zrušení bol od r. 1973 vedeckým pracovníkom v Literárnovednom ústave SAV. Popri vedeckej činnosti pôsobil aj ako pedagóg na Pedagogickej fakulte UK, v r. 2001 vymenovaný za profesora.

  Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje výskumu nemeckej literatúry najmä 19. a 20. storočia a výskumu medziliterárnych vzťahov. V komparácii nemeckej literatúry so slovenskou sa sústredil na skúmanie procesu trvalého aktívneho vzťahu slovenských spisovateľov k nemeckej literatúre, filozofii a kultúre vôbec, ktorý sa markantne rozvinul najmä v slovenskom národnom obrodení. Dôkazom toho je aj osobnosť S. H. Vajanského, ktorú významne spoluformovala práve nemecká literatúra. Tento osobitý a v našej literatúre vo viacerých smeroch ojedinelý vzťah predstavil v monografii S. H. Vajanský a nemecká literatúra (1984). Ďalšou významnou monografiou je práca o próze nemeckej moderny na prelome 19. a 20. storočia Das Junge Wien (1995). Literatúre 20. storočia a z nej predovšetkým zložitému fenoménu avantgardy v literatúre sa venoval ako zostavovateľ zborníkov: Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny (1996), Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002), Európske literárne avantgardy 20. storočia (2005). Autor množstva vedeckých štúdií, doslovov, populárno-vedných článkov, recenzií a kritických glos. Viaceré práce majú charakter problémových štúdií, napr. Epický svet a premeny mýtu v diele Thomasa Manna (1977). Integrálnou súčasťou Crvkalových tvorivých aktivít je aj jeho prekladateľská činnosť (S. Zweig, H. Bobrowski, P. Brock, H. H. Kirst, K. David a i.), pričom k viacerým prekladom pripojil analytické štúdie.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Epický svet a premeny mýtu v diele Thomasa Manna (1977)
  • S. H. Vajanský a nemecká literatúra (1984)
  • Das Junge Wien (1995)
  • Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002, spoločné dielo autorov:  I. Cvrkal, S. Lesňáková)

  Editorská činnosť

  • Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny (1996)
  • Európske literárne avantgardy 20. storočia (2005)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Literatúre 20. storočia a z nej predovšetkým zložitému fenoménu avantgardy v literatúre sa venoval ako zostavovateľ zborníkov:
  Literatúre 20. storočia a z nej predovšetkým zložitému fenoménu avantgardy v literatúre sa venoval ako zostavovateľ zborníkov: Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny (1996), Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002), Európske literárne avantgardy 20. storočia (2005).
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013