• Životopis autora

  R. 1950 – 53 absolvoval gymnázium v Lučenci, 1953 – 57 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v

  R. 1950 – 53 absolvoval gymnázium v Lučenci, 1953 – 57 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. R. 1957 – 61 učil na Pedagogickej škole v Lučenci, od 1961 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde bol od r. 1984 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry, od 1989 dekanom fakulty a r. 1992 prvým rektorom novozriadenej Univerzity M. Bela. R. 1993 – 99 pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidenta Slov. republiky v Bratislave, od 2000 prof. Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venoval sa jazykovednému bádaniu, skúmaniu štýlu umeleckej prózy. Publikoval štúdie s literárnovednou a štylistickou problematikou v odborných periodikách a zborníkoch. Autor prác Rozbor štýlu prózy (1971), Umenie prednesu (1974), Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989), Jazyk, reč, človek (1998). Autor a spolutvorca učebníc gramatiky a štylistiky, Slovníka literárnovedných termínov (1979), Štylistika slovenčiny (2004), práce o dejinách Univerzity M. Bela Základné miľníky na ceste za univerzitou (2007), učebnice Javisková reč a umelecký prednes (2010).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Rozbor štýlu prózy (1971)
  • Slovníka literárnovedných termínov (1979)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PATRÁŠ, Vladimír: Ján Findra: Základmé míľniky na ceste za univerzitou. In: Knižná revue , roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15,
  PATRÁŠ, Vladimír: Ján Findra: Základmé míľniky na ceste za univerzitou. In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15, s. 11.

  NEMCOVÁ, Emília: Problematika štylistiky nanovo (Ján Findra: Štylistika slovenčiny). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) za vedu (2004) Cena primátora Banskej Bystrice (2002) Zlatá medaila UMB (1997) Krzyš komandorski z gwiazda
  Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) za vedu (2004)
  Cena primátora Banskej Bystrice (2002)
  Zlatá medaila UMB (1997)
  Krzyš komandorski z gwiazda zaslugi Reczypospolitej Polskiej (1997)

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013