• Pseudonym

  Ivan Chyžný
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Bulharský jazyk
  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Ján KOŠKA v r. 1949 – 55 študoval na strednej škole v Lučenci, 1955 – 60 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1958 – 59

  Ján KOŠKA v r. 1949 – 55 študoval na strednej škole v Lučenci, 1955 – 60 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1958 – 59 bulharský jazyk a literatúru na št. univerzite v Sofii. R. 1955 a 1960 – 61 bol redaktorom denníka Smena, 1961 – 62 pracovníkom Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1962 – 64 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1964 – 73 pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1973 – 92 Literárnovedného ústavu SAV, súčasne od 1974 prednášal bulharskú literatúru na Filozofickej fakulte UK, od r. 1992 riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Literárne činný od r. 1952, keď začal časopisecky publikovať prvé básne a reportáže, knižne debutoval súborom reportáží o dojmoch z Bulharska Slnečná Marica (1961); básnická prvotina Snívanie o zbraniach (1967), zbierky: Oheň s bukmi (1970), Prírodniny (1972), Účasť (1973), Letopočet (1987). Od r. 1969 systematicky prekladá bulharskú literatúru (spolu okolo 70 titulov). Preložil výbery z Ch. Boteva, I. Vazova, P. K. Javorova, G. Mileva, A. Dalčeva, D. Stefanova, I. Radeva, P. Matova, B. Dimitrovej a i., prózy E. Staneva, S. Dičeva, N. Chajtova, P. Vežinova, A. Dončeva a ďalších, hry V. Petrova, I. Radojeva, Ľ. Peevského, M. Veličkova, G. Danailova, J. Radičkova, S. Stratieva a i., pripravil viacero antológií z bulharskej literatúry (Chvíľa Slnka, 1976; Verše proti smrti, 1980; Nepokojné leto, 1983). Z ruštiny preložil výber z poézie A. Bloka Verše o prekrásnej dáme (1972) a V. Chlebnikova A rukou ukážeme na Slnko (1977). Ako scenárista a libretista spolupracoval s rozhlasom, televíziou, filmom a divadlom, knižne vydal dramatickú kompozíciu o G. Dimitrovi Väzeň č. 8085 (1983). Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zaoberal problematikou bulharsko-slov. kultúrnych a literárnych vzťahov, ktoré spracoval v monografiách Slovenské literárne pohľady na bulharský juh 1867 – 1878 (1978), Slovensko-bulharské literárne vzťahy 1826 – 1918 (1985), Recepcia ako tvorba (2003), bulharskú poéziu na prelome 19. a 20. stor. priblížil v knihe Bulharská básnická moderna  (1972).

  Spomienková monografia o autorovi:

  Najväčšmi znejú tichá. Ján Koška 1936 -- 2006 (Bratislava-Sofia 2011; autori: Christina Balabanova, Mária Bátorová, Ivan Dorovský, Igor Hochel, Ján Jankovič, Hana Košková, Mária Kusá, Ivo Pospíšil, Viera Prokešová, Dimitar Stefanov a Milan Žitný)

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Snívanie o zbraniach (1967)
  • Oheň s bukmi (1970)
  • Prírodniny (1972)
  • Účasť (1973)
  • Letopočet (1987)

  Literárna veda

  • Bulharská básnická moderna (1972)
  • Slovenské literárne pohľady na bulharský juh 1867 – 1878 (1978)
  • Slovensko-bulharské literárne vzťahy 1826 – 1918 (1985)
  • Recepcia ako tvorba (2003, 1.vydanie)
  • Najväčšmi znejú tichá. Ján Koška 1936 - 2006 (2011, Bratislava-Sofia; autori: Christina Balabanova, Mária Bátorová, Ivan Dorovský, Igor Hochel, Ján Jankovič, Hana Košková, Mária Kusá, Ivo Pospíšil, Viera Prokešová, Dimitar Stefanov a Milan Žitný)

  Scenáristika

  • Väzeň č. 8085 (1983)

  Publicistika

  • Slnečná Marica (1961)

  Editorská činnosť

  • Chvíľa Slnka (1976, antológia z bulharskej literatúry)
  • Verše proti smrti (1980, antológia z bulharskej literatúry)
  • Nepokojné leto (1983, antológia z bulharskej literatúry)
  • Dobrodružstvo bádania. O živote a diele Dionýza Ďurišina (2002)

  Prekladateľská činnosť

  • Verše o prekrásnej dáme (1972, výber poézie A. Bloka)
  • A rukou ukážeme na Slnko (1977, výber poézie V. Chlebnikova)
  • Petrov, V.: Biela rozprávka (1985, spolus E. Kudličkom, bábková hra)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HOCHEL, Igor: Spomienka na Jána Košku. In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 11. BALÁK, Štefan: Ľútoriadky za Jánom
  HOCHEL, Igor: Spomienka na Jána Košku. In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 11.

  BALÁK, Štefan: Ľútoriadky za Jánom Koškom (1. 12. 1936 Budiná – 11. 5. 2006). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

  GABRÍKOVÁ, Adela: Stimuly pre tvorbu (Ján Koška: Recepcia ako tvorba). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 3.

  ŠAH: Ján Koška. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 156.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013