Jozef Škultéty

Narodenie 25. 11. 1853 Potok
Úmrtie 19. 1. 1948 Martin • Pseudonym

  B. Tatran, Jochmann, Náhradník, Polerecký, Slovák
 • Životopis autora

  Jozef ŠKULTÉTY v r. 1863 – 68 študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote a v Revúcej, kde 1868 – 71 absolvoval aj učiteľský

  Jozef ŠKULTÉTY v r. 1863 – 68 študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote a v Revúcej, kde 1868 – 71 absolvoval aj učiteľský ústav, r. 1872 získal učiteľsky diplom v Kláštore pod Znievom, 1874 - 76 študent učiteľského ústavu v Budapešti. R. 1871 – 73 učiteľ v Sučanoch, 1873 – 74 vo Vrútkach, 1877 – 79 pracovník školského inšpektorátu v Rimavskej Sobote, 1879 – 81 úradník banky Slávia v Martine, od 1881 redaktor periodík: 1881 obnovil s Vajanským Slov. pohľady, 1890 – 1916 ich redaktor, 1881 - 1919 redaktor Národných novín, po 1916 ich zodpovedný redaktor i redaktor ďalších periodík. R. 1919 – 40 správca Matice slov. v Martine, súčasne prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1871 debutoval v almanachu Napred, 1871 – 86 publikoval rozprávky, poviedky, črty a besednice v dobových časopisoch. Prozaické ambície, slovanská a rusofilská orientácia ovplyvnili jeho prekladateľskú a redakčnú činnosť. V Slov. pohľadoch sa zaslúžil o uvedenie diel popredných ruských spisovateľov, slovanských a inonárodných autorov. Venoval sa literárnokritickej práci, interpretácii diel realistickej generácie (Hviezdoslav, Vajanský, Kukučín, Šoltésová, Vansová, Tajovský, Timrava, Podjavorinská). Poznatky o slov. kultúrnom vývine rozširoval v životopisných portrétoch, nekrológoch i pramenných materiáloch. Zaslužil sa o objektívne zhodnotenie významu bernolákovcov, osvetlil význam druhej bernolákovskej generácie na čele s M. Hamuljakom, jeho spolupráce s J. Kollárom a P. J. Šafárikom. Stálu pozornosť venoval štúrovskej generácii (J. Botto, S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič). Súhrnny pohľad na literárny vývin na Slovensku podal v Dejinách slovenskej literatúry koncipovaných pre maďarské publikum (1911, v slovenčine 1968). Výber z literárnohistorických prác vydal pod názvom O Slovákoch (1928). V práci Stodvadsaťpäť rokov zo slovenskeho života (1920) načrtol slov. dejiny od začiatku národného obrodenia po prvú svetovú vojnu. Jeho práce súborne vyšli v rozsiahlom 7-zv. Diele (1984 – 92).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí (Jozef Škultéty, 1853 – 1948). In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí (Jozef Škultéty, 1853 – 1948). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 25 – 30.

  -po-: Brána do hispánskeho sveta (Jozef Škultéty – Jozef Šulhan: Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník). In: Knižná revue, roč. XV, 21. 12. 2005, č. 26, s. 8.

  MARKUŠ, Jozef: Stopäťdesiat rokov slovenského života 1853 – 2003. (Nad novým knižným vydaním publicistických prác Jozefa Škultétyho). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 13 – 16.

  WINKLER, Tomáš: Vedec výnimočných kvalít. 150 rokov od narodenia Jozefa Škultétyho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 6 – 12.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013