Mikuláš Šprinc

Narodenie 30. 11. 1914 Krompachy
Úmrtie 31. 5. 1986 Wickliffe (OH, USA) • Životopis autora

  Mikuláš ŠPRINC po maturite na gymnáziu v Levoči študoval r. 1934 – 39 teológiu v bohosloveckom seminári v Spišskej Kapitule, r.

  Mikuláš ŠPRINC po maturite na gymnáziu v Levoči študoval r. 1934 – 39 teológiu v bohosloveckom seminári v Spišskej Kapitule, r. 1953 dosiahol licenciát (Magister artium) na Western Reserve University v Clevelande. R. 1939 – 42 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi, 1942 – 44 riaditeľom Slov. katolíckej akadémie, od 1943 redaktorom časopisu Kultúra, 1944 generálnym tajomníkom Ústredia charity. Začiatkom leta 1945 odišiel do emigrácie, kde najskôr pôsobil ako pápežský delegát III. vatikánskej misie pre slov. utečencov v Rakúsku a v Nemecku, od februára do júna 1946 sociálny pracovník vo vatikánskom Centrálnom úrade pre obete vojny, v lete 1946 emigroval do USA, bol učiteľom moderných jazykov na vyššej škole slov. benediktínov v Clevelande, od r. 1957 prof. moderných jazykov a filozofie umenia na Borromeo Se mi nary of Ohio. Debutoval knihou reflexívnych sonetov Ozveny v samotách (1939), pamiatke spolužiaka venoval politický nekrológ Tak umieral básnik Paľo Oliva (1942, s J. Silanom). Prvú exilovú zbierku básní Putovné piesne (1950) vydal spolu s K. Strmeňom a postupne k nej pribudli knihy veršov Na Floride sám, Tvárou proti slnku (obe 1953), Z poludnia a polnoci (1960), Mladosť orla (1962), Oči moje pútnice (1965). Zbierky sú charakteristické adoráciou Boha a oslavou prírody, rezonuju v nich aj vlastenecké a politické motívy. Druhé tvorivé obdobie odráža skúsenosti a pobyt v exilových podmienkach (zbierky Andante, 1967; Bratislavský park, 1968; Piesne z Palidora; Odkaz, obe 1970; Koralový ostrov, 1973; Sonety o kráse, 1976; Tiché vody, 1977; Z odviatych dní, 1979; Nezhasínajte hviezdy, 1980; Z diaľky, 1982; Jazero Orióna; Oleandre, obe 1983). Autorovi ide o poetickú interpretáciu i syntézu tradičných duchovných a mravných hodnôt, pričom z jeho veršov vyžaruje ľudská tolerancia, zmysel pre krásu a duševná harmónia. Súčasne s písaním veršov sa venoval prekladateľskej činnosti (R. M. Rilke, P. Lippert, G. Papini a i.) a sporadicky prozaickej tvorbe. Svoje zažitky z putovania povojnovou Europou vydal v knihe K slobodnym pobrežiam (1949), do oblasti prózy patria aj jeho ďalšie práce (Matka krásneho milovania, 1954; Cesty a osudy, 1957). Literarno-biografický rozmer obsahujú publikácie Sväty Andrej-Svorad (1952) a Paul Verlaine (1953), pripravil zborník Pozdrav Andrejovi Žarnovovi (1963). Mimoriadne bohatá je jeho publicistická, redakčná, organizátorská a pedagogická práca. R. 1954 založil a vyše 30 rokov redigoval štvrťročník Most, ktorý bol najreprezentantnejším exilovým kultúrnym periodikom. Stál pri zrode Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí (1956), spoluzakladal a redigoval knižné edície Slov. ústavu v Clevelande.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • K slobodnym pobrežiam (1949)
  • Matka krásneho milovania, (1954)
  • Cesty a osudy (1957)

  Poézia

  • Ozveny v samotách (1939)
  • Tak umieral básnik Paľo Oliva (1942, ed. J. Silan a M. Šprinc)
  • Putovné piesne (1950, spoločné dielo autorov: M. Šprinc, K. Strmeň,)
  • Na Floride sám (1953)
  • Tvárou proti slnku (1953)
  • Z poludnia a polnoci (1960)
  • Mladosť orla (1962)
  • Oči moje pútnice (1965)
  • Andante (1967)
  • Bratislavský park (1968)
  • Odkaz (1970)
  • Piesne z Palidora (1970)
  • Koralový ostrov (1973)
  • Sonety o kráse (1976)
  • Tiché vody (1977)
  • Z odviatych dní (1979)
  • Nezhasínajte hviezdy (1980)
  • Z diaľky (1982)
  • Jazero Orióna (1983)
  • Oleandre (1983)
  • Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí (2008, 1.vydanie)

  Esej

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

  • Pozdrav Andrejovi Žarnovovi (1963)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 14, 15, 16. CABADAJ, Peter: O
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 14, 15, 16.

  CABADAJ, Peter: O zrnkách, ktoré osud nepreosial. (Pred 30 rokmi zomrel básnik Mikuláš Šprinc). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 50 – 55.

  TOLLAROVIČ, Peter: Keď ťa tak dvíham ráno v hostii, to celý vesmír dvíham... 100 rokov od narodenia Mikuláša Šprinca. In: Katolícke noviny, roč. 129, 14. 12. 2014, č. 50, s. 16 – 17.

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Mikuláš Šprinc: Pustovníci zo Skalky. Svätý Andrej-Svorada a svätý Beňadik. In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 3.

  VLNKA, Jaro: Strastiplná cesta (Mikuláš Šprinc: K slobodným pobrežiam). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 5.

  SEDLÁK, Ján: Z pamätí (I.). S MikulášomSprincom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 120 – 122.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013