Pavol Plutko

Narodenie 27. 6. 1934 Šamudovce
Úmrtie 12. 7. 2015 Šamudovce • Pseudonym

  Observátor III, Pavol Štefan
 • Životopis autora

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1954 – 58 slov. jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove.

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1954 – 58 slov. jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 60 ako učiteľ na gymnáziu v Giraltovciach, 1960 – 83 a 1987 – 96 vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, medzitým 1984 – 87 vedecký pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, od 1997 bol prof. na Filologickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Literárnovednú a literárnokritickú činnosť zameral najskôr na oblasť metodiky vyučovania literatúry, rozbor a interpretáciu literárnych diel a na problematiku kritickej reflexie súčasnej slov. literatúry, hlavne poézie. Knizne mu vyšla monografia Cesta k básnickému tvaru (1979), dielo Poézia, čas, hodnota (1985), knihy Alfonz Bednár (1986), Básnik Vladimír Reisel (1989), Umelecký profil Pavla Hrúza (1998), Autor umeleckého diela (1992), Autor a dielo (1994). Spoluautor, zostavovateľ a editor viacerých zborníkov a vysokoškolských učebníc (Dejiny slovenskej literatúry 4, 1987; Rómska tematika v literárnej a umeleckej reflexii, 1992 a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Cesta k básnickému tvaru (1979, monografia)
  • Funkcia umeleckej kritiky (1981, kolektív autorov)
  • Poézia, čas, hodnota (1985)
  • Alfonz Bednár (1986)
  • Dejiny slovenskej literatúry 4 (1987, spoluautor)
  • Básnik Vladimír Reisel (1989)
  • Autor umeleckého diela (1992)
  • Rómska tematika v literárnej a umeleckej reflexii (1992)
  • Autor a dielo (1994)
  • Umelecký profil Pavla Hrúza (1998)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BILOVESKÝ, Vladimír – BRENKUSOVÁ, Ľubica. Translation Studies in Banská Bystrica: Facts and Figures. In: World literature Studies , 4-1 (18) / 2009 (45

  BILOVESKÝ, Vladimír – BRENKUSOVÁ, Ľubica. Translation Studies in Banská Bystrica: Facts
  and Figures. In: World literature Studies, 4-1 (18) / 2009 (45 –54)
  Dostupné aj na internete: https: //portal.ukf.sk/web2/domov/14-univerzita?start=12

  BILOVESKÝ, Vladimír – ŠUŠA, Ivan. 2012. Banskobystrická translatológia. História osobnosti-bibliografia (1997-2011). Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB 2012. ISBN978-80-557-0422-7, 122 s.

  ČULENOVÁ, Eva. Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v kontexte vedy. Senica : Záhorské osvetové stredisko 2016.

  ČULENOVÁ, Eva. 2015. Obzretie za Pavlom Plutkom. In: Nová filologická revue č.2/2015, s. 132 – 135

  HNÁTH, Anton. 2007. Osobnosti gymnázia v Michalovciach. 85. Výročie založenia školy.
  Zost. Anton HNÁTH, Anton. 2007. Rudolf Gadonský. Michalovce: Media Grup 2007. ISBN 978-80-969790 – 0 -4. 96 s.

  HOCHEL, Igor. 2009. Polstoročie v službách vzdelanosti. 50 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2009. ISBN 978-80-8094-596-1.

  HUŤKOVÁ Anita. 2007. 10 rokov Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská
  Bystrica: Filologická fakulta UMB 2007. ISBN 978-80-8083-517-0. 106 s.

  JENČÍK, Jozef. 2015. Absolventi FF VŠP v Prešove spomínajú (1954 – 1958). 67 s.

  KASÁČ, Z. – PLUTKO, P.: Antológia slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava SPN 1985, 358 s.

  MARTULIAK, Pavol a kol. 2012. Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  Zo stránok jubilujúcej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej predchodkýň. Banská Bystrica: Trian 2012. ISBN 978-80-89371-13-6. 241 s.

  MÜGLOVÁ, Dana – HOCHEL, Igor – HETÉNYI, Martin. 2013. V priesečníku vedy a humanity.
  20 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993 – 2013). Nitra:Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009. ISBN 978-80-558-0434-7.

  ŠAH: Pavol Plutko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 156.

  ŠUŠA, Ivan. 2004. Kto je kto. Pavol Plutko. In: Slovenské národné noviny, roč. 15, č. 15, 2004, s. 7.

  ŠUŠA, Ivan. 2004. Sedemdesiatnik Pavol Plutko. In: Filologická revue, roč. 7, č. 2, 2004, s. 69-70.

  ŽEMBEROVÁ, Viera. Za prof. Pavlom Plutkom, CSc. In: Slavica litteraria, roč. 18, č. 1, 2015, s. 197-198.

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299, 300.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013