Viktor Kochol

Narodenie 13. 4. 1919 Omsk (Rusko)
Úmrtie 8. 3. 1984 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  Manželka → Nora Krausová. R. 1929 – 38 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1938 – 43 absolvoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, na

  Manželka → Nora Krausová. R. 1929 – 38 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1938 – 43 absolvoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, na ktorej r. 1943 – 45 pôsobil ako asistent Slovanského seminára. R. 1945 – 51 vedecký pracovník a administratívny riaditeľ Literárnovedného ústavu SAVU, 1951 – 53 vedúci redaktor Vydavateľstva SAVU, 1953 – 83 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne 1972 – 73 hlavný redaktor časopisu Slov. literatúra. Autor monografie Poézia štúrovcov  (1955). Monografickú kapitolu o romantizme spracoval aj pre Dejiny slovenskej literatúry 2 (1960). Osobnosť Ľ. Štúra a ďalších protagonistov slov. literárneho klasicizmu i romantizmu priblížil v práci Problémy a postavy obrodeneckej literatúry (1965). V rámci literárnohistorického výskumu venoval sústavnú pozornosť aj teoretickým otázkam štýlových a estetických foriem slov. poézie, štúdie z komparatistickej verzológie zhrnul do súboru Slovo a básnický tvar (1966). V oblasti literárnej kritiky z dobových ideologických pozícií hodnotil vývin súčasnej slov. literatúry, kritické, polemické i publicistické state a články zaradil do výberov Nie samým slovom (1964), Konfrontácie (1974) a Literárne reflexie (1979). Uplatnil sa aj ako prekladateľ z ruštiny a nemčiny (A. I. Burov, D. F. Markov, T. Pavlov, V. Vanslov, I. I. Vinogradov, A. Ždanov, K. Marx, F. Engels a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Poézia štúrovcov (1955)
  • Dejiny slovenskej literatúry 2 (1960)
  • Problémy a postavy obrodeneckej literatúry (1965)
  • Slovo a básnický tvar (1966)

  Publicistika

  • Nie samým slovom (1964, výber)
  • Konfrontácie (1974)
  • Literárne reflexie (1979)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013