Zuzana Kákošová

Narodenie 16. 4. 1954 Bratislava • Životopis autora

  Študovala slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách odborná asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry

  Študovala slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách odborná asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1987 prednáša st. slov. literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá latinsky písanou st. slov. literatúrou, najmä obdobím literárneho humanizmu a postavou J. Sambuca. Štúdie publikovala časopisecky (Slov. literatúra), v zborníkoch Literárne rozhľady, O interpretácii umeleckého textu (oba 1986) a i., autorka monografie Ján Sambucus a otázky latinskej humanistickej poézie (1990). Spoluautorka príručiek Portréty slovenských spisovateľov (2000), Panoráma slovenskej literatúry I – III (2001 – 2006), Slovenská literatúra po roku 1989 (2007); autorka štúdií Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia (2001) a vysokoškolských učebníc st. slov. literatúry, editorka zborníka Slovenský literárny  barok (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Slovenský literárny barok (2005)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 65, 2018, č.
  RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

  MRÁŽ, Peter: Zuzana Kákošová: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  3.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

  VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

  -rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

  STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Pre študentov a priateľov slovenskej literatúry. Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I. (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 110 – 112.

  -mat-: Pragmatická panoráma (Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová – Martin Michálek – Miloslav Vojtech: Panoráma slovenskej literatúry I). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

  VALENTOVÁ, Mária: Hodnoty starej literatúry. Zuzana Kákošová: Kapitoly zoo slovenskej literatúry: Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 108 – 109
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013