Dni slovenského jazyka a kultúry v Madride

Na Filologickej fakulte Univerzity Complutense v Madride sa 16. októbra konal v poradí už dvanásty Medzinárodný deň slovenského jazyka a kultúry. Bol venovaný 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 100. výročiu narodenia Dominika Tatarku. Súčasťou programu bola výstava Bratia, ktorí menili svet venovaná dejinám Veľkej Moravy a dielu sv. Cyrila a Metoda. Na otvorení medzinárodnej konferencie, žiaľ, odzneli aj nepotešiteľné slová o rušení slovakistiky na tomto univerzitnom pracovisku. Zastúpenie medzi prednášajúcimi mala už tradične aj Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá má s Univerzitou Complutense dlhoročné partnerské vzťahy. Konferenciu otvoril prvou prednáškou prof. Ján Zambor o poetologickej a translatologickej reflexii Proglasu, O Proglase prednášala aj Renáta Bojničanová, ktorá prezentovala vlastnú interpretáciu významu tejto básne a tiež prvý preklad Proglasu do španielčiny (Renáta Bojničanová v spolupráci so Salustiom Alvaradom). Salustio Alvarado hovoril o biblických prirovnaniach a parafrázach v Živote KonštantínovomŽivote Metodovom, prof. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa o biblických parafrázach v latinských textoch o živote sv. Cyrila, Enrique Santos Marinas o rezíduách slovanského predkresťanského náboženstva na Veľkej Morave v 9. storočí, a  doktorandka Silvia Fornásová Riescová sa zamerala na Život Klimentov od sv. Teofylakta Ochridského a na dišputy o filioque počas cyrilo-metodskej misie. K odkazu sv. Cyrila a Metoda zaznelo teda celkove sedem príspevkov španielskych a slovenských odborníkov tak v slovenskom, ako aj v španielskom jazyku, ktoré v mnohých aspektoch vrhli nové svetlo na túto problematiku. Príspevky k výročiu Dominika Tatarku predstavili doc. Paulína Šišmišová a doc. Igor Hochel. Voľnou témou – o najnovších tendenciách v slovenskom výtvarnom umení a jeho prezentácii vo voľnom priestore slovenských miest, zvlášť Bratislavy – sa predstavil mladý doktor Univerzity Complutense, v súčasnosti pôsobiaci na Univerzite v Olomouci, Mario Rodríguez Polo.

Renáta Bojničanová

 

okolo stola
Účastníci konferencie,
za vrchom stola
veľvyslanec SR
 Ján Škoda,
dekan Filologickej fakulty
Dámaso López, zástupca
katedry Grzregorz Bąk.

 

otvorenie výstavy
Rektor José Carrillo,
veľvyslanec SR
Ján Škoda,
dekan Dámaso López.

 

 

literárny večer
Valéria Kovachova
Rivera de Rosales,
Eva Palkovičová,
Igor Hochel,
Alejandro hermida de Blas