Uznávaný teoretik umenia a  v  70.  rokoch minulého storočia jedna z  ústredných postáv neoficiálnej výtvarnej kultúry na Slovensku Tomáš Štrauss neprestal ani po svojom odchode do vynúteného exilu v  roku 1980  komunikovať prostredníctvom listov so svojimi priateľmi, najmä výtvarníkmi. Prvý výber z nich vyšiel pod názvom Utajená korešpondencia (1980 – 1998) v  Kalligrame v  roku 1999. Kniha 1969 – 1989: Slovensko v  časoch všeobecnej stagnácie s  podtitulom Utajená korešpondencia II (Kalligram 2011) nadväzuje na tvorivý listový dialóg so slovenskou výtvarnou i širšou kultúrnou obcou. Jej ťažiskom je prehĺbený pohľad na obdobie všeobecnej kultúrnej stagnácie na Slovensku, ale aj na paralelne prebiehajúci protichodný proces „kolektívneho uvažovania a  nasadenia, programovú izoláciu od sveta vrchnostenských múzeí a komerčných galérií“. Korešpondencia s uznávanými výtvarnými osobnosťami S. Filkom, V. Havrillom, J. Jankovičom, M. Kernom, J. Kollerom, A. Mlynarčíkom, V. Popovičom či R. Sikorom okrem potreby uvažovať o odborných otázkach vznikala „aj zo samoty pisateľa či z vnútorného pretlaku emócií“ a často to bol Štraussov „protestný výkrik a  povzdych“. Kniha prináša aj listy, ktoré prekračujú rámec rokov 1969 – 1989, a  zachytáva tak osudy jednotlivých výtvarníkov v nových slobodných pomeroch, ktoré priniesli okrem návratu autorov do galérií, pedagogického pôsobenia a  širokej možnosti prezentovať sa v  zahraničí aj prvé pocity dezilúzií z  výtvarného i  spoločenského diania u  nás. A  hoci autor po svojom návrate na Slovensko v roku 2003 „nenašiel otvorené dvere“, predsa „začal svoj zápas o  pomenovanie slovenskej reality trpezlivo odznovu“. Potvrdil to aj pozoruhodnými knihami brilantných úvah (z  posledných rokov v  knihách Toto rozbiehajúce sa 21.  storočie a  O  myslení a  nemyslení), ktoré sú výrazom jeho „otvoreného, nikým a ničím nehateného myslenia“. Nové podnety na uvažovanie o  rokoch našej stagnácie a jej dodnes trvajúcich dôsledkoch nájde čitateľ aj v  knihe Utajená korešpondencia II.